МЕРТ: близь­ко 40% еко­но­мі­ки – в ті­ні

Екс­пер­ти «Дня» сум­ні­ва­ю­ться у прав­ди­во­сті цьо­го по­ка­зни­ка, на­зи­ва­ю­чи йо­го істо­тно за­ни­же­ним

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День» ОЛЕ­КСАНДР ПАСХАВЕР КОСТЯНТИН ШВАБЕЙ ВІ­КТОР ГАЛАСЮК

Мі­ні­стер­ство еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку і тор­гів­лі у по­не­ді­лок по­ві­до­ми­ло на сво­є­му сай­ті про ре­зуль­тат ду­же ва­жли­во­го для на­шої кра­ї­ни до­слі­дже­н­ня. З ньо­го ви­хо­дить, що цьо­го ро­ку «був до­ся­гну­тий пе­ре­лом тен­ден­ції до зро­ста­н­ня рів­ня ті­ньо­вої еко­но­мі­ки, яка по­ча­ла­ся 2013 ро­ку і про­дов­жу­ва­ла­ся в умо­вах по­ши­ре­н­ня ці­но­ви­хі де­валь­ва­цій­ни­хшо­ків, а та­кож еска­ла­ції вій­сько­во­го кон­флі­кту». Як за­ува­жу­ють у МЕРТ, рі­вень ті­ньо­вої еко­но­мі­ки за під­сум­ка­ми 2015 ро­ку був істо­тно ви­щий за по­ка­зни­ки 2011—2013 ро­ків, що скла­да­ли 34—35% ВВП. У пер­шо­му квар­та­лі ми­ну­ло­го ро­ку рі­вень ті­ньо­вої еко­но­мі­ки в кра­ї­ні під­ско­чив до 46% ВВП, про­те вже в на­сту­пно­му квар­та­лі впав до 42%, а в дру­го­му пів­річ­чі ста­бі­лі­зу­вав­ся на рів­ні 40% ВВП.

У МЕРТ на­га­ду­ють про ви­со­ку вар­тість за­лу­че­н­ня кре­ди­тни­хре­сур­сів, не­спри­я­тли­ву зов­ні­шньо­еко­но­мі­чну кон’юн­кту­ру на клю­чо­вих то­вар­ни­хрин­ках , ско­ро­че­н­ня вну­трі­шньо­го по­пи­ту, зро­ста­н­ня ви­трат на ім­порт­ну си­ро­ви­ну та ма­те­рі­а­ли че­рез де­валь­ва­цію грив­ні та вве­де­н­ня до­да­тко­во­го ім­порт­но­го збо­ру, про зна­чні ін­ве­сти­цій­ні ри­зи­ки, а та­кож за­го­стре­н­ня від­но­син з РФ, втра­ту її рин­ків, ане­ксію Кри­му та вій­ну на схо­ді кра­ї­ни. І на­го­ло­шу­ють, що зни­жен­ню «ті­ні», за­ва­жає, го­лов­ним чи­ном, зна­чний по­да­тко­вий тя­гар, який до­во­ди­ться не­сти кор­по­ра­тив­но­му се­кто­ру.

Ві­дом­ство по­си­ла­є­ться на да­ні про ті­ньо­ву еко­но­мі­ку за 2012, 2013, 2014 та 2015 ро­ки, отри­ма­ні в до­слі­джен­ні за до­по­мо­гою чо­ти­рьо­хрі­зни­хме­то­дик і за­зна­чає зни­же­н­ня за всі­ма з ни­хто­рік пі­сля стриб­ка по­за­ми­ну­ло­го ро­ку. Зокре­ма, ме­тод «ви­тра­ти на­се­ле­н­ня — роз­дрі­бний то­ва­ро­обіг» дав та­кі об­ся­ги ті­ньо­вої еко­но­мі­ки в ці ро­ки: 46%, 51%, 58% і 56% ВВП. Ме­тод зби­тко­во­сті під­при­ємств по­ка­зав 27%, 27%, 35% і 26%; еле­ктри­чний — 29%, 30%, 38% і 36%; мо­не­тар­ний — 24%, 24%, 33% і 30% ВВП. Ви­гля­дає ціл­ком на­у­ко­во та пе­ре­кон­ли­во. Але екс­пер­ти «Дня» по­ста­ви­ли­ся до до­слі­джень МЕРТ не без ске­пти­ци­зму.

