Уряд іні­ці­ює но­ві ка­дро­ві ро­та­ції

Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку ого­ло­сить но­ві кон­кур­си на по­са­ди трьох ке­рів­ни­ків держ­під­при­ємств

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

До кін­ця ли­пня Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку обі­цяє ого­ло­си­ти від­кри­ті кон­кур­си на по­са­ди ке­рів­ни­ків трьох­дер­жав­ни­хпід­при­ємств — ДП «Еле­ктро­ва­жмаш», ДП «Мі­жна­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» та УДП «Укр­хім­транс­а­мі­ак». Про це «Дню» вчо­ра по­ві­до­ми­ли в пресс-слу­жбі ві­дом­ства.

«ЕЛЕ­КТРО­ВА­ЖМАШ»

Фі­на­ліст по­пе­ре­дньо­го кон­кур­су на по­са­ду ке­рів­ни­ка ДП «Еле­ктро­ва­жмаш» Жан-Ан­дре Бар­бо­за, з яким ве­лись пе­ре­мо­ви­ни що­до при­зна­че­н­ня та умов кон­тра­кту, ви­рі­шив прийня­ти про­по­зи­цію від ін­шо­го ро­бо­то­дав­ця. Про це він по­ві­до­мив пред­став­ни­ків Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку.

Ко­мен­ту­ю­чи си­ту­а­цію пер­ший ві­це-прем’єр-мі­ністр Сте­пан Ку­бів за­зна­чив: «Ми бу­ли на за­вер­шаль­ній ста­дії пе­ре­го­во­рів з па­ном Бар­бо­зою, і нам шко­да, що ми не змо­гли втри­ма­ти та­ко­го ква­лі­фі­ко­ва­но­го ке­рів­ни­ка на «Еле­ктро­ва­жмаш». Кон­ку­рен­ція за хо­ро­ших ме­не­дже­рів на рин­ку пра­ці ду­же ви­со­ка і ми до­сі по­сту­па­є­мось ро­бо­то­дав­цям з при­ва­тно­го се­кто­ру. Нам за­ли­ша­є­ться по­ба­жа­ти Жа­ну-Ан­дре успі­ху на но­во­му мі­сці ро­бо­ти і яко­мо­га швид­ше роз­по­ча­ти но­вий кон­курс».

МІ­ЖНА­РО­ДНИЙ АЕ­РО­ПОРТ «БО­РИ­СПІЛЬ»

У се­ре­ду Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку вне­сло на роз­гляд Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни кан­ди­да­ту­ру Юрія Со- лон­ча­ка на по­са­ду ке­рів­ни­ка ДП «Мі­жна­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль». Ра­зом з тим, Мі­ні­стер­ство ре­ко­мен­ду­ва­ло КМУ від­хи­ли­ти йо­го кан­ди­да­ту­ру, вра­ху­вав­ши дум­ку не­за­ле­жних чле­нів Но­мі­на­цій­но­го ко­мі­те­ту, які одно­стай­но про­го­ло­су­ва­ли «про­ти».

Юрій Со­лон­чак став фі­на­лі­стом кон­кур­су на по­са­ду ке­рів­ни­ка ДП «Мі­жна­ро­дний ае­ро­порт «Бо­ри­спіль», який за­вер­шив­ся 27 ли­сто­па­да 2015. Під час го­ло­су­ва­н­ня за фі­на­лі­стів че­тве­ро го­ло­су­ю­чих чле­нів Но­мі­на­цій­но­го ко­мі­те­ту під­три­ма­ли кан­ди­да­ту­ру Со­лон­ча­ка, при цьо­му один з го­ло­су­ю­чих чле­нів та п’яте­ро не­за­ле­жних чле­нів Но­мі­на­цій­но­го ко­мі­те­ту ви­сло­ви­лись «про­ти». КМУ під­три­мав про­по­зи­цію Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку.

«УКР­ХІМ­ТРАНС­А­МІ­АК»

Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку сфор­му­ва­ло ко­мі­сію та за­вер­шує про­це­ду­ру під­го­тов­ки до кон­кур­су на при­зна­че­н­ня но­во­го ке­рів­ни­ка під­при­єм­ства.

На­га­да­є­мо, що 15 черв­ня 2016 ро­ку бу­ло звіль­не­но з по­са­ди ди­ре­кто­ра укра­їн­сько­го дер­жав­но­го під­при­єм­ства «Укр­хім­транс­а­мі­ак» Ві­кто­ра Бон­ді­ка у зв’яз­ку з по­ру­ше­н­ням за­ко­но­дав­ства та обов’яз­ків за кон­тра­ктом, а та­кож за не ви­ко­на­н­ня ви­мог Дер­жав­ної фі­нан­со­вої ін­спе­кції Укра­ї­ни.

До про­ве­де­н­ня від­кри­то­го кон­кур­су обов’яз­ки ди­ре­кто­ра УДП «Укр­хім­транс­а­мі­ак» тим­ча­со­во ви­ко­нує за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ві­ктор По­ло­зов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.