У Бри­та­нії опри­лю­дни­ли до­по­відь про втор­гне­н­ня в Ірак із кри­ти­кою То­ні Бле­ра

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Бри­та­нії сьо­го­дні опри­лю­дни­ли до­по­відь не­за­ле­жної ко­мі­сії з роз­слі­ду­ва­н­ня при­чи­ні об­ста­вин вве­де­н­ня бри­тан­ських військ до Іра­ку у 2003 ро­ці із ни­щів­ною кри­ти­кою дій то­ді­шньо­го прем’єра То­ні Бле­ра, по­ві­дом­ляє The Guardian. Сер Джон Чіл­кот, го­ло­ва ко­мі­сії, яка про­тя­гом се­ми ро­ків ви­вча­ла об­ста­ви­ни по­дій, за­явив, що рі­ше­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії на­па­сти і оку­пу­ва­ти су­ве­рен­ну дер­жа­ва впер­ше пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни бу­ло рі­ше­н­ням« осо­бли­вої тяж­ко­сті».Він­на­звав­то­ді­шньо­го­пре­зи­ден­та­Іра­ку­Сад­да­мХу­сейн»без­сум­нів­но­жор­сто­ким­ди­кта­то­ром»,який­ре­пре­су­вав­вла­сний­на­ро­ді­на­пав­на сво­ї­хсу­сі­дів. Але Чіл­кот роз­кри­ти­ку­вав рі­ше­н­ня Бле­ра при­єд­на­ти­ся до втор­гне­н­ня США. «Ми при­йшли до ви­снов­ку, що Ве­ли­ко­бри­та­нія прийня­ла рі­ше­н­ня при­єд­на­ти­ся до втор­гне­н­ня в Ірак до то­го, як всі мир­ні мо­жли­во­сті роз­збро­є­н­ня бу­ли ви­чер­па­ні. Вій­сько­ва опе­ра­ція в той мо­мент не бу­ла остан­нім за­со­бом», — ска­зав він. У до­по­віді та­кож кри­ти­ку­є­ться спо­сіб, який Блер ви­брав, щоб по­ча­ти вій­ну. У до­ку­мен­ті йде­ться, що го­ре­зві­сне до­сьє, пред­став­ле­не у ве­ре­сні 2002 ро­ку Бле­ром в Па­ла­ті гро­мад, не під­твер­ди­ло йо­го твер­дже­н­ня, що Ірак має зро­ста­ю­чу про­гра­му хі­мі­чної зброї.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.