Оле­ксандр ПАСХАВЕР, пре­зи­дент Цен­тру еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку:

— Ро­зра­хун­ки ті­ньо­вої еко­но­мі­ки ве­ду­ться за стан­дар­тни­ми між­на­ро­дни­ми ме­то­ди­ка­ми і по­ка­зу­ють при­бли­зний мас­штаб ті­єї еко­но­мі­ки, яка бе­ре участь в обі­гу то­ва­рів і гро­шей. При цьо­му не вра­хо­ву­є­ться, на­при­клад, про­ду­кція, яка ви­ро­щу­є­ться лю­дьми на сво­їх­ді­лян­ках. От­же, це зав­жди ду­же при­бли­зно. І ко­ли нам го­во­рять, що ті­ні ста­ло мен­ше на три або п’ ять від­со­тків, то по­трі­бно вра­хо­ву­ва­ти, що са­ма те­хно­ло­гія роз­ра­хун­ків не­то­чна, а ще в її рам­ках 3— 5% — не­істо­тні, во­ни в ме­жах­ста­ти­сти­чної по­мил­ки. І це за­галь­ні мір­ку­ва­н­ня про та­кі ро­зра­хун­ки.

А що сто­су­є­ться мо­ї­х­осо­би­сти­хвід­чут­тів, то я не ду­маю, що ми всту­пи­ли в пе­рі­од, ко­ли ті­ньо­ва еко­но­мі­ка від­сту­па­ти­ме. Я вза­га­лі не ба­чу при­чи­ни, че­рез яку лю­ди бу­ли б по­вин­ні ро­би­ти все ле­галь­но. По­ки не ба­чу. Ско­ро­че­н­ня єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску для цьо­го ще не­до­ста­тньо. Нам ще по­трі­бно прой­ти три­ва­лий шлях. Одна моя зна­йо­ма, що ви­їха­ла до США, у нас без­пе­рерв­но бу­ла у кон­та­кті з якимсь на­чаль­ством. Во­ни ви­ма­га­ли ха­ба­рі, і во­на їх да­ва­ла. Сло­вом, без­пе­рерв­но йшов дру­жньо-во­ро­жий діа­лог. Ко­ли ми з нею зу­стрі­ли­ся в США, во­на ме­ні ска­за­ла: я тут де­сять ро­ків і жо­дно­го ра­зу осо­би­сто не зу­стрі­ча­ла­ся з пред­став­ни­ком дер­жа­ви. Ось вам рі­зни­ця. Ко­ли так бу­де і в нас, то і ті­ньо­ва еко­но­мі­ка бу­де на рів­ні США, де во­на теж не ма­лень­ка, але, зви­чай­но, не та­ка по­твор­на, як у нас.

Ми­хай­ло УМАНЕЦЬ, за­слу­же­ний­енер­ге­тик Укра­ї­ни, го­ло­ва Все­укра­їн­ської чор­но­биль­ської на­ро­дної пар­тії «За до­бро­бут і со­ці­аль­ний­за­хист на­ро­ду»:

— Я мо­жу ска­за­ти одне: як кра­ли, так і кра­дуть. А ті­ньо­ва еко­но­мі­ка — це, на мою дум­ку, ще біль­ша кра­діж­ка, ніж ко­ру­пція, це еко­но­мі­ка, яка ні­чо­го не кла­де до бю­дже­ту, а зі сво­ї­ми пра­ців­ни­ка­ми роз­ра­хо­ву­є­ться «чор­ним на­лом». На­віть якщо по­ві­ри­ти ци­фрам, на­да­ним МЕРТ, то та­ка швид­кість ру­ху ще не ско­ро дасть нам від­чу­тні ре­зуль­та­ти. По­віль­но їде­мо. І хо­ча я да­ле­ко не ек­сперт у цих пи­та­н­нях— я атом­ник, але в то­му, що у нас кра­дуть по-вся­ко­му, у то­му чи­слі і по-ве­ли­ко­му, і ко­ру­пціо­не­ри, і ті­ньо­ви­ки, я не сум­ні­ва­ю­ся. Ще Сто­ли­пін ска­зав, від­по­від­а­ю­чи на пи­та­н­ня, як спра­ви в Ро­сії: кра­дуть. Так, Укра­ї­на не Ро­сія. Але у нас та­кож не­має по­ряд­ку. І осо­бли­во в енер­ге­ти­ці. Мало хто мо­же со­бі на­віть уяви­ти, що нас че­кає у цій га­лу­зі че­рез п’ять-шість ро­ків. Там усі кра­ли по-ве­ли­ко­му. І по­пе­ре­ду у нас не те що ві­я­ло­ві від­клю­че­н­ня — ві­я­ло­ві під­клю­че­н­ня, тоб­то під­клю­ча­ти до еле­ктро­по­ста­ча­н­ня бу­дуть ли­ше ін­ко­ли.

