Оба­ма ві­рить у Клін­тон. Не­зва­жа­ю­чи ні на що

Ек­сперт: «У та­бо­рі де­мо­кра­тів ро­бля­ться ро­зум­ні кро­ки на під­трим­ку лі­ди­ру­ю­чо­го пре­тен­ден­та від сво­єї пар­тії»

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

УСпо­лу­че­ни­хШта­та­хнай­ближ­чим ча­сом за­вер­ши­ться етап но­мі­на­ції кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти пре­тен­ден­тів від го­лов­ни­хпар­тій — Ре­спу­блі­кан­ської та Де­мо­кра­ти­чної. По­за­вчо­ра уве­че­рі пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма впер­ше ви­сту­пив під час пе­ред­ви­бор­чо­го мі­тин­гу ви­бор­ців Де­мо­кра­ти­чної пар­тії в Пів­ні­чній Ка­ро­лі­ні на під­трим­ку кан­ди­да­та Гіл­ла­рі Клін­тон. «Я при­йшов сю­ди, оскіль­ки ві­рю в Гіл­ла­рі Клін­тон і хо­чу, щоб во­на ста­ла на­сту­пним пре­зи­ден­том», — за­явив Оба­ма, сто­я­чи по­руч із кан­ди­да­том від де­мо­кра­тів.

Він від­зна­чив, що «мав шанс по­ба­чи­ти зблизь­ка», на­скіль­ки ко­ли­шній держ­се­кре­тар є ро­зум­ною і най­більш під­го­тов­ле­ною, щоб обійня­ти по­са­ду пре­зи­ден­та. При цьо­му він за­зна­чив, що ці яко­сті Клін­тон де­мон­стру­ва­ла на­віть то­ді, ко­ли спра­ви йшли не ду­же до­бре — во­на про­сто ста­ва­ла силь­ні­шою. Го­во­ря­чи про ін­шо­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти США — До­наль­да Трам­па, Оба­ма жо­дно­го ра­зу не на­звав йо­го на ім’я. «Я знаю, що ін­ший хло­пець го­во­рить про те, як по­вер­ну­ти Аме­ри­ці ве­лич. Аме­ри­ка і так ве­ли­ка. І пи­та­н­ня ли­ше у ви­бо­рі між тим, чи зби­ра­є­мось ми чі­пля­ти­ся за якесь уяв­не ми­ну­ле, чи ру­ха­ти­ся й до­сяг­ти успі­ху в май­бу­тньо­му», — за­явив пре­зи­дент США.

Слід за­зна­чи­ти, що цей за­хід де­мо­кра­тів де­що за­тьма­рює три­ва­ю­чий скан­дал що­до слу­жбо­во­го ли­сту­ва­н­ня Клін­тон че­рез при­ва­тну еле­ктрон­ну по­шту на по­са­ді Держ­се­кре­та­ря. І бу­кваль­но за де­кіль­ка го­дин до мі­тин­гу ди­ре­ктор ФБР Джеймс Ко­мі за­явив, що Клін­тон «над­зви­чай­но не­дба­ло» по­во­ди­ла­ся із се­кре­тною ін­фор­ма­ці­єю. Ра­зом з тим він за­явив: ФБР не ре­ко­мен­дує ви­су­ва­ти кри­мі­наль­ні зви­ну­ва­че­н­ня про­ти ко­ли­шньо­го Держ­се­кре­та­ря. Ко­мі по­ві­до­мив, що ФБР ви­яви­ло при­найм­ні 110 по­што­ви­хпо­ві­дом­лень, які мі­стять ін­фор­ма­цію, що бу­ла та­єм­ною на мо­мент їхнад­си­ла­н­ня Клін­тон че­рез осо­би­сту по­шту.

Остан­нє опи­ту­ва­н­ня гро­мад­ської дум­ки, про­ве­де­не з 1 до 5 ли­пня, свід­чить про пе­ре­ва­гу Клін­тон над мі­льяр­де­ром Трам­пом у 13%. При цьо­му, за ре­зуль­та­та­ми ми­ну­ло­го опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го з 27 черв­ня до 1 ли­пня, Клін­тон ви­пе­ре­джа­ла Трам­па на 9%.

«ПЕРЕМОГА ПРЕДСТАВНИКА ДЕ­МО­КРА­ТИ­ЧНОЇ ПАР­ТІЇ ЗАЛИШАЄ НА МІСЦЯХ БІЛЬШ ПЕРЕДБАЧУВАНІ МЕХАНІЗМИ» Оле­ксандр ЦВЄТКОВ,

аме­ри­ка­ніст, про­фе­сор, Ди­пло­ма­ти­чна ака­де­мія МЗС Укра­ї­ни:

— За­ли­ши­ло­ся кіль­ка ти­жнів до з’їзду Ре­спу­блі­кан­ської та Де­мо­кра­ти­чної пар­тій, на яки­хбу­де оста­то­чно ви­рі­ше­но до­лю тих, хто пред­став­ля­ти­ме ці по­лі­ти­чні си­ли на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах 8 ли­сто­па­да.

