«За­гро­за зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в сто­ли­ці ве­ли­че­зна»

«Ки­ї­в­енер­го» при­пи­ни­ло ава­рій­ні ро­бо­ти в те­пло­во­му та еле­ктри­чно­му го­спо­дар­стві мі­ста: не­має ко­штів

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Як за­яви­ла в п’ятни­цю прес-слу­жба «Ки­ї­в­енер­го», у під­при­єм­ства ви­чер­па­ли­ся ава­рій­ні за­па­си те­хно­ло­гі­чних ма­те­рі­а­лів, уста­тку­ва­н­ня і па­ли­ва. При­чи­на по­ля­гає в то­му, що у зв’яз­ку зі штра­фни­ми сан­кці­я­ми НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» дер­жви­ко­нав­ці на­кла­ли арешт на ра­хун­ки «Ки­ї­в­енер­го» та ще 104 під­при­ємств те­пло­ко­мун­енер­го, і всі ці під­при­єм­ства втра­ти­ли мо­жли­вість ку­пу­ва­ти уста­тку­ва­н­ня та ма­те­рі­а­ли, необхідні для про­ве­де­н­ня ава­рій­них ро­біт і під­го­тов­ки до зи­мо­во­го опа­лю­валь­но­го се­зо­ну.

У прес-слу­жбі по­ясню­ють, що штра­фи (372 міль­йо­ни гри­вень) на­кла­де­но на «Ки­ї­в­енер­го» за нев­ча­сну опла­ту за газ у 2013—2014 ро­ках. Але при­чи­на за­трим­ки по­ля­га­ла в нев­ча­сній ком­пен­са­ції рі­зни­ці в та­ри­фах з бо­ку дер­жа­ви, не­до­фі­нан­су­ван­ні держ­бю­дже­том пільг і суб­си­дій, про­ра­хун­ках нор­ма­тив­ної ба­зи, бу­ла ви­кли­ка­на та­кож бор­га­ми всіх ка­те­го­рій спо­жи­ва­чів. Крім то­го, при роз­ра­хун­ку та­ри­фів для на­се­ле­н­ня і юри­ди­чних осіб ре­гу­лю­валь­ник не пе­ред­ба­чив у них дже­ре­ла по­га­ше­н­ня га­зо­вих штра­фних сан­кцій. У ре­зуль­та­ті за­галь­на су­ма за­бор­го­ва­но­сті «Ки­ї­в­енер­го» за газ ста­но­вить сьо­го­дні по­над 564 міль­йо­на гри­вень. Ви­ко­нав­ці вже спи­са­ли з ра­хун­ків ком­па­нії 51,5 міль­йо­на гри­вень, які пе­ред­ба­ча­ло­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на ава­рій­но-від­нов­лю­валь­ні ро­бо­ти і під­го­тов­ку до зи­ми. При цьо­му ні­хто не вра­хо­вує, що бор­ги спо­жи­ва­чів і не­ком­пен­со­ва­на дер­жа­вою рі­зни­ця в та­ри­фах не мо­жна по­рів­ню­ва­ти з пред’яв­ле­ни­ми ком­па­нії штра­фни­ми сан­кці­я­ми і вже до­ся­гли 3,5 мі­льяр­да гри­вень. Ана­ло­гі­чна кар­ти­на і на ін­ших під­при­єм­ствах те­пло­ко­мун­енер­го, яким пе­ре­кри­ли бан­ків­ські ра­хун­ки.

У п’ятни­цю ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ки­ї­в­енер­го» Оле­ксандр Фо­мен­ко ска­зав жур­на­лі­стам: «Вчо­ра ми при­зу­пи­ни­ли гі­драв­лі­чні ви­про­бу­ва­н­ня те­пло­вих ме­реж, а з на­сту­пно­го ти­жня бу­де­мо ви­му­ше­ні при­пи­ни­ти ви­їзди ава­рій­но-від­нов­лю­валь­них бри­гад, за ви­ня­тком, зви­чай­но, ава­рій на те­пло- і еле­ктро­ме­ре­жах, що за­без­пе­чу­ють ро­бо­ту об’єктів со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, — лі­ка­рень, ди­тя­чих уста­нов то­що». Фо­мен­ко про­по­нує ви­не­сти це пи­та­н­ня на роз­гляд СНБО. Його під­три­мує і за­сту­пник ки­їв­сько­го ме­ра Пе­тро Пан­те­ле­єв. Він за­кли­кає дер­жав­ні ор­га­ни не­гай­но втру­ти­ти­ся, аби по­пе­ре­ди­ти енер­ге­ти­чний ко­лапс у сто­ли­ці та ін­ших мі­стах. «Ми ма­є­мо на рів­ні кра­ї­ни на­кла­сти мо­ра­то­рій на арешти ра­хун­ків під­при­ємств, які за­без­пе­чу­ють жит­тє­во ва­жли­ві по­слу­ги», — на­по­ля­гає він.

