Ту­ре­цькі авіа­лі­нії го­то­ві біль­ше лі­та­ти до Ки­є­ва, Оде­си та Льво­ва

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Аві­а­ком­па­нія Turkish Airlines го­то­ва роз­ши­рю­ва­ти ча­сто­ти на існу­ю­чих мар­шру­тах до Укра­ї­ни за на­яв­но­сті узго­дже­н­ня роз­ши­ре­н­ня ча­стот на між­уря­до­во­му рів­ні, по­ві­до­мив гла­ва пред­став­ни­цтва авіа­ком­па­нії в Ки­є­ві Дін­чер Сайї­джі. «Зви­чай­но ж, хо­ті­ли б збіль­ши­ти кіль­кість рей­сів на існу­ю­чих мар­шру­тах, осо­бли­во в та­ких мі­стах, як Ки­їв, Оде­са, Львів. Для цьо­го необхідні пев­ні до­зво­ли. Зокре­ма, це ви­ма­гає вне­се­н­ня змін до угод на між­уря­до­во­му рів­ні Укра­ї­ни і Ту­реч­чи­ни. За­раз ми ма­є­мо до­звіл на 16 рей­сів на ти­ждень до Ки­є­ва, 11 рей­сів до Оде­си і трьох рей­сів до Льво­ва » , — ска­зав він в ін­терв’ ю агент­ству « Ін­тер­факс-Укра­ї­на » . За його да­ни­ми ме­ре­жа укра­їн­ських мар­шру­тів ком­па­нії на­лі­чує сім міст — Ки­їв, Оде­са, Львів, Дні­про­пе­тровськ, Хер­сон, За­по­ріж­жя та Іва­но­Фран­ківськ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.