Се­кре­ти ви­бо­рів під час оку­па­ції

«Ку­лу­ар­ність і за­кри­тість Мін­сько­го про­це­су грає різ­ко про­ти Ки­є­ва», — Дми­тро ТИМЧУК

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро КРИВЦУН, Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

За­я­ви На­дії Сав­чен­ко про пря­мі пе­ре­мо­ви­ни з ма­ріо­не­тка­ми оку­пан­тів та не­об­хі­дність прийня­ти «осо­бли­вий ста­тус» про­тя­гом пів­ро­ку ви­гля­да­ють див­но. Але, вра­хо­ву­ю­чи роз­мо­ви про мо­жли­вість прийня­т­тя­від­по­від­но­го­за­ко­ну­про­ви­бо­ри­на­о­ку­по­ва­ни­хте­ри­то­рі­ях,її­сло­ва­ви­да­ю­ться­пе­ре­вір­ко­ю­на­стро­ю­укра­їн­ців—на­скіль­ки во­ни го­то­ві прийня­ти та­ку на­ру­гу. Ін­фор­ма­цію про під­го­тов­ку від­по­від­но­го за­ко­но­про­е­кту у Фран­ції за уча­стю близь­ко­го до Пре­зи­ден­та го­ло­ви ко­мі­те­ту з пи­тань пра­во­вої по­лі­ти­ки та пра­во­су­д­дя Руслана Кня­зе­ви­ча під­твер­ди­ли «Дню» кіль­ка на­ро­дних де­пу­та­тів, на­бли­же­них до ди­пло­ма­ти­чни­хкіл. Так, во­ни роз­по­від­а­ють, що Кня­зе­вич їздив у Мінськ і мав за­кри­ті пе­ре­мо­ви­ни з ра­дни­ком Ан­ге­ли Мер­кель — Крі­сто­фом Гой­сґе­ном і ра­дни­ком мі­ні­стра за­кор­дон­ни­х­справ Фран­ції. Са­ме во­ни ма­ють під­го­ту­ва­ти цей за­кон, оскіль­ки че­рез не­ко­ре­ктну по­ве­дін­ку ро­сій­ської сто­ро­ни мін­ська три­сто­ро­н­ня гру­па не мо­же до­сяг­ти жо­дно­го про­гре­су. Цей за­ко­но­про­ект пі­зні­ше ма­ють роз­гля­ну­ти на рів­ні «нор­манд­ської че­твір­ки», за­сі­да­н­ня якої, як не­що­дав­но по­ві­дом­ля­ли ЗМІ, має від­бу­ти­ся не ра­ні­ше осе­ні.

Як ді­ля­ться спів­ро­змов­ни­ки «Дня», ме­та кра­їн За­хо­ду — про­тя­гом пів­річ­чя ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня ви­бо­рів на Дон­ба­сі, від­по­від­но во­ни шу­ка­ють рі­зні під­хо­ди до укра­їн­ських по­лі­ти­ків — від ти­ску до до­по­мо­ги, аби схи­ли­ти їх на ко­ристь цьо­го до­ку­мен­та. «За­хід на­ма­га­є­ться ти­сну­ти на Укра­ї­ну, аби ми зро­би­ли якийсь та­кти­чний крок. У від­по­відь ми за­яви­ли, що по­ки не при­пи­ня­ться об­стрі­ли з бо­ку ро­сій­сько-те­ро­ри­сти­чних військ, Укра­ї­на не ро­би­ти­ме ні­яких «та­кти­чних кро­ків»», — ді­ли­ться де­пу­тат з «Днем».

