« ДИКI ТАНЦI»

Та­ри­фи: екс­пер­ти «Дня» вва­жа­ють, що кри­ти­ку­ва­ти Уряд по­трі­бно. Але не «злі­ва», а «спра­ва»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День» ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Та­ри­фним бун­том мо­же за­кін­чи­тись учо­ра­шній марш-про­те­сту проф­спі­лок під ВР. Та­кий пе­ре­біг по­дій про­гно­зує не­за­ле­жний ек­сперт Ва­лен­тин Зем­лян­ський. За йо­го сло­ва­ми Мін­со­цпо­лі­ти­ки вже за­яв­ляє, що 30% на­се­ле­н­ня не змо­жуть пла­ти­ти. «Гру­бо ка­жу­чи, ри­зик не­пла­те­жів уже ви­зна­є­ться на офі­цій­но­му рів­ні. Якщо по­ра­ху­ва­ти, то 60% отри­ма­ють суб­си­дії, 30% — не за­пла­тять, і в нас за­ли­ша­є­ться 10% пла­то­спро­мо­жно­го на­се­ле­н­ня, яке по­кри­ва­ти­ме ці та­ри­фи. В чо­му ло­гі­ка під­ви­ще­н­ня та­ри­фів до то­го рів­ня, ко­ли ве­ли­ка ча­сти­на на­се­ле­н­ня не в змо­зі їхо­пла­чу­ва­ти», — про­ана­лі­зу­вав Зем­лян­ський.

Як ві­до­мо, по­над ти­ся­чу лю­дей, з’їха­лись учо­ра до сто­ли­ці, аби про­де­мон­стру­ва­ти вла­ді своє не­вдо­во­ле­н­ня та­ри­фно-енер­ге­ти­чною по­лі­ти­кою. Екс­пер­ти не ви­клю­ча­ють, що «спон­со­ром» при­їзду про­те­сту­валь­ни­ків до пар­ла­мен­ту ста­ли фра­кції Ра­ди­каль­ної пар­тії Олега Ля­шка та БЮТ, які на­пе­ре­до­дні вве­че­рі ого­ло­си­ли про бло­ку­ва­н­ня три­бу­ни ВРУ до­ти, до­ки вла­да не за­до­воль­нить низ­ку їхніх ви­мог. «Ми ви­ма­га­є­мо ство­ре­н­ня ТСК із роз­слі­ду­ва­н­ня офшор­ни­хскан­да­лів та зни­же­н­ня ці­ни на газ. Ми бло­ку­є­мо ро­бо­ту пар­ла­мент­ської три­бу­ни, по­ки не бу­дуть за­до­во­ле­ні на­ші ви­мо­ги», — за­явив Ля­шко. Крім то­го ра­ди­ка­ли з со­ра­тни­ка­ми ви­ма­га­ють ство­ре­н­ня слід­чої ко­мі­сії з роз­слі­ду­ва­н­ня та­ри­фів і зло­вжи­вань у на­фто­га­зо­вій сфе­рі.

«Це ні­що ін­ше, як на­ма­га­н­ня здо­бу­ти по­лі­ти­чний ка­пі­тал в екс­тре­маль­но важ­ких­для гро­ма­дян Укра­ї­ни умо­вах», — пе­ре­ко­на­ний на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни VI скли­ка­н­ня Ві­ктор Ма­тчук. Він не під­три­мує ви­мо­ги по­лі­ти­ків-»бло­ку­валь­ни­ків». «На кіс­тка­хне тан­цю­ють, і на чу­жо­му го­рі не за­ро­бля­ють», — го­во­рить Ма­тчук.

