Із Ки­є­ва до Хер­со­на кур­су­ва­ти­ме «Ін­тер­сі­ті»

Den (Ukrainian) - - Економіка -

ПАТ «Укр­за­лі­зни­ця» 5 ли­пня 2016 ро­ку за­пу­сти­ла що­ден­не кур­су­ва­н­ня по­тя­га кла­су «Ін­тер­сі­ті» №765/766 Ки­їв — Ми­ко­ла­їв — Хер­сон. Від­по­від­но до прес-ре­лі­зу, роз­да­но­му в хо­ді за­пу­ску по­їзда у вівторок, до­ро­га з Хер­со­на до Ки­є­ва три­ва­ти­ме 7 го­дин 10 хви­лин. По­їзд ви­ру­шає з Ки­є­ва о 07.37, при­бу­ває до Хер­со­на — о 14.52. На мар­шру­ті бу­де зу­пин­ка на ст. До­лин­ська і ст. Ми­ко­ла­їв. На­зад по­їзд ви­ру­ша­ти­ме з Хер­со­на о 15.57 і при­бу­ва­ти м е наст. Ки­їв- Па­са­жир­ський о 23.07. До по­слуг па­са­жи­рів— ва­го­ни пер­шо­го і дру­го­го кла­сів. Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що мі­ні­маль­на вар­тість по­до­ро­жі у ва­го­ні дру­го­го кла­су ста­но­вить 239 грн. Тим ча­сом, як пе­ре­дає ко­ре­спон­дент «Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на», па­са­жи­ри пер­шо­го рей­су по­їзда ви­сло­ви­ли обу­ре­н­ня по­мил­ка­ми в роз­мі­щен­ні крі­сел у по­тя­зі при при­дбан­ні кви­тків. Так, у си­сте­мі он­лайн-бро­ню­ва­н­ня і ку­пів­лі кви­тків «Укр­за­лі­зни­ці» у вка­за­но­му по­тя­зі від­обра­жу­є­ться роз­мі­ще­н­ня за схе­мою: три крі­сла з одно­го бо­ку, два — з ін­шо­го. Про­те в са­мо­му по­тя­гу схе­ма роз­мі­ще­н­ня пе­ред­ба­чає по два крі­сла з ко­жно­го бо­ку, що і ви­кли­ка­ло обу­ре­н­ня па­са­жи­рів, оскіль­ки пе­ред­ба­чу­ва­ні ни­ми мі­сця при по­ку­пці кви­тків роз­та­шо­ва­ні по-ін­шо­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.