Мо­жли­вість ава­рій­них си­ту­а­цій на те­пло­та енер­го­ме­ре­жах не­по­ко­їть і ме­ра сто­ли­ці, який очо­лює та­кож Асо­ці­а­цію міст Укра­ї­ни. Він за­кли- кає Ка­бмін за­без­пе­чи­ти не­від­кла­дне роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків ПАТ «Ки­ї­в­енер­го». На його дум­ку, бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків «Ки­ї­в­енер­го» за­гро­жує при­пи­не­н­ням ре­мон­тних ро­біт на те­пло­вих та еле­ктро­ме­ре­жах. Не «мо­жна допу­сти­ти, аби че­рез вза­є­ми­ни НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і те­пло­ко­мун­енер­го стра­жда­ли ме­шкан­ці міст. Уряд по­ви­нен не­гай­но вре­гу­лю­ва­ти це пи­та­н­ня і за­без­пе­чи­ти роз­бло­ку­ва­н­ня ра­хун­ків те­пло­по­ста­чаль­них ком­па­ній», — ци­тує Кли­чка прес-слу­жба Ки­їв­ської мі­ськ­держ­адмі­ні­стра­ції. Для ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня мер про­сить прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на тер­мі­но­во іні­ці­ю­ва­ти зу­стріч ке­рів­ни­цтва Мі­ні­стер­ства юсти­ції, «На­фто­га­зу Укра­ї­ни», сто­ли­чної вла­ди і ке­рів­ни­ків те­пло­ко­мун­енер­го.

«У сто­ли­ці, че­рез не­мо­жли­вість за­ку­пів­лі ма­те­рі­а­лів, «Ки­ї­в­енер­го» при­пи­ни­ло пла­но­вий­ре­монт май­же на 200 об’єктах. Ще біль­ше ти­ся­чі ре­мон­тів на те­пло­ме­ре­жах, зокре­ма ава­рій­них, та­кож під за­гро­зою зу­пин­ки. Звер­таю ува­гу уря­ду на той факт, що вже зав­тра в Ки­є­ві на лі­кві­да­цію ава­рій­ної си­ту­а­ції мо­жуть не ви­їха­ти ава­рій­ні бри­га­ди «Ки­ї­в­енер­го». Ана­ло­гі­чна ситуація сьо­го­дні в біль­шо­сті кру­пних укра­їн­ських міст», — за­явив мер сто­ли­ці.

Вла­сне, ми в чер­го­вий раз спо­сте­рі­га­є­мо, як уряд за­кли­ка­ють га­си­ти по­же­жу. То­ді як енер­ге­ти­чна га­лузь яв­ляє со­бою сьо­го­дні клу­бок си­стем­них про­блем. Про них дня­ми роз­мов­ля­ла з жур­на­лі­ста­ми пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Ан­ти­мо­но­поль­но­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни Ма­рія Ні­жнік. Ка­жу­чи про ри­нок еле­ктро­енер­гії, ті­сно пов’яза­ний з рин­ком те­пло­вої енер­гії, во­на за­ува­жи­ла, що це ри­нок, на яко­му не існує кон­ку­рен­ції, бо- роть­би за спо­жи­ва­ча, але є озна­ки мо­но­поль­но­го ста­но­ви­ща. Во­на зо­се­ре­ди­ла­ся на адмі­ні­стра­тив­них чин­ни­ках і бар’єрах, які, на її дум­ку, мо­жна здо­ла­ти на­віть не че­ка­ю­чи ухва­ле­н­ня но­во­го за­ко­ну про еле­ктро­енер­ге­ти­ку і по­лі­пше­н­ня еко­но­мі­чної та по­лі­ти­чної си­ту­а­ції.

Се­ред них во­на на­зва­ла від­су­тність ці­но­вої кон­ку­рен­ції між ви­ро­бни­ка­ми еле­ктро­енер­гії та ім­пор­те­ра­ми. За її сло­ва­ми, 70% та­ри­фів вста­нов­лю­є­ться без­по­се­ре­дньо дер­жа­вою, а ре­шта 30% — та­кож дер­жа­вою, але опо­се­ред­ко­ва­но. «От­же, на­справ­ді рин­ку у нас не існує, а є ситуація, ко­ли не­зро­зумі­ло, чо­му ре­гу­лю­валь­ник вста­нов­лює ту чи ін­шу ці­ну», — за­ува­жує за­сту­пник го­ло­ви АМК Укра­ї­ни.

