Крок на­зу­стріч

Уряд під­три­мав ство­ре­н­ня Іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­мі­те­ту з на­у­ки

Den (Ukrainian) - - День України -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни прийняв по­ста­но­ву про ство­ре­н­ня Іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­мі­те­ту, що обе­ре склад На­у­ко­во­го ко­мі­те­ту На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій. «По­ста­но­ва ство­рює пра­во­ве під­ґрун­тя ре­а­лі­за­ції по­ло­жень За­ко­ну Укра­ї­ни «Про на­у­ко­ву і на­у­ко­во-те­хні­чну ді­яль­ність», що сто­су­ю­ться утво­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня Іден­ти­фі­ка­цій­но­го ко­мі­те­ту. Зокре­ма, во­на ви­зна­чає зав­да­н­ня ко­мі­те­ту, кіль­кі­сний склад, строк йо­го пов­но­ва­жень, ви­мо­ги до кан­ди­да­тів у чле­ни ко­мі­те­ту, умо­ви ви­ко­на­н­ня чле­на­ми ко­мі­те­ту сво­ї­хпов­но­ва­жень та ор­га­ні­за­цій­ну фор­му йо­го ро­бо­ти», — за­зна­чи­ла мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Лі­лія Гри­не­вич під час за­сі­да­н­ня уря­ду, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Одним із най­ва­жли­ві­ших но­во­вве­день За­ко­ну Укра­ї­ни « Про на­у­ко­ву і на­у­ко­во- те­хні­чну ді­яль­ність» є ство­ре­н­ня при Ка­бі­не­ті Мі­ні­стрів кон­суль­та­тив­но- до­рад­чо­го ор­га­ну — На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій.

Го­лов­не зав­да­н­ня На­цра­ди з роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій — за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­ну вза­є­мо­дію пред­став­ни­ків на­у­ко­вої гро­мад­сько­сті, ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди та ре­аль­но­го се­кто­ру еко­но­мі­ки у фор­му­ван­ні та ре­а­лі­за­ції єди­ної дер­жав­ної по­лі­ти­ки у сфе­рі на­у­ко­вої і на­у­ко­во- те­хні­чної ді­яль­но­сті. Ор­ган скла­да­ти­ме­ться з На­у­ко­во­го та Адмі­ні­стра­тив­но­го ко­мі­те­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.