В пар­ла­мен­ті є «ан­ти­дот» від еко­но­мі­чної агре­сії Крем­ля

Ві­ктор ГАЛАСЮК: «У від­по­відь на за­про­ва­дже­н­ня Ро­сі­єю тран­зи­тних сан­кцій укра­їн­ська вла­да має ство­ри­ти Ек­спорт­но-кре­ди­тне агент­ство»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ситуація з за­бо­ро­ною тран­зи­ту че­рез РФ, на дум­ку го­ло­ви пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­кто­ра Га­ла­сю­ка, по­вин­на ста­ти чер­го­вим си­гна­лом для укра­їн­ських уря­дов­ців, що ігно­ру­ва­н­ня по­треб екс­пор­те­рів та ди­вер­си­фі­ка­ції зов­ні­шньої тор­гів­лі — це пря­ми­йшлях до еко­но­мі­чно­го за­не­па­ду.

На його дум­ку, в умо­вах, ко­ли ві­тчи­зня­на еко­но­мі­ка в 2015 ро­ці втра­ти­ла 16 млрд. дол то­вар­но­го екс­пор­ту, пи­та­н­ня ство­ре­н­ня ЕКА (Ек­спорт­но-кре­ди­тно­го агент­ства. — Ред.) не мо­жна від­кла­да­ти. «Від­по­від­ний­за­ко­но­про­ект №2142а, іні­ці­йо­ва­ний на­ми з Оле­гом Ля­шком, вже про­йшов пер­ше чи­та­н­ня та був фа­хо­во­го до­о­пра­цьо­ва­ний­для прийня­т­тя в цілому у пар­ла­мен­ті, але че­рез не­зро­зумі­лу по­зи­цію чи­нов­ни­ків Мі­н­еко­но­мі­ки його про­су­ва­н­ня шту­чно галь­му­є­ться», — го­во­рить Галасюк.

На­ро­дний­де­пу­тат пе­ре­ко­на­ний: в та­ких умо­вах кри­ти­чно ва­жли­вим для ві­тчи­зня­но­го екс­пор­те­ра є за­без­пе­че­н­ня мо­жли­во­сті ви­хо­ду на но­ві рин­ки, у то­му чи­слі ті, де тран­зит че­рез РФ не по­трі­бен. Та­кі кра­ї­ни як Поль­ща, Сло­вач­чи­на, Че­хія, Ні­меч­чи­на, Ка­на­да та ба­га­то ін­ших вже дав­но ство­ри­ли спе­ці­аль­ні ін­сти­ту­ції з під­трим­ки вла­сно­го екс- пор­ту — агент­ства.

«Вка­за­ні ін­сти­ту­ції за ра­ху­нок пря­мих бю­дже­тних ви­да­тків, державних га­ран­тій, до­нор­ських ко­штів на­да­ють під­трим­ку на­ціо­наль­но­му екс­пор­те­ру, в то­му чи­слі, за­без­пе­чу­ю­чи його до­ступ до де­ше­во­го кре­ди­тно­го ре­сур­су все­ре­ди­ні кра­ї­ни. Для при­кла­ду, Ка­над­ське ЕКА Export Development Canada в 2013 ро­ці за­без­пе­чи­ло 17% екс­пор­ту кра­ї­ни » , — го­во­рить екс­перт.

ек­спорт­но-кре­ди­тні

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.