«У Ні­меч­чи­ні по­зи­ція роз­ді­ле на, — про дов жує спів роз мов - ник. Одну пред­став­ляє го­ло­ва МЗС Франк-Валь­тер Штайн­майєр, ін­шу кан ц лер Ан­ге ла Мер кель. Якщо кан­цлер ро­зу­міє си­ту­а­цію в Укра­ї­ні і ви­сту­пає на її бо­ці, то очіль­ник ні мець ко го МЗС про по нує свої фор му ли — що має бу ти в за ко ні про ви­бо­ри то­що. Що ж сто­су­є­ться ро лі США, то у по міч ни ка Дер ж - се­кре­та­ря Ві­кто­рії Ну­ланд та­кож є ам­бі­ції — во­на хо­че очо­ли­ти Дер­жде­пар­та­мент за но­во­го пре­зи­ден­та, для чо­го їй по­трі­бні хоч якісь зру­шен ня у пи тан ні Дон ба су. Са ме для цьо­го во­на при­їзди­ла до Укра­ї­ни та на зу­стріч із ра­дни­ком Пу­ті­на В. Сур ко вим у Ро сію, який пе - ре дав по зи цію Пу ті на, що той « вто мив ся від си ту а ції із Дон ба - сом » і го то вий зро би ти « крок на - зу­стріч» і в яко­сті «акту до­брої во­лі » на віть по вер ну ти Де баль це ве. Ро­сі­я­ни че­рез сан­кції ма­ють дій­сно се рйоз ні проб ле ми з еко но мі - кою, хо ча на ма га ють ся цьо го не по­ка­зу­ва­ти».

Про те, як ді лить ся ін ший спів­ро­змов­ник «Дня» з «На­ро­дно­го фрон­ту», ни­ні­шній пар­ла­мент у жод но му ра зі не зго ло сить ся про - го ло су ва ти за за ко но про ект про ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. «На­ша те­ри­то­рія ане­ксо­ва­на, оку­по ва на і від бу ва єть ся зов ніш ня агре­сія, а не вну­трі­шній кон­флікт. Єв­ро пей ці ж хо чуть, аби ми по - го­ди лись на фор мат, який їх за - до­воль нить — про вес ти ви бо ри. Якщо во­ни фор­маль­но «за­кри­ють» це пи­та­н­ня, Єв­ро­па спо­кій­но змо­же за бу ти про Укра ї ну, зо се ре ди - тись на влас них проб ле мах і пе­ре­ки­ну­ти це пи­та­н­ня су­то на на­ші пле­чі», — ді­ли­ться спів­ро­змов­ник «Дня».

На цю те му го во ри мо з на род - ним де пу та том із « На род но го фрон­ту» Дми­тром ТИМЧУКОМ:

— Усе, що сто­су­є­ться за­ко­ну про ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то рі ях, по кри то та ким мо ро ком та єм ни ці. Це « лох несь ке чу до - вись ко » , про яке всі чу ли, але йо го ніх то не ба чив і по дро биць не знає. За­ко­но­про­ект роз­ро­бля­єть ся су­то під впли вом За хо ду, оскіль ки для ук ра їнсь кої вла ди жод но го сен су в цьо му не має, і про­во­ди­ти ви­бо ри в да­ній си­ту­а­ції ні те­хні­чно, ні по­лі­ти­чно не­мож ли во. То му пе ред Єв­ро пою По ро шен ко, швид ше за все, іні­ці­ює за ко но про ект, але сам не бу­де йо­го по­да­ва­ти в Ра­ду, адже це мо же пі ді рва ти пре зи дент­ський рей­тинг. Швид­ше за все, це бу­де якась гру­па де­пу­та­тів у ро­лі «ца­пів від­бу­вай­лів», які по­да­дуть да­ний за­ко­но­про­ект, і йо­го на 100% бу­де «по­хо­ва­но».

Ми ро­зу­мі­є­мо, що на­ра­зі Бан­ко­ва ска­че між двох во­гнів, адже Укра ї на взя ла на се бе зо - бов’яза­н­ня ви­ко­на­н­ня Мін­ських до мов ле нос тей. Там про пи са но ал­го­ритм, яким спе­ку­лює Мо­сква, — аб­со­лю­тно не­ло­гі­чний, та­кий, що су пе ре чить здо ро во му глу­зду й ін­те­ре­сам Укра­ї­ни. За- раз ми мо­же­мо фор­маль­но ви­ко­рис то ву ва ти те, що Ро сі­єю фак - тич но не ви ко ну ють ся пер ші пун­кти цих до­мов­ле­но­стей, і роз­ра­хо­ву­ва­ти мо­же­мо ли­ше на те, що в Єв­ро­пі є до ко­го апе­лю­ва­ти, по­ясню­ю­чи, що від­по­від­аль­ність за про дов жен ня вог ню ле жить ви­клю­чно на Мо­скві.

