«Су­спіль­на уго­да» з пам’ят­тю

Ми­тці пе­ре­о­сми­слю­ють бу­т­тя мо­ну­мен­тів у рам­ках но­во­го про­е­кту на те­ри­то­рії фон­ду ІЗОЛЯЦІЯ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ав­то­ри ро­біт від­прав­ля­ють пам’ ятни­ки у від­пус­тку та під­ні­ма­ють їх « з ко­лін » . Ку­ме­дні, на пер­ший по­гляд, ре­чі мо­жуть під­штов­хну­ти лю­дей до дис­ку­сій що­до су­спіль­ної пам’яті й ме­мо­рі­а­лі­за­ції рі­зних по­дій. Про­ект « Су­спіль­на уго­да» має три скла­до­ві: ви­став­ка, на якій пред­став­ле­но ро­бо­ти оди­над­ця­ти ав­то­рів із де­ся­ти кра­їн сві­ту, пу­блі­чна про­гра­ма та тим­ча­со­ва ху­до­жня ін­тер­вен­ція ху­до­жни­ці з Ме­кси­ки Син­тії Ґу­тьєр­рес «На­се­ля­ю­чи Ті­ні» на мі­сці по­ва­ле­но­го пам’ ятни­ка Ле­ні­ну в цен­трі Ки­є­ва.

Те, чо­го не мо­жуть до­мог­ти­ся мо­жно­влад­ці, ро­блять ми­тці. На­при­клад, Пі­лар Ма­та Дю­пон з Ав­стра­лії у сво­є­му ві­део «Обій­ми» при­пи­ни­ла во­ро­жне­чу між Пів­ден­ною та Пів­ні­чною Ко­ре­єю. Дві дів­чи­ни, які уосо­блю­ють фі­гу­ри з пам’ятни­ка «Трьох хар­тій на­ціо­наль­но­го возз’єд­на­н­ня», по­віль­но тя­гну­ться одна до одної і вре­шті обі­йма­ю­ться — прір­ва образ і не­на­ви­сті зни­кає.

А ні­ме­цький ми­тець Кри­сті­ан Ян­ков­ський спро­бу­вав зва­жи­ти істо­рію. У цьо­му йо­му до­по­мо­гли кра­щі важ­ко­атле­ти Поль­щі, які під­ні­ма­ли рі­зні мо­ну­мен­ти (за цим про­це­сом спо­сте­рі­га­є­мо на ві­део Кри­сті­а­на «Важ­ка істо­рія»). Кам’яні по­ста­ті, об які ла­ма­ють спи­си при­біч- ни­ки рі­зних іде­о­ло­гій, ста­ють зви­чай­ни­ми тя­га­ря­ми.

Бол­гар­ський ху­до­жник Лу­че­зар Бо­я­джи­єв від­пра­вив у від­пус­тку... пам’ятни­ки. Ми­тець фо­то­гра­фує мо­ну­мен­ти з вер­шни­ка­ми, а по­тім на знім­ку при­би­рає мо­нар­ха, пол­ко­вод­ця то­що з ко­ня. Тва­ри­на, за сло­ва­ми ав­то­ра, звіль­ня­є­ться від істо­ри­ко-ге­ро­ї­чно­го на­ван­та­же­н­ня, а гро­мад­ський про­стір стає де­мо­кра­ти­чні­шим. Се­рію сві­тлин Лу­че­зар Бо­я­джи­єв так і на­звав: «На від­по­чин­ку».

Ор­га­ні­за­то­ри «Су­спіль­ної уго­ди» пра­гнуть об’єд­на­ти у роз­мо­вах про роль пам’ятних об’єктів вла­ду, гро­ма­ду та ху­до­жни­ків — остан­ніх, на дум­ку ку­ра­тор­ки про­е­кту Ка­те­ри­ни Фі­люк, в Укра­ї­ні ча­сто за­бу­ва­ють до­лу­чи­ти до та­ких обго­во­рень. «Мо­жли­во, нам вар­то при­пи­ни­ти все руй­ну­ва­ти і за­про­по­ну­ва­ти ху- до­жни­кам пе­ре­о­сми­сли­ти кіль­ка пам’ятни­ків, — ка­же Ка­те­ри­на Фі­люк. — Мо­жли­во, у ре­зуль­та­ті ми отри­ма­є­мо ці­ка­вий ви­твір ми­сте­цтва за­мість ра­дян­сько­го пам’ятни­ка, від яко­го хо­че­мо по­зба­ви­ти­ся. А мо­же, й ні. По­ки не спро­бу­є­мо — не ді­зна­є­мо­ся».

Ви­став­ка у рам­ках про­е­кту «Су­спіль­на уго­да» три­ва­ти­ме на те­ри­то­рії фон­ду ІЗОЛЯЦІЯ у Ки­є­ві до 24 сер­пня.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.