ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1415 — на­ціо­наль­ний ге­рой че­сько­го на­ро­ду, ви­да­тний ре­лі­гій­ний ре­фор­ма­тор і бо­рець за ду­хов­ну сво­бо­ду Ян Гус стра­че­ний че­рез спа­ле­н­ня за від­мо­ву зре­кти­ся сво­їх пе­ре­ко­нань. На­ро­див­ся 1369 р.

1439 — на Фло­рен­тій­сько­му со­бо­рі Па­па Рим­ський Єв­ге­ній ІV та ім­пе­ра­тор Ві­зан­тії Іо­анн ІV Па­ле­о­лог під­пи­са­ли Фло­рен­тій­ську унію, що об’єд­ну­ва­ла ка­то­ли­цизм і пра­во­слав’я. До­ку­мент не­вдов­зі був ціл­ко­ви­то про­і­гно­ро­ва­ний Мо­ско­ві­єю.

1535 — стра­че­ний за на­ка­зом ко­ро­ля Ан­глії Ген­рі­ха VIII То­мас Мор, ан­глій­ський пи­сьмен­ник, фі­ло­соф, лорд-кан­цлер, ав­тор тра­кта­ту «Уто­пія». На­ро­див­ся 1478 р. 1785 — Кон­грес США ухва­лив на­зва­ти гро­шо­ву оди­ни­цю кра­ї­ни «до­ла­ром».

1885 — зна­ме­ни­тий фран­цузь­кий мі­кро­біо­лог і хі­мік Луї Па­стер (1822— 1895) про­вів пер­шу успі­шну ва­кци­на­цію лю­ди­ни від ска­зу.

1893 — по­мер Гі де Мо­пас­сан, кла­сик фран­цузь­кої лі­те­ра­ту­ри ( ро­ма­ни « Жи­т­тя » , «Лю­бий друг», де­ся­тки бли­ску­чих но­вел). На­ро­див­ся 1850 р.

1918 — в Мо­скві по­ча­ло­ся зброй­не пов­ста­н­ня лі­вих есе­рів про­ти біль­шо­ви­ків, яке бу­ло жорс­тко при­ду­ше­но.

1940 — на­ро­див­ся Нур­сул­тан На­зар­ба­єв, пер­ший пре­зи­дент не­за­ле­жно­го Ка­зах­ста­ну.

1946 — на­ро­див­ся Джордж Уо­кер Буш, 43-й пре­зи­дент США у 2001— 2009 рр.

1962 — по­мер Ві­льям Фол­кнер, ви­да­тний май­стер аме­ри­кан­ської про­зи («Га­лас і ша­лен­ство», «Осо­бняк»), Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат. На­ро­див­ся 1897 р.

1997 — пар­ла­мент Ка­зах­ста­ну за­твер­див рі­ше­н­ня про пе­ре­не­се­н­ня сто­ли­ці з Ал­ма- Ати в Аста­ну ( ко­ли­шню Акмо­лу).

1962 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.