Во­дно­час чи­ма­ло пред­став­ни­ків Укра ї ни ви слов лю ють те зу, яка пе ре кли ка єть ся із за ява ми за хід них по лі ти ків, що під три - му ють сан к ції про ти РФ. Во ни за­яв­ля­ють: як тіль­ки на Дон­ба­сі ста­не без­пе­чно, то­ді мо­жна бу­де про­во­ди­ти ви­бо­ри. Ми за­че­пи­ли­ся за це — як за со­ло­мин­ку, хо­ча про яку без­пе­ку мо­же йти­ся? Ро­сі­я­ни мо­жуть вве­сти свої па­тру­лі на оку по ва ні те ри то рії, « да - дуть по ша­пці» всім бо­йо­ви­кам, які від кри ва ють во гонь, включ - но з ко ман ди ра ми від ді лень по - став лять сво їх ро сійсь ких сер - жан­тів —і в «ЛДНР» бу­де ви­ди­ма «ти­ша і спо­кій», хо­ча де-фа­кто те­ри­то­рії кон­тро­лю­ва­ти­му­ться Ро сі­єю. Але за ці­єю ло гі кою ми мо­же­мо про­во­ди­ти ви­бо­ри під ду лом ро сійсь ких ав то ма тів — це ма яч ня. По тріб но го во ри ти про від нов лен ня юрис дик ції та кон­тро­лю Укра­ї­ни над ци­ми те - ри то рі я ми. І ли ше пі сля цьо го мо­жна про­во­ди­ти мі­сце­ві ви­бо­ри за укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством.

— Що ж до ін фор ма ції про зу­стріч Ну­ланд і Сур­ко­ва, то роз­по ві да ють, що остан ній пе ре да - вав, ні­би Пу­тін вто мив­ся від си­ту а ції на Дон ба сі, то му го то вий йти на зус т річ і як ви яв « доб рої во­лі» на­віть від­да­ти Укра­ї­ні Де­баль­це­ве.

— Не знаю, чи мож ли ве це хоч би з по­лі­ти­чних при­чин. По­пер­ше, це бу­де під­ри­ва­н­ня ста­ту­су ро­сі­ян і бо­йо­ви­ків на Дон­ба­сі, ад же « де баль цев­ська опе ра - ція » — це од на з двох основ них опе­ра­цій, яки­ми во­ни пи­ша­ю­ться, ра­зом з Іло­вай­ськом. Зви­чай­но, бой о ви ки не опи ра ти муть ся ко ман ді, як що во на прий де з Мо­скви, але це від­обра­зи­ться на рей тин гу Пу ті на як в РФ, так і на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях.

З війсь ко вої точ ки зо ру, в рай о ні Де баль це во го і Вуг ле - горсь ка від бу ва єть ся зо се ред - жен ня сил і за со бів те ро рис тів. Сьо­го­дні ми кон­ста­ту­ва­ли ви­яв - лен ня но вої ар ти ле рійсь кої гру - пи, в яку вхо дять не ли ше па ра ба­та­рей і га­у­биць Д-30, але і ба­та рея РСЗО « Град » . Там же, як мі­ні­мум, сто­ять два еше­ло­ни ро­сійсь ко- те ро рис тич них військ, які про­во­дять по­стій­ний об­стріл, а пе­ре­ки­да­н­ня за­со­бів і сил про­дов жу єть ся. Як­би во ни хо ті ли зда ва ти Де баль це ве, не ду маю, що во­ни про­во­ди­ли б на­ко­пи­че­н­ня військ.

Уза­га­лі тор­гів­ля те­ри­то­рі­я­ми за­раз не на ко­ристь Пу­ті­на — він від ра зу втра тить по зи ції. По ки ми ба­чи­мо з йо­го бо­ку про­ти­ле­жну та­кти­ку — де­мон­стру­ва­ти, що бой о ви ки здат ні до на сту паль - них дій і по даль шої ес ка ла ції кон­флі­кту, щоб це ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як фор­му шан­та­жу Ки­є­ва.

