Фі­цо: Укра­ї­на має по­стій­но бу­ти в цен­трі ува­ги ЄС

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Сло­вач­чи­на, го­ло­ву­ю­чи в Ра­ді Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, має на­мір на­по­ля­га­ти на ди­пло­ма­ти­чно­му ви­рі­шен­ні кон­флі­кту на схо­ді Укра­ї­ни, за­явив під час пре­зен­та­ції у Страс­бур­зі пів­рі­чної єв­ро­пей­ської про­гра­ми сво­єї кра­ї­ни прем’єр-мі­ністр Ро­берт Фі­цо. «Єв­ро­со­юз по­ви­нен до­лу­чи­ти­ся до зна­хо­дже­н­ня ди­пло­ма­ти­чно­го рі­ше­н­ня три­ва­лим кри­зам і кон­флі­ктам у цьо­му ре­гіо­ні», — за­явив Фі­цо. Во­дно­час, на дум­ку го­ло­ви уря­ду Сло­вач­чи­ни, яка­з1ли­пня­го­ло­ву­є­вЄв­ро­со­ю­зі,са­ме­по­лі­ти­ка­роз­ши­ре­н­ня­мо­гла­бдо­по­мог­ти­по­зи­тив­ним­пе­ре­тво­ре­н­ня­му­дер­жа­вах-су­сі­да­х­спів­ру­жно­сті єв­ро­пей­ських кра­їн.«По­лі­ти­ка­роз­ши­ре­н­ня­єо­дним­знай­ва­жли­ві­ши­хін­стру­мен­тів­транс­фор­ма­ції,що­є­вЄв­ро­со­ю­зу.На­за­гал,це­ство­рю­є­біль­ше без­пе­ки і ста­біль­но­сті у Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі за­га­лом та в дер­жа­вах-су­сі­дах», — за­явив Фі­цо. Прем’єр-мі­ністр Сло­вач­чи­ни за­яв­ляє, що се­ред ам­бі­цій йо­го дер­жа­ви є й по­шу­ки га­ран­тій до­ві­ри до про­це­су роз­ши­ре­н­ня та мо­бі­лі­за­ція йо­го під­трим­ки як збо­ку дер­жав-чле­нів ЄС, та­кі кра­їн- кан­ди­да­тів на при­єд­на­н­ня до бло­ку єв­ро­пей­ських дер­жав.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.