Брат за бра­та

У мо­но­ви­ста­ві «Ли­цар хра­му» ге­рой спро­бу­вав пе­ре­кри­ча­ти... гар­ма­ти

Den (Ukrainian) - - Культура - Ал­ла ПІДЛУЖНА, те­а­тро­зна­вець

Но­ва п’ єса Те­тя­ни Іва­щен­ко зна­йшла сце­ні­чне вті­ле­н­ня у Дро­го­би­цько­му му­зи­чно-дра­ма­ти­чно­му те­а­трі ім.Ю. Дро­го­би­ча. У не­про­стій (за по­бу­до­вою) дра­ма­тур­гії, ав­тор да­рує єди­но­му ге­ро­є­ві пе­ре­жи­ти кіль­ка пе­ре­вті­лень, по­бу­ва­ти у рі­зни­хе­пох ахй при­йти до ва­жли­ви­хсві­то­гля­дни­хви­снов­ків. Утім, роз­по­відь, за­зви­чай осно­ву будь-якої мо­но­ви­ста­ви, Т.Іва­щен­ко ро­бить актив­но ді­є­вою. Цей ди­на­мі­чний по­ді­є­вий мо­мент май­стер­но під­хо­плює ре­жи­сер Влад Со­ро­кін, він же ав­тор му­зи­чно­го бов­но го­тує до спра­ви гвин­тів­ку, це йо­го єди­на по­дру­га й за­хист у цьо­му ша­ле­но­му сві­то­ві. Ко­ро­та­ю­чи хви­ли­ни, скла­дає «ку­бик Ру­бі­ка», на­че роз­га­дує вла­сний за­ко­до­ва­ний ре­бус. До про­фе­сій­ної стри­ма­но­сті сво­го ге­роя актор до­дає ви­бу­хо­вої емо­цій­но­сті й це на­дає ха­ра­кте­ро­ві осо­бли­вої пе­ре­кон­ли­во­сті. І ра­птом від­бу­ва­є­ться зсув сві­до­мо­сті й ча­су. У кі­не­ма­то­гра­фі­чний спо­сіб, зав­дя­ки сві­тло­вим і зву­ко­вим ефе­ктам, Сте­пан пе­ре­тво­рю­є­ться на ста­ро­дав­ньо­го ли­ца­ря-там­плі­є­ра. І те­ма вій­ни, убив­ства лю­ди­ни одна одною, що ви­ро­стає з гло­баль­но­го пи­та­н­ня по­шу­ку Бо­га

ФО­ТО АНАСТАСІЇ КАНАРСЬКОЇ

ВИ­КО­НА­ВЕЦЬ РО­ЛІ СТЕПАНА — БОРИС ВЕ­ЛИ­КИЙ — ОПИНЯЄТЬСЯ У ВИГАДЛИВОМУ ВІЗУАЛЬНОМУ СВІ­ТІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.