Костянтин ШВАБЕЙ, ди­ре­ктор Нав­чаль­но-на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки опо­да­тку­ва­н­ня і ми­тної спра­ви Уні­вер­си­те­ту ДФС Укра­ї­ни:

— Ті­ньо­ву еко­но­мі­ку ні­хто з то­чні­стю до 10-від­со­тко­ви­хпун­ктів під­ра­ху­ва­ти не мо­же. Пев­ний ре­зуль­тат ско­ро­че­н­ня ті­ньо­вої еко­но­мі­ки мо­жна по­ба­чи­ти ли­ше в се­кто­рі зар­пла­ти, що пов’яза­но зі зни­же­н­ням ЄСВ. Та­кі від­чу­т­тя я ви­ніс із роз­мов з під­при­єм­ця­ми. Але рі­зни­ця не­зна­чна, а рі­зни­ця в оцін­ка­хті­ньо­вої еко­но­мі­ки в Укра­ї­ні мо­же ва­рі­ю­ва­ти­ся від 30 до 80% ВВП. То­му го­во­ри­ти про яки­хось 3% — це про­сто смі­шно. Най­ча­сті­ше бе­руть якусь зо­ло­ту се­ре­ди­ну. Але ж ті­ньо­вий се­ктор — це не ли­ше при­бу­тки тих, що пра­цю­ють за най­мом. Це ще і під­при­єм­ни­цькі при­бу­тки — кру­пний ка­пі­тал. Тут як усе бу­ло, так і за­ли­ши­ло­ся. І ми що­дня чу­є­мо про ко­ру­пцій­ні скан­да­ли. Сьо­го­дні зран­ку чи­тав по­да­н­ня про зня­т­тя не­до­тор­ка­но­сті з на­ро­дно­го де­пу­та­та Они­щен­ка. Це мі­льяр­ди вкра­де­ни­хзі скар­бни­ці гро­шей. При­чо­му це зро­бле­но вже при но­вій вла­ді. От­же, яко­гось які­сно­го пе­ре­ло­му у нас то­чно не­має.

Ві­ктор ГАЛАСЮК, го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва:

— Твер­дже­н­ня про змен­ше­н­ня ті­ньо­во­го се­гмен­ту еко­но­мі­ки сьо­го­дні — це, як мі­ні­мум, про­па­ган­да, що не від­по­від­ає дій­сно­сті. Не­хай би ті, хто дає та­кі оцін­ки, по­го­во­рив з ре­аль­ни­ми під­при­єм­ця­ми, бан­кі­ра­ми, екс­пор­те­ра­ми. Ре­а­лії — це бо­же­віль­ний ті­ньо­вий ри­нок ва­лю­ти че­рез шту­чні обме­же­н­ня НБУ: при­му­си до про­да­жу 65% ва­лю­тної ви­ру­чки екс­пор­те­рів, обме­же­н­ня на ви­ве­де­н­ня ди­ві­ден­дів, па­спор­ти­за­ція ва­лю­тно- обмін­ни­хо­пе­ра­цій, а та­кож пен­сій­ний збір (2%) з ле­галь­но­го обмі­ну ва­лю­ти фі­зи­чни­ми осо­ба­ми. На цьо­му фо­ні від­бу­ва­є­ться ско­ро­че­н­ня і ті­ні­за­ція екс­пор­ту. До­сить по­ди­ви­ти­ся на не­спів­па­да­н­ня на­шої тор­го­вель­ної ста­ти­сти­ки з да­ни­ми кра­їн — тор­го­вель­ни­хпар­тне­рів. Ли­ше по Ту­реч­чи­ні ми втра­ча­є­мо по­над мі­льярд до­ла­рів США на рік!

І це ли­ше один при­клад. Ко­ли пла­тни­ка­ми по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб ( ПДФО) в 43- міль­йон­ній кра­ї­ні є ли­ше 9 міль­йо­нів осіб, ко­ли в офшо­ри і низь­ко­по­да­тко­ві юрис­ди­кції що­рік ви­во­ди­ться від 8 до 11 мі­льяр­дів до­ла­рів, то по­трі­бно най­пер­ше ство­рю­ва­ти ви­гі­дні по­да­тко­ві умо­ви все­ре­ди­ні кра­ї­ни і до­ла­ти кон­тра­бан­ду, а го­лов­не — вво­ди­ти по­ту­жні ін­ве­сти­цій­ні сти­мул-ре­а­кції. То­ді в кра­ї­ні бу­де справ­жня де­ті­ні­за­ція!

МИ­ХАЙ­ЛО УМАНЕЦЬ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.