Усі пун­кти про­пу­ску на кор­до­ні з Поль­щею роз­бло­ко­ва­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Про це по­ві­дом­ляє прес- слу­жба Го­лов­но­го управ­лі­н­ня Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби у Львів­ській обла­сті. « Ста­ном на 9.00 5 ли­пня всі пун­кти про­пу­ску че­рез Держ­кор­дон на те­ри­то­рії Львів­ської обла­сті роз­бло­ко­ва­ні. Рух гро­ма­дян і транс­пор­ту від­нов­ле­ний » , — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні. Як по­ві­дом­ля­ло­ся, вран­ці 5 ли­пня си­ло­ви­ки роз­бло­ку­ва­ли всі пун­кти про­пу­ску, окрім ПП «Кра­ко­вець». Із 4 ли­пня тим­ча­со­во при­пи­не­ний ма­лий при­кор­дон­ний рух між Укра­ї­ною і Поль­щею в ча­сти­ні, що сто­су­є­ться в’ їзду та пе­ре­бу­ва­н­ня на те­ри­то­рії Поль­щі ме­шкан­ців при­кор­дон­них ра­йо­нів Укра­ї­ни, у яких є до­зво­ли, ви­да­ні від­по­від­ни­ми ор­га­на­ми Поль­щі. Це пов’яза­но з про­ве­де­н­ням са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві 8- 9 ли­пня та зі все­сві­тні­ми дня­ми мо­ло­ді. Дія уго­ди бу­де від­нов­ле­на 2 сер­пня. 4 ли­пня де­кіль­ка со­тень жи­те­лів при­кор­дон­них із Поль­щею ра­йо­нів на знак про­те­сту про­ти при­пи­не­н­ня ма­ло­го при­кор­дон­но­го ру­ху з Поль­щею про­во­ди­ли акцію про­те­сту — бло­ку­ва­ли тра­си до пун­ктів про­пу­ску «Ше­ги­ні», «Кра­ко­вець» і «Ра­ва-Ру­ська».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.