У цій си ту а ції ку лу ар ність і пов­на за­кри­тість Мін­сько­го про­це су грає різ ко про ти Ки є ва. Адже Укра ї на по вин на по ка за - ти, що у неї є своя дум­ка з при­во­ду кон ф лік ту на Дон ба сі. Аб­со - лю­тна біль­шість укра­їн­ців про­ти то го, щоб від да ва ти цю те ри то - рію за тим сце на рі єм, який під - три мує Мос к ва, а за раз і Нор - мандсь ка чет вір ка — щоб про - ве­сти ви­бо­ри, де-фа­кто по­ві­си­ти оку по ва ні те ри то рії на шию Укра­ї­ні, за­ли­шив­ши під про­те­кто ра том Мос к ви. Всі ці ню ан си ми по­вин­ні обго­во­рю­ва­ти ма­кси­маль­но від­кри­то. Як­би ми по­ка­за­ли цей від­кри­тий про­цес єв­ро­пей цям, це бу ло б до по між ним ар гу мен том для По ро шен ка і під крес лю ва ло б, що по тріб но вра хо ву ва ти не ли ше дум ку Ол­лан­да, Мер­кель і Пу­ті­на, але в пер­шу чер­гу укра­їн­сько­го на­ро­ду. Тим біль­ше, як­би ми в ін­фор­ма цій но му пла ні ви ве ли всі ці обго­во­ре­н­ня на єв­ро­пей­ський рі­вень, щоб Єв­ро­па ро­зумі­ла став­лен ня ук ра їн ців до ці­єї проб ле - ми, по зи ція Укра ї ни в Мінсь ку ста ла б на ба га то міц ні ша. Але, не знаю з яких мір­ку­вань, на­ші по лі ти ки пі шли шля хом за кри - то­сті цьо­го про­це­су.

— Чо му єв ро пей ці так ло бі - юють збли жен ня з Пу ті ним і зня­т­тя сан­кцій? І одним з го­лов­них ру ші їв цьо го про це су є ні - мець кий го ло ва МЗС Фран­кВаль­тер Штайн­майєр.

— Для Єв­ро­пи «га­ря­ча то­чка» бі­ля її кор­до­нів в Укра­ї­ні — не­при­пус ти ма, для неї го лов не, щоб там при­пи­ни­ли стрі­ля­ти і роз­по­чав­ся «мир­ний діа­лог». Їх не ці­ка вить, чи бу де це на шко ду Укра ї ні. По- дру ге, сан к ції три - ва ють вже не мі сяць і не два — єв­ро­пей­ський ви­ро­бник теж має від них втра­ти. Від­по­від­но, по­си­лю­є­ться по­зи­ція про­ро­сій­сько­го ло­бі, адже до про­це­су під­клю­ча - ються бі­зне­сме­ни, яких не ці­ка­вить, чи є вій на в Укра ї ні ро - сій­ською агре­сі­єю.

Штай н май єр уже не при хо - вує сво­єї по­зи­ції — це йо­го «по­лі тич на фіш ка » . У Мер кель же за­раз не­о­дно­зна­чна по­зи­ція у Ні­меч чи ні, то му си ли, які пра цю - ють про ти неї, ви ко рис то ву ють ті ва же лі, які її ослаб лю ють. Будь-який по­лі­тик апе­лює до ці­льо вої ау­ди то рії. У Мер кель це аде­ква­тні єв­ро­пей­ці, які ро­зу­мі­ють мас­штаб за­гро­зи, який не­се в со бі Ро сія. Штай н май єр на то - мість апе лює до сво­єї ці льо вої ау­ди­то­рії. Хто з них пе­ре­мо­же і чия ау­ди то рія бу де біль шою — по­ка­же час, який на­ра­зі пра­цює про ти ні мець ко го кан ц ле ра. Єв­ро пей цям де да лі біль ше на - бри дає те ма Укра ї ни, особ ли во на тлі роз мов про єв ро пейсь ку ко руп цію, яка ста ла « прит чею во язи цех » на За хо ді. З огля­ду на це, під трим ка Укра ї ни на шко­ду єв ро пейсь ким ін те ре сам грає на ру ку опо нен там ті­єї ж Мер­кель.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.