Розв’яз­ка вже близь­ко

Сьо­го­дні-зав­тра на Єв­ро-2016 від­бу­ду­ться пів­фі­наль­ні зу­стрі­чі

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Чем­піо­нат Єв­ро­пи з фут­бо­лу всту­пає у за­вер­шаль­ну та во­дно­час най­більш ін­три­гу­ю­чу ста­дію — сьо­го­дні у Ліо­ні, на ста­діо­ні «Парк Олім­пік Ліон», в 1/2 фі­на­лу зі­гра­ють на­ціо­наль­ні збір­ні Пор­ту­га­лії та Уель­су. А вже зав­тра у Мар­се­лі («ста­діон «Ве­ло­дром») за ви­хід у фі­нал бо­ро­ти­му­ться фа­во­ри­ти мун­ді­а­лю — Ні­меч­чи­на та Фран­ція.

Сві­то­ві бу­кме­ке­ри від­да­ють пе­ре­ва­гу збір­ній Ні­меч­чи­ни: по­ста­ви­ти на ко­ман­ду Йо­а­хі­ма Ле­ва про­по­ну­ють із ко­е­фі­ці­єн­том 2.45. Слі­дом йдуть збір­ні Фран­ції (3.60) та Пор­ту­га­лії (4.35). Ау­тсай­де­ром вва­жа­є­ться ко­ман­да Уель­су (10.0). Однак ре­зуль­та­ти пів­фі­наль­них ма­тчів ні­хто пе­ред­ба­чи­ти не мо­же. До при­кла­ду, ще мі­сяць то­му на­віть ек­спер­ти не мо­гли при­пу­сти­ти, що Уельс ви­йде у пів­фі­нал. У це не ві­ри­ли й са­мі фут­бо­лі­сти. Від­так, пів­за­хи­сник збір­ної Уель­су Джо Ле­длі був зму­ше­ний ска­су­ва­ти вла­сне ве­сі­л­ля че­рез ви­ступ на Єв­ро2016. Ве­сіль­ну це­ре­мо­нію Ле­длі з його на­ре­че­ною Ру­бі Мей бу­ло за­пла­но­ва­но на 9 ли­пня. Однак, збір­на Уель­су не ли­ше про­би­ла­ся да­лі, ніж очі­ку­ва­ла, і 6 ли­пня зу­стрі­не­ться з Пор­ту­га­лі­єю у пів­фі­на­лі тур­ні­ру, а й має не­по­га­ні шан­си по­бо­ро­ти­ся за го­лов­ний тро­фей. «Тем­ною ко­ня­чкою» тур­ні­ру на­зи­ва­ють су­пер­ни­ка Уель­су — Пор­ту­га­лію. Ці­ка­вим є той факт, що ця збір­на ще жо­дно­го ра­зу не ви­гра­ла на по­лях Фран­ції в основ­ний час. До сьо­го­дні­шньо­го ма­тчу в ко­ман­ди бу­ли три ні­чиї на гру­по­во­му ета­пі, а та­кож пе­ре­мо­га в 1/8 фі­на­лу над Хор­ва­ті­єю у до­да­тко­вий час.

ФОТО РЕЙТЕР Пі­дго­ту­вав Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.