Со­ло­твин­ський ру­дник ря­ту­ва­ти­муть... екс­пер­ти Єв­ро­со­ю­зу

Дже­ре­ло чи не най­чи­сті­шої со­лі у сві­ті з лю­то­го 2007 ро­ку при­пи­ни­ло свою ви­ро­бни­чу ді­яль­ність

Den (Ukrainian) - - Економіка - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

Дня­ми на За­кар­па­т­тя при­їха­ли спе­ці­а­лі­сти Угор­щи­ни на чо­лі з пред­став­ни­ком Уря­ду Іштва­ном Йоо, які на про­ха­н­ня укра­їн­сько­го уря­ду до­по­мо­жуть ро­зі­бра­ти­ся із кри­ти­чною си­ту­а­ці­єю на за­кар­пат­ськи­хсо­ле­ко­паль­нях : на мі­сці про­ана­лі­зу­ють стан справ на Дер­жав­но­му під­при­єм­стві «Со­ло­твин­ський со­ле­ру­дник» та да­дуть об’єктив­ну оцін­ку існу­ю­чим за­гро­зам.

По­при те, що сіль із за­кар­пат­сько­го со­ле­ру­дни­ка вва­жа­є­ться чи не най­чи­сті­шою у всьо­му сві­ті та від­со­ток чи­стої со­лі у ній ся­гає 90-95%, ДП «Со­ло­твин­ський со­ле­ру­дник» на Тя­чів­щи­ні вже з лю­то­го 2007 ро­ку при­пи­нив ви­ро­бни­чу ді­яль­ність з ви­до­бу­тку кам’яної со­лі че­рез по­гір­ше­н­ня ста­ну нав­ко­ли­шньо­го при­ро­дно­го се­ре­до­ви­ща. Він пе­ре­тво­рю­є­ться на про­ва­л­ля, і це за­гро­жує еко­ло­гі­чною ка­та­стро­фою на­се­ле­но­му пун­кто­ві та йо­го ме­шкан­цям.

Ситуація ускла­дню­є­ться ще й тим, що сво­го ча­су в ра­йо­ні Со­ло­твин­ськи­хо­зер ко­ли­шнім Мі­н­обо­ро­ни СРСР бу­ло за­пов­не­но на­фто­про­ду­кта­ми 3 пу­сто­ти — ка­вер­ни за­галь­ним об­ся­гом 44 ти­ся­чі ку­бо­ме­трів. Ни­ні не­ві­до­мо у яко­му ста­ні ці ка­вер­ни та яка кіль­ко­сті на­фто­про­ду­ктів там за­ли­ши­ла­ся. Тож за­то­пле­н­ня під­зем­ни­хви­ро­бок мо­гло при­зве­сти й до «ви­то­ку» на по­верх­ню па­лив­но-ма­стиль­ни­хма­те­рі­а­лів, якщо во­ни ще за­ли­ши­ли­ся під зем­лею. А ще — в Со­ло­тви­ні в 19801990 ро­ка­хбу­ли зве­де­ні під­зем­ні схо­ви­ща в кам’яній со­лі для збе­рі­га­н­ня на­фто­про­ду­ктів на Укра­ї­ні... Тож, вра­хо­ву­ю­чи усі ці не­без­пе­чні фа­кто­ри, фа­хів­ці ква­лі­фі­ку­ва­ли си­ту­а­цію як над­зви­чай­ну дер­жав­но­го рів­ня, а Мі­на­гро­по­лі­ти­ки прийняв рі­ше­н­ня що­до лі­кві­да­ції ДП «Со­ло­твин­ський со­ле­ру­дник» як гір­ни­чо­до­був­но­го об’єкта...

Ве­ли­ке зна­че­н­ня со­ле­ру­дник має не тіль­ки для еко­но­мі­ки Укра­ї­ни, але й для ме­ди­ци­ни. Адже тут, у со­ля­ни­хшах тах, ще з 1968 ро­ків по­ча­ли ді­я­ти алер­го­ло­гі­чні лі­кар­ні, де лі­ку­ва­ли ти­ся­чі хво­рих на брон­хі­аль­ну астму та ін­ші за­хво­рю­ва­н­ня ди­халь­ної си­сте­ми. Чи не то­му цей об’єкт бу­ло за­не­се­но Ка­бмі­ном до пе­ре­лі­ку стра­те­гі­чно­го як для еко­но­мі­ки, так і для без­пе­ки кра­ї­ни. На жаль, у 2008 ро­ці під­зем­не від­ді­ле­н­ня Укра­їн­ської алер­го­ло­гі­чної лі­кар­ні та­кож до­ве­ло­ся за­кри­ти.

Ка­та­стро­фі­чні руй­ну­ва­н­ня што­лень со­ле­ру­дни­ка, утво­ре­н­ня кар­сто­ви­х­про­валь та зсу­вів на при­ле­гли­хте­ри­то­рі­я­хпе­ре­кре­сли­ло усі пла­ни що­до ви­ко­ри­ста­н­ня ша­хти. До­ни­ні оста­то­чно не вста­нов­ле­но при­чи­ну руй­нів­них про­це­сів, хо­ча вва­жа­ють, що спро­во­ку­вав її па­во­док 2001 ро­ку.

У 2013 ро­ці для від­се­ле­н­ня 133 ро­дин із осо­бли­во не­без­пе­чни­хте­ри­то­рій Со­ло­тви­на бу­ло збу­до­ва­но жи­тло­вий ком­плекс у се­ли­щі Те­ре­бля. На бу­дів­ни­цтво ви­тра­ти­ли чи­ма­лі дер­жав­ні ко­шти, про­те пе­ре­се­ля­ти­ся ту­ди ні­хто не по­спі­шав. Май­бу­тні пе­ре­се­лен­ці із се­ли­ща, яке по­во­лі про­ва­лю­є­ться під зем­лю, у но­вий мі­кро­ра­йон, де є і ди­тя­чий са­док, й ігро­ві май­дан­чи­ки, і су­ча­сна шко­ла, пе­ре­їжджа­ти не хо­чуть, по­бо­ю­ю­чись втра­ти­ти все, що на­жи­ли де­ся­ти­лі­т­тя­ми.

Ни­ні пи­та­н­ня Со­ло­твин­сько­го со­ле­ру­дни­ка на­ма­га­ю­ться ви­рі­ши­ти на Єв­ро­пей­сько­му рів­ні. Го­ло­ва За­кар­пат­ської ОДА Ген­на­дій Мо­скаль на­го­ло­шує: «Ни­ні існує за­гро­за по­тра­пля­н­ня вод із ці­єї те­ри­то­рії до рі­чки Ти­са. Це ста­не еко­ло­гі­чною ка­та­стро­фою не тіль­ки для За­кар­па­т­тя та су­сі­дньої Угор­щи­ни, але й для всі­єї Єв­ро­пи». Ра­зом із тим гу­бер­на­тор акцен­ту­вав на ва­жли­во­сті за­кар­пат­сько­го со­ле­ру­дни­ка, як ви­ро­бни­чо­го об’єкта. Пред­став­ник Ге­не­раль­но­го Ди­ре­кто­ра­ту Єв­ро­пей­ської Ко­мі­сії Едмундс Акі­тіс ка­же: «На­ра­зі ми ви­вчи­мо си­ту­а­цію на мі­