Що­прав­да, її про­по­зи­ції, спря­мо­ва­ні на те, аби здо­ла­ти ці не­до­лі­ки, не від­рі­зня­ю­ться осо­бли­вою но­ви­зною: при­пи­ни­ти або змен­ши­ти пе­ре­хре­сне суб­си­ду­ва­н­ня енер­го­ви­ро­бни­ків че­рез опто­ву рин­ко­ву ці­ну, при­пи­ни­ти не­про­зо­ру пра­кти­ку на­да­н­ня до­да­тко­вих пла­те­жів ви­ро­бни­кам, що пра­цю­ють за ці­но­ви­ми за­яв­ка­ми. На рин­ку пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії, що є рин­ком при­ро­дної мо­но­по­лії, за її сло­ва­ми, та­ри­фи утво­рю­ю­ться за прин­ци­пом «ви­тра­ти плюс», що не сти­му­лює від­по­від­ні ком­па­нії на­да­ва­ти більш які­сні по­слу­ги.

Го­ло­ва Ра­ди опто­во­го рин­ку еле­ктро­енер­гії Ко­стян­тин Запайщиков вва­жає, що за­са­дни­ча проблема укра­їн­сько­го енер­ге­ти­чно­го рин­ку по­ля­гає в то­му, що в одних за­ко­нах еле­ктро­енер­гія на­зи­ва­є­ться то­ва­ром, а в ін­ших — по­слу­гою. Від­по­від­но Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і Мін­ре­гіон­буд ні­як не мо­жуть між со­бою до­мо­ви­ти­ся, то­му що рі­зна фі­зи­чна при­ро­да, рі­зна від­по­від­аль­ність та її на­слід­ки. Енер­ге­тик та­кож за­ува­жує, що за ро­ки не­за­ле­жно­сті в кра­ї­ні не по­бу­до­ва­но жо­дно­го но­во­го бло­ку ве­ли­кої те­пло­вої ге­не­ра­ції, не роз­ши­рю­ю­ться під­стан­ції. «І це ду­же сер­йо­зний си­гнал для всіх», — ро­бить ви­сно­вок один з лі­де­рів опто­во­го рин­ку.

Він кри­ти­кує укра­їн­ських за­ко­но­дав­ців від­но­сно то­го, що во­ни до­сі не ухва­ли­ли за­кон про ри­нок еле­ктро­енер­гії. За його сло­ва­ми, все за­ле­жить від то­го, яка по­лі­тси­ла зна­хо­ди­ться при вла­ді, а яка в опо­зи­ції. Опо­зи­ціо­не­ри зав­жди за цей за­кон, за те, аби його прийня­ти. Во­ни обі­ця­ють зни­зи­ти та­ри­фи, зро­би­ти всім до­бре. Але як тіль­ки пе­ре­хо­дять до уря­ду, так ві­дра­зу ж змі­ню­ють то­чку зо­ру. «На­ві­що ре­фор­му­ва­ти ри­нок еле­ктро­енер­гії і що мо­жна від цьо­го чекати?» — за­пи­тує Запайщиков, і, по­ста­вив­ши се­бе на мі­сце пе­ре­сі­чно­го спо­жи­ва­ча, го­во­рить про роз­по­діл фун­кцій, ви­дів ді­яль­но­сті. «Ра­ні­ше я мав спра­ву з одним ЖЕКом, який про­во­див усі роз­ра­хун­ки, а за­раз чую нев­ті­шні від­гу­ки лю­дей, яким до­во­ди­ться бі­га­ти по чи­сель­них ор­га­ні­за­ці­ях, що на­да­ють ко­му­наль­ні по­слу­ги, і ви­сто­ю­ва­ти там по п’ять черг. І всі ці лю­ди, так са­мо, як і я, не ро­зу­мі­ють, яке по­кра­ще­н­ня обі­цяє нам роз­по­діл ви­дів ді­яль­но­сті».

Ко­стян­тин ЗАПАЙЩИКОВ, го­ло­ва Ра­ди опто­во­го рин­ку еле­ктро­енер­гії: За­са­дни­ча проблема укра­їн­сько­го енер­ге­ти­чно­го рин­ку по­ля­гає в то­му, що в одних за­ко­нах еле­ктро­енер­гія на­зи­ва­є­ться то­ва­ром, а в ін­ших — по­слу­гою. Від­по­від­но Мі­н­енер­го­ву­гі­л­ля і Мін­ре­гіон­буд ні­як не мо­жуть між со­бою до­мо­ви­ти­ся, то­му що рі­зна фі­зи­чна при­ро­да, рі­зна від­по­від­аль­ність та її на­слід­ки. За ро­ки не­за­ле­жно­сті в кра­ї­ні не по­бу­до­ва­но жо­дно­го но­во­го бло­ку ве­ли­кої те­пло­вої ге­не­ра­ції, не роз­ши­рю­ють під­стан­ції. І це ду­же сер­йо­зний си­гнал для всіх

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.