І для Клін­тон акцент про­зву­чав на ви­рі­шен­ні пи­та­н­ня що­до ви­ко­ри­ста­н­ня її еле­ктрон­ної по­шти під час пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді Держ­се­кре­та­ря. Їй по­трі­бно бу­ло зня­ти го­стро­ту цьо­го пи­та­н­ня до по­ча­тку пря­мих­дис­ку­сій між пре­тен­ден­та­ми від обо­хпар­тій. Са­ме так мо­жна роз­гля­да­ти її зу­стріч з ФБР і подаль­шу за­яву ке­рів­ни­ка цьо­го ві­дом­ства, що про­ти Клін­тон не бу­де по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву. І зав­дя­ки пря­мій під­трим­ці чин­но­го пре­зи­ден­та- одно­пар­тій­ця во­на змі­цни­ла по­зи­ції пре­тен­ден­та від Де­мо­кра­ти­чної пар­тії.

На мою дум­ку, це бу­ла до­сить вда­ла і вча­сна спро­ба. Хо­ча Клін­тон, як свід­чать рі­зні опи­ту­ва­н­ня, ви­пе­ре­джає До­наль­да Трам­па на 6, а той на 13 від­со­тків, але во­на про­ве­ла спіль­ну зу­стріч із чин­ним пре­зи­ден­том, що­би змі­цни­ти свій по­тен­ці­ал.

Пев­на річ, Ре­спу­блі­кан­ська пар­тія бу­де й да­лі обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня по­ру­ше­н­ня Клін­тон пра­вил ви­ко­ри­ста­н­ня еле­ктрон­ної по­шти. І го­во­ри­ти, що це пи­та­н­ня бу­ло ви­рі­ше­но за­ку­лі­сно і не по­да­ва­ти її до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті. Але це бу­де слаб­кий хід, оскіль­ки ФБР до­сить ро­зум­но пред­ста­ви­ло офі­цій­ну по­зи­цію і не да­ло карт-бланш, від­зна­чив­ши не­до­лі­ки, яких на­да­лі не при­пу­ска­ло­ся. Стра­те­гі­чно­го ви­то­ку ін­фор­ма­ції не від­бу­ло­ся, але ва­ди в си­сте­мі існу­ва­ли, і їхпо­трі­бно ви­ко­рі­ню­ва­ти. І це бу­ло зро­бле­но ду­же вча­сно і стра­те­гі­чно від­по­від­аль­но.

Тим ча­сом мо­жна від­зна­чи­ти, що у ре­спу­блі­кан­ців не­має спіль­ної, уза­галь­не­ної під­трим­ки сво­го кан­ди­да­та. Біль­шість фун­кціо­не­рів або від­мов­чу­є­ться, або очі­кує, що бу­де на з’їзді пар­тії. Те­о­ре­ти­чно мо­жна уяви­ти: якщо Трамп у пер­шо­му ту­рі не прой­де го­ло­су­ва­н­ня, то там мо­жуть ви­ни­кну­ти ін­ші кан­ди­да­ту­ри. Ско­рі­ше, пар­тія бу­де йо­го під­три­му­ва­ти, але без ен­ту­зі­а­зму. Ре­спу­блі­кан­ці не в за­хва­ті від ри­то­ри­ки Трам­па та йо­го за­яв стра­те­гі­чно­го пла­ну, а та­кож не­пе­ре­дба­чу­ва­них про­по­зи­цій сво­го пре­тен­ден­та.

Ко­ли ж ве­сти мо­ву про укра­їн­ський ін­те­рес, то перемога представника Де­мо­кра­ти­чної пар­тії залишає на мі­сця­хбільш передбачувані механізми. То­му мо­жна по­ді­ля­ти дум­ку на­шо­го по­сла в США Ва­ле­рія Ча­ло­го, який за­зна­чив, що в нас не­має кри­ти­чни­хви­па­дів до Клін­тон. У нас є на­ла­го­дже­на ро­бо­та з пар­тій­ною та дер­жав­ною ма­ши­ною від ці­єї пар­тії. Пі­сля ви­бо­рів змі­ня­ться фі­гу­ри, але ма­ши­на за­ли­ши­ться.

Якщо ж до вла­ди в США при­хо­дить більш не­пе­ре­дба­чу­ва­ний пре­тен­дент, то тут ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня, зокре­ма но­вий стра­те­гі­чний роз­по­діл. То­му нам бу­де скла­дні­ше. І зно­ву ж та­ки тре­ба за­зна­чи­ти, що пре­тен­дент не­пе­ре­дба­чу­ва­ний.

По­при те, що рі­зні мо­де­лі пе­ред­ба­ча­ють пе­ре­мо­гу Клін­тон на пре­зи­дент­ських ви­бо­рах у США, ще за­ра­но ствер­джу­ва­ти, що пе­ре­мож­цем ста­не са­ме во­на. Але, як ми ба­чи­мо в та­бо­рі де­мо­кра­тів, ро­бля­ться ро­зум­ні кро­ки на під­трим­ку лі­ди­ру­ю­чо­го пре­тен­ден­та від сво­єї пар­тії.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.