На дум­ку екс­пер­та спе­ці­аль­на ко­мі­сія ВРУ, яку ви­ма­га­ють «ра­ди­ка­ли», «бю­тів­ці» і ті, що до­лу­чи­лись до них— «сво­бо­дів­ці» та по­за­фра­кцій­ні, по­трі­бна бу­ла ли­ше в то­му ра­зі, як­би во­на ста­ви­ла за ме­ту не «за­клей­мить по­зо­ром» чин­ну вла­ду ( хо­ча є за що), а більш ко­ри­сні для кра­ї­ни ре­чі. Пер­шим і клю­чо­вим зав­да­н­ням ці­єї ко­мі­сії, на дум­ку екс­пер­та, мало б ста­ти ро­зі­бра­ти­ся з вар­ті­стю при­ро­дно­го га­зу в Укра­ї­ні. Пі­сля то­го як бу­де роз­кри­та стру­кту­ра та­ри­фу, на дум­ку екс­пер­та, слід змен­ши­ти йо­го шля­хом ви­клю­че­н­ня зов­сім не­о­бов’яз­ко­ви­хфа­кто­рів. Най­пер­ше — вар­тість про­ве­де­н­ня гео­ло­го-роз­ві­ду­валь­ни­хро­біт для різ­ко­го збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу. «Вва­жаю це ко­ру­пцій­ною річ­чю, то­му що на ній бу­дуть від­ми­ва­ти ко­шти. У під­сум­ку, на ци­хро­зві­да­ни­хза на­ші з ва­ми ко­шти ро­до­ви­ща­хв­се одно за­ро­бля­ти­муть ко­шти при­ва­тні стру­кту­ри — так ро­би­лось до цьо­го ча­су, і ні­чо­го в кра­ї­ні не змі­ни­ло­ся, щоб мо­жна бу­ло спо­ді­ва­ти­ся на ін­ше», — по­яснює Ма­тчук.

ЧО­МУ ФРАНЦУЗИ НЕ ПРОТЕСТУЮТЬ ПРО­ТИ ВИСОКИХ ТА­РИ­ФІВ?

Екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки Іван Пла­чков під­три­мує по­зи­цію Ві­кто­ра Ма­тчу­ка, що­до роз­кри­т­тя стру­кту­ри та­ри­фу. «Я маю честь пра­цю­ва­ти в енер­ге­ти­ці 40 ро­ків. Більш як двад­цять — у «Ки­ї­в­енер­го». Те­ма та­ри­фів чер­во­ною ни­ткою про­хо­дить че­рез усі 25 ро­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни», — роз­по­від­ає ек­сперт. Але по­при те, що вже по­ла­ма­но ти­ся­чі спи­сів на по­лум’яних дис­ку­сі­ях, на­ве­сти лад у цій те­мі так і не вда­ло­ся. А все то­му, що пра­кти­чно жо­дна з ді­ю­чих вла­дних ко­манд не зро­би­ла клю­чо­во­го, що, на дум­ку Пла­чко­ва, по­трі­бно бу­ло б: зро­би­ти про­зо­рим та­ри­фо­утво­ре­н­ня.

«Ми сьо­го­дні фор­му­є­мо та­ри­фи на енер­го­ре­сур­си для при­ро­дних мо­но­по­лій, які за­йма­ю­ться те­пло-, га­зо-, еле­ктро-, во­до­по­ста­ча­н­ням, які пра­цю­ють в рин­ко­вій еко­но­мі­ці, і ді­яль­ність яких сто­су­є­ться ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на, пер­ше — си­ту­а­тив­но, дру­ге — ре­фле­ктор­но і, як пра­ви­ло, не­про­фе- сій­но. То­му що для то­го, щоб фор­му­ва­ти та­ри­фи, нам по­трі­бен енер­ге­ти­чний ба­ланс кра­ї­ни, яко­го в нас не­ма. Ні одне мі­ні­стер­ство, ні одне ві­дом­ство, ні один дер­жав­ний ор­ган сьо­го­дні не від­по­вість: скіль­ки Укра­ї­на спо­жи­ває енер­ге­ти­чних ре­сур­сів як пер­вин­них, так вто­рин­них? Скіль­ки ву­гі­л­ля ми спо­жи­ва­є­мо за рік? Скіль­ки еле­ктро­енер­гії? Скіль­ки га­зу? Не­має ці­єї ін­фор­ма­ції. Так са­мо ми не зна­є­мо: скіль­ки у нас є вла­сних енер­го­ре­сур­сів. Нам по­трі­бно зна­ти скіль­ки ми спо­жи­ва­є­мо, і скіль­ки ви­ро­бля­є­мо, пі­сля цьо­го — ви­зна­чи­ти де­фі­цит і дже­ре­ла та ці­ну йо­го за­мі­ще­н­ня. І від­по­від­но до цьо­го при­йма­є­мо рі­ше­н­ня: чи ми збіль­шу­є­мо до­бу­ва­н­ня га­зу, чи йо­го ско­ро­чу­є­мо, збіль­шу­є­мо до­бу­ва­н­ня ву­гі­л­ля, чи ско­ро­чу­є­мо, і так да­лі. І ли­ше пі­сля то­го як ми зна­ти­ме­мо со­бі­вар­тість цих енер­го­ре­сур­сів з вра­ху­ва­н­ням вла­сно­го ви­до­бу­тку та ім­пор­ту, ми мо­же­мо вста­нов­лю­ва­ти та­риф», — го­во­рить Пла­чков.

Ек­сперт пе­ре­ко­на­ний, що пер­шим ро­зі­бра­ти­ся по­трі­бно з та­ри­фом на при­ро­дний газ. «Ми сьо­го­дні го­во- ри­мо про під­ня­т­тя та­ри­фів на те­пло, еле­ктро­енер­гію, ви­хо­дя­чи з ці­ни га­зу 6800 гри­вень за ти­ся­чу ку­бо­ме­трів. Звід­ки ця ци­фра? Я її не ро­зу­мію. Во­на не­про­зора. Чо­му 6800? То­му що так ви­зна­чив «На­фто­газ»? Сьо­го­дні в НАК пра­цює 170 ти­сяч осіб. Є та­кий ві­до­мий на­фто­про­від «Оде­са — Бро­ди», який по­ви­нен був ка­ча­ти 20 міль­йо­нів тонн на­фти, по­тім 5 по ре­вер­су, а за­раз вза­га­лі ні­чо­го не ка­чає. Йо­го утри­му­ють? Лю­ди пра­цю­ють? Звід­ки во­ни отри­му­ють за­ро­бі­тні пла­ти? З та­ри­фів на газ. Чо­му я, опла­чу­ю­чи спо­жи­тий мною при­ро­дний газ, по­ви­нен утри­му­ва­ти на­фто­про­від «Оде­са — Бро­ди»?» — обу­рю­є­ться екс-мі­ністр енер­ге­ти­ки.

На дум­ку Пла­чко­ва са­ме не­про­зі­рість та­ри­фо­т­утво­ре­ня є клю­чо­вою при­чи­ною зро­ста­н­ня со­ці­аль­ної на­пру­ги в кра­ї­ні.

«Та­ри­фи в Єв­ро­пі теж ви­со­кі. 30—40% сво­го до­хо­ду французи ви­тра­ча­ють на опла­ту ко­му­наль­них по­слуг. Чо­му я жо­дно­го ра­зу за 25 ро­ків не чув, щоб «га­ря­чі» французи, які, якщо їм щось не по­до­ба­є­ться, від­ра­зу ви­хо­дять на ву­ли­цю з та­ким про­те­стом, що нам і не сни­лось, обу­рю­ва­ли­ся ви­со­ким та­ри­фам? А то­му що во­ни зна­ють за що і ко­му во­ни пла­тять. Та­ри­фи об­ґрун­то­ва­ні і про­зо­рі», — го­во­рить Пла­чков.

Ек­сперт про­по­нує уря­ду і Пре­зи­ден­то­ві зва­жи­тись на іні­ці­а­ти­ву про­зо­ро­сті: прийня­ти За­кон, який ви­зна­ча­ти­ме, що у при­ро­дних мо­но­по­лій, ді­яль­ність яких сто­су­є­ться усіх гро­ма­дян, не мо­же бу­ти ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці, зо­бов’яже їх по­ка­зу­ва­ти що і за що ку­пу­ють обл­енер­го, во­до­ка­на­ли, ТКЕ. «Ли­ше так нас мо­жна пе­ре­ко­на­ти, що дій­сно ці ре­сур­си до­ро­гі, і дій­сно гро­ші, які ми пла­ти­мо йдуть на на­ше енер­го­за­без­пе­че­н­ня», — під­кре­слює Пла­чков.

ГАЗ — ДЖЕ­РЕ­ЛО ВИСОКОЇ СО­ЦІ­АЛЬ­НОЇ НА­ПРУ­ГИ

Не за леж ний екс перт у сфе рі енер го ефек тив нос ті та від нов лю - ва­ної енер­ге­ти­ки, який сво­го ча­су очо лю вав На ці о наль не агент ст во Укра ї ни з пи тань за без пе чен ня ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня енер­ге­ти­чних ре­сур­сів та Дер­жав­ну ін­спе­кцію з енер­го­збе­ре­же­н­ня, і має до­пуск до дер­жав­ної та­єм­ни­ці Укра­ї­ни — Ігор Чер­ка­шин від­вер­то ди­ву єть ся тим, що ро бить сьо год ні укра­їн­ська вла­да у сфе­рі енер­ге­ти­ки. «Ме­не ди­вує як на­по­ле­гли­во на­ша вла­да про­во­кує не­га­тив про­ти са­мих се­бе. Це по­ча­лось дав­но. А з ча­сів Яну­ко­ви­ча ли­ше на­би­рає обер­тів. Во­ни так зав­зя­то ко­тять ве­ли чез ну бри лу вго ру, для чо го? Щоб во­на ра­но чи пі­зно зір­ва­ла­ся і за­да­ви­ла їх?»

За сло­ва­ми Чер­ка­ши­на, спе­ці­аль­на пар­ла­мент­ська ко­мі­сія, ство­ре­н­ня якої ви­ма­га­ють «ра­ди­ка­ли», «бю­тів­ці» та їхні со­ра­тни­ки, одно­зна­чно по­трі­бна. Пи­та­н­ня її по­яви впер­ше по­ви­сло в ін­фор­ма­цій­но­му про­сто­рі пі­сля за­я­ви ві­це-прем’єра Ген­на­дія Зуб­ка про те, що де­ся­тки міль­йо­нів гри­вень в га­зо­вій га­лу­зі ді­лись не­ві­до­мо ку­ди. Дру­гим си­гна­лом, що на­пру­га зро­стає до кри­ти­чної ме­жі, за сло­ва­ми Чер­ка­ши­на, ста­ла не­що­дав­ня заява Ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра Укра­ї­ни Юрія Лу­цен­ка, який за­явив, що по­ло­ви­на гро­шей в га­зо­вій сфе­рі ді­ва­є­ться не­ві­до­мо ку­ди, і тре­ба роз­би­ра­ти­ся, для ко­го і чо­му ми під­ні­ма­ли та­ри­фи? «Уже цих двох за­яв пред­став­ни­ків вла­ди до­ста­тньо, щоб роз­по­ча­ти роз­слі­ду­ва­н­ня: що ж там все ж та­ки від­бу­ва­є­ться в енер­ге­ти­чній сфе­рі?» — го­во­рить Чер­ка­шин. До сло­ва, ек­сперт не зміг від­по­ві­сти, чо­му вла­да са­ма не іні­ці­ю­ва­ла пі­сля та­ких за­яв, від­по­від­не роз­слі­ду­ва­н­ня, а від­да­ла іні­ці­а­ти­ву сво­їм по­лі­ти­чним опо­нен­там — Ля­шку і Ти­мо­шен­ко, так са­мо як і — спро­гно­зу­ва­ти, чим ця акція про­те­сту за­кін­чи­ться. «Мо­жли­во, бу­де зна­йде­но компроміс, і вла­да пі­де на якісь по­сту­пки. А мо­жли­во — ні, все про­сто спу­сти­ться на галь­ма, а лю­ди пі­дуть на ти­хий іта­лій­ський страйк — про­сто пе­ре­ста­нуть пла­ти­ти. «Усім же не «обрі­жуть» тру­би і про­во­да, і ко­ле­кто­рів на всіх не­пла­тни­ків не ви­ста­чить, щоб жи­тло за­бра­ти. Та й скла­дно спро­гно­зу­ва­ти, як роз­ви­ва­ти­му­ться по­дії, ко­ли до лю­ди­ни, яка є офі­цій­ним вла­сни­ком зброї (а та­ких в Укра­ї­ні вже за­ре­є­стро­ва­но пів­міль­йо­на) по­ве­де се­бе, ко­ли до неї при­йде не­аде­ква­тний ко­ле­ктор?», — за­ува­жує Чер­ка­шин.

СУБ­СИ­ДІЇ — НЕЕФЕКТИВНІ

Від­так з су­то еко­но­мі­чної те­ма та­ри­фів ста­ла го­стрим по­лі­ти­чним пи­та­н­ням. І си­сте­ма ком­пен­са­ції у ви­гля­ді суб­си­дій за­зна­ла кра­ху. «2/3 кра­ї­ни не мо­жуть отри­му­ва­ти суб­си­дії. Це — нон­сенс. Є аб­со­лю­тно оче­ви­дна проблема не­ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів «в осо­бли во круп них роз мі рах » Ні я кий МВФ на це гро­ші не дасть!», — на­го­ло­шує Чер­ка­шин. До сло­ва, ек­сперт за­ува­жив, що з за­кри­тих дже­рел йо­му ві­до­мо про те, що ві­це-прем’єр Пав­ло Ро­зен­ко до­по­вів: суб­си­дії, по су­ті, сти­му­лю­ють не­ефе­ктив­не ви­ко­ри­ста­н­ня енер­го­ре­сур­сів.

Бу­кваль­но вчо­ра «День» отри­мав під­твер­дже­н­ня цій сен­са­цій­ній ін­фор­ма­ції. Пресс-слу­жба ПАТ «Львів­газ» по­ві­до­ми­ла: за під­сум­ка­ми опа­лю­валь­но­го се­зо­ну спо­жи­ва­чі Львів­щи­ни, які отри­му­ва­ли дер­жав­ну до­по­мо­гу, в се­ре­дньо­му ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли вдві­чі біль­ше га­зу, аніж ті, хто її не отри­му­вав.

За­сту­пник ди­ре­кто­ра Цен­тру до­слі­джень енер­ге­ти­ки Дми­тро Ва­си­льєв пе­ре­ко­на­ний для то­го, щоб за­до­воль­ни­ти ви­мо­ги, які ви­су­ва­ють «бло­ку­валь­ни­ми» зов­сім не по­трі­бно бло­ку­ва­ти пар­ла­мент. Ба, біль­ше: пар­ла­мент нав­па­ки має пра­цю­ва­ти і ухва­лю­ва­ти за­ко­ни. І пер­шим одно­зна­чно слід при­йма­ти За­кон про НКРЕ КП. «Щоб зро­би­ти та­ри­фо­утво­ре­н­ня більш про­зо­рим, щоб бу­ла зро­зумі­ла фор­му­ла, за якою скла­да­є­ться та­риф. То­ді за­пи­та­н­ня до Ля­шка і Ти­мо­шен­ко: а мо­же, да­вай­те спо­ча­тку при­йміть за­ко­ни, які впли­нуть на та­риф, і ли­ше по­тім скли­кай­те «тре­тій май­дан»?» — під­су­мо­вує Ва­си­льєв.

Ра­зом із пред­став­ни­ка­ми КМУ про­ве­ли зу­стріч із лі­де­ра­ми фра­кцій і груп ВР. Під час зу­стрі­чі ми до­ся­гли по­пе­ре­дньої зго­ди про ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи для ана­лі­зу ці­но­утво­ре­н­ня на газ в Укра­ї­ні... Нам усім по­трі­бно бо­ро­ти­ся не за зни­же­н­ня та­ри­фів, які вби­ва­ють вза­га­лі все го­спо­дар­ство, а за під­ви­ще­н­ня до­хо­дів лю­дей. Над цим по­трі­бно кон­цен­тру­ва­ти­ся, адже ці­на на газ, яка вста­нов­ле­на в Укра­ї­ні, є рин­ко­вою. Ко­ли є єди­на ці­на на газ і для ви­до­бу­тку укра­їн­сько­го га­зу, не­має під­став для обо­ру­док та ко­ру­пції, — на­пи­сав учо­ра в Facebook прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир ГРОЙСМАН

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.