Пе­тро ПО­РО­ШЕН­КО,

Den (Ukrainian) - - Го­лов­на Сто­рін­ка -

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

Звіль­не­н­ням від про­ро­сій­ських бо­йо­ви­ків Слов’ян­ська Укра­ї­на про­де­мон­стру­ва­ла всьо­му сві­то­ві, на­скіль­ки рі­шу­че укра­їн­ці ста­ли на за­хист сво­бо­ди, де­мо­кра­тії, не­за­ле­жно­сті, су­ве­ре­ні­те­ту та те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті на­шої дер­жа­ви. І са­ме цей успіх по­зба­вив ро­сій­сько­го агре­со­ра ілю­зії швид­кої пе­ре­мо­ги

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.