Най­ди­во­ви­жні­ша річ

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Сьо­го­дні, ви­яв­ля­є­ться, Все­сві­тній­день по­ці­лун­ків (англ. World Kiss Day або World Kissing Day) — не­о­фі­цій­не свя­то, при­ду­ма­не в XIX сто­літ­ті у Ве­ли­ко­бри­та­нії й за­твер­дже­не 20 ро­ків то­му Ор­га­ні­за­ці­єю Об’єд­на­них На­цій.

Цьо­го дня тра­ди­цій­но ро­зі­гру­ють при­зи за най­дов­ші, най­гар­ні­ші, най­більш при­стра­сні ці­лун­ки — хо­ча на­ві­що при­зи, якщо по­ці­лу­нок — cам со­бою на­го­ро­да?

І що вза­га­лі та­ке по­ці­лу­нок?

В одно­му філь­мі є ду­же гар­на від­по­відь.

1967 ро­ку спіль­ним ви­ро­бни­цтвом Фран­ції, ФРН та Іта­лії ви­йшов кі­но­аль­ма­нах «Най­дав­ні­ша про­фе­сія на сві­ті » : 6 ко­ро­тких ме­трів рі­зних ре­жи­се­рів на те­му про­сти­ту­ції. За­вер­шує збір­ку но­ве­ла Жа­на-Лю­ка Го­да­ра «Пе­ре­дба­че­н­ня, або Яким бу­де ко­ха­н­ня у 2000 ро­ці».

Го­дар ство­рює уто­пі­чну са­ти­ру на ма­те­рі­а­лі су­ча­сно­сті. На екра­ні — зви­чний­про­стір ае­ро­пор­ту, однак сі­да­ють і злі­та­ють у ньо­му « транс­га­ла­кти­чні » лі­та­ки, до­ку­мен­ти пе­ре­ві­ря­ють слу­жбов­ці в мі­шку­ва­тих уні­фор­мах, зо­бра­же­н­ня має пе­ре­ва­жно мо­но­тон­ний жов­та­вий­від­ті­нок, а кон­тро­лю­ю­чі го­ло­си за ка­дром до­по­від­а­ють: « Тло ра­ді­а­ції на облич­чях нор­маль­не. Ко­лір ки­тай­ський ( ра­дян­ський, аме­ри­кан­ський, єв­ро­пей­ський) » .

В го­те­лі бі­ля ае­ро­пор­ту зу­стрі­ча­ю­ться двоє: про­сти­ту­тка №703 і па­са­жир №14. Спо­ча­тку до ньо­го при­сла­ли ін­шу дів­чи­ну, однак во­на не роз­мов­ля­ла, хо­ча йумі­ла ро­би­ти « лю­бов­ні же­сти » . На­то­мість дів­чи­на № 703 — « сен­ти­мен­таль­не ко­ха­н­ня» в ста­ро­вин­ній­су­кні, во­на знає по­трі­бні сло­ва йна­тхнен­но чи­тає Чо­тир­над­ця­то­му свою вер­сію «Пі­сні Пі­сень». Але йса­мих слів теж не­до­ста­тньо.

Ось то­ді чо­ло­вік при­га­дує, що « є ли­ше одне мі­сце на ті­лі, що го­во­рить і ру­ха­є­ться во­дно­час». Щой­но 703-тя і 14-й тор­ка­ю­ться гу­ба­ми, як з’ яв­ля­ю­ться ко­льо­ри, а го­ло­си вла­ди й кон­тро­лю впа­да­ють у па­ні­ку: « Від­су­тнійзв’ язок, від­су­тній зв’язок». «Ме­ні це зда­є­ться ку­ме­дним, а во­дно­час щой­но ми, пев­но, ви­га­да­ли щось ду­же сер­йо­зне » , — зі­зна­є­ться Сім­сот Тре­тя.

Во­на має ра­цію: пе­ред на­ми на екра­ні від­бу­ва­є­ться ди­во. Не че­рез по­яву ко­льо­рів чи по­раз­ку вла­ди, а то­му, що ці двоє, як ви­зна­ють спо­сте­рі­га­чі за ка­дром, «за­йма­ю­ться ко­ха­н­ням, мо­вою і ща­стям во­дно­час».

По­ці­лу­нок — най­ди­во­ви­жні­ша річ у Все­сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.