За вступ до НАТО на ре­фе­рен­ду­мі про­го­ло­су­ва­ли б 78% укра­їн­ців

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Як­би ре­фе­рен­дум про вступ Укра­ї­ни до НАТО бу­ло про­ве­де­но, то 77,7% опи­та­ни­хукра­їн­ців під­три­ма­ли б при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни да альян­су. Про це свід­чать да­ні опи­ту­ва­н­ня, про­ве­де­но­го фон­дом «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва та со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Цен­тру Ра­зум­ко­ва з 11 по 16 трав­ня 2016 ро­ку. Як по­ві­дом­ля­ють у фон­ді, най­більш пе­ре­кон­ли­вою бу­ла б перемога при­хиль­ни­ків НАТО у за­хі­дно­му (95% «за» і 3,5% — «про­ти») і цен­траль­но­му (82% та 11%, від­по­від­но) ре­гіо­нах, на пів­дні Укра­ї­ни 64% учасників го­ло­су­ва­н­ня ви­сту­пи­ли б за при­єд­на­н­ня до альян­су, а про­ти — 31%. Крім то­го, за да­ни­ми со­ціо­ло­гів, на схо­ді Укра­ї­ни при­хиль­ни­ків член­ства в НАТО під час ре­фе­рен­ду­му ста­ло біль­ше — якщо во­се­ни 2015 ро­ку на схо­ді се­ред учасників во­ле­ви­яв­ле­н­ня «за» ви­сту­пи­ли б 57%, а «про­ти» — 41%, то у трав­ні 2016 ро­ку — 71,5% про­го­ло­су­ва­ли б «за», а 24% — «про­ти». На Дон­ба­сі за остан­ні пів­ро­ку від­бу­ло­ся кіль­кі­сне «збли­же­н­ня» та­бо­ру при­хиль­ни­ків і про­тив­ни­ків член­ства: під­три­ма­ли б при­єд­на­н­ня 48%, а ви­сту­пи­ли би про­ти 47%. Від­по­від­но до ре­зуль­та­тів опи­ту­ва­н­ня, як­би во­ле­ви­яв­ле­н­ня що­до при­єд­на­н­ня Укра­ї­ни до НАТО від­бу­ва­ло­ся в трав­ні 2016 ро­ку, то участь у ньо­му взя­ли би 58% на­се­ле­н­ня, най­ви­щу гі­по­те­ти­чну яв­ку де­мон­стру­ють жи­те­лі за­хо­ду (82%).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.