Як бу­ти з опа­ле­н­ням?

У Кі­ро­во­гра­ді мі­тин­гу­ва­ли за пра­во вста­нов­лю­ва­ти «ав­то­ном­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ТІЛЬНОВА

Орі­єн­тов­но по­над со­тню кі­ро­во­град­ців зі­бра­ли­ся бі­ля стін Кі­ро­во­град­ської мі­ськра­ди з ви­мо­гою да­ти до­звіл на вста­нов­ле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­ле­н­ня в їх- ні­хпо­ме­шка­н­нях . При­чи­ною мі­тин­гу ви­явив­ся бой­кот між­ві­дом­чою ко­мі­сі­єю мі­ської ра­ди більш ніж ти­ся­чі за­яв мі­стян про від’ єд­на­н­ня від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня. За сло- ва­ми на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Кі­ро­во­град­ської мі­ської ра­ди Оле­ксан­дра Ха­ча­ту­ря­на, який ви­йшов зго­дом до мі­тин­гу­валь­ни­ків, ма­со­ві від­клю­че­н­ня від цен­тра­лі­зо­ва­но­го опа­ле­н­ня мо­жуть бу­ти не­без­пе­чни­ми для бу­дин­ків, оскіль­ки во­но охо­плює схо­до­ві клі­ти­ни, під­ва­ли і да­хи.

Та­ким чи­ном лю­ди, які від’єд­на­ю­ться від ЦО, збіль­шать ці­ну за те­пло для тих, хто ним ко­ри­сту­є­ться. Про­ти вста­нов­ле­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­но­го опа­ле­н­ня на­пе­ре­до­дні ви­сло­вив­ся та­кож мі­ський го­ло­ва Ан­дрій Рай­ко­вич.

Мі­тин­гу­валь­ни­ки ви­ма­га­ли зро­би­ти від­кри­тим за­сі­да­н­ня між­ві­дом­чої ко­мі­сії, яка на­дає до­зво­ли на вста­нов­ле­н­ня ав­то­ном­но­го опа­ле­н­ня. На сьо­го­дні 63% кі­ро­во­град­ців ко­ри­сту­ю­ться ін­ди­ві­ду­аль­ним опа­ле­н­ням по­ме­шкань, 37% жи­тло­ви­хпо­ме­шкань під’єд­на­но до цен­тра­лі­зо­ва­но­го те­пло­по­ста­ча­н­ня.

ФО­ТО ОЛЕГА КОЗУПЛЯКИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.