Ро­зві­я­ти міф фа­кта­ми

Ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні На­та­лія НЕМИЛІВСЬКА: «Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться в цен­трі ува­ги Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Учо­ра в ре­да­кції «Дня» від­бу­ла­ся над­зви­чай­но акту­аль­на роз­мо­ва: ле­кто­ром Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки на­шої га­зе­ти ста­ла ди­ре­ктор Цен­тру ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО в Укра­ї­ні На­та­лія Немилівська. Крім роз­по­віді про ме­ту Цен­тру та йо­го ро­бо­ту за по­над 16 ро­ків ро­бо­ти в Укра­ї­ні, па­ні На­та­лія по­ді­ли­ла­ся сво­їм ба­че­н­ням: чо­го вар­то че­ка­ти від са­мі­ту НАТО, який від­бу­де­ться 8—9 ли­пня у Вар­ша­ві. Зокре­ма, во­на за­зна­чи­ла, що про­ве­де­н­ня в ме­жа­хцьо­го за­хо­ду за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО свід­чить про те, що Укра­ї­на за­ли­ша­є­ться в цен­трі ува­ги Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го альян­су і на­да­лі отри­му­ва­ти­ме під­трим­ку від цьо­го обо­рон­но­го бло­ку в про­ти­сто­ян­ні ро­сій­ській агре­сії.

Во­на та­кож про­ко­мен­ту­ва­ла да­ні опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го фон­дом «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва та со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Цен­тру Ра­зум­ко­ва з 11 до 16 трав­ня 2016 ро­ку, згі­дно з яки­ми 77,7% опи­та­ни­хукра­їн­ців під­три­ма­ли б на ре­фе­рен­ду­мі при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до Альян­су. За її сло­ва­ми, це озна­чає, що укра­їн­ці ста­ли біль­ше ро­зу­мі­ти, що тіль­ки НАТО мо­же га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку.

Па­ні Немилівська та­кож по­ясни­ла, чо­му Центр ін­фор­ма­ції та до­ку­мен­та­ції НАТО ви­рі­шив цьо­го ро­ку під­три­ма­ти Лі­тню шко­лу жур­на­лі­сти­ки «Дня», на­дав­ши грант. За її сло­ва­ми, у Цен­трі ба­га­то чу­ли про Лі­тню шко­лу «Дня» і зна­ють, що її ви­пу­скни­ки до­ся­гли ви­со­го рів­ня у ба­га­тьо­х­сфе­рах жи­т­тя. Центр ви­рі­шив під­три­ма­ти цю шко­лу, бо во­на ви­хо­вує осо­би­сто­стей.

При­єм­но бу­ло ді­зна­ти­ся, що за під­сум­ка­ми мі­ся­чної про­гра­ми у Лі­тній шко­лі «Дня» най­актив­ні­ший сту­дент змо­же від­ві­да­ти штаб­квар­ти­ру НАТО в Брюс­се­лі.

Про це й ба­га­то чо­го ін­шо­го та ці­ка­во­го, про що го­во­ри­ли з па­ні Не­ми­лів­ською, чи­тай­те в на­сту­пни­хчи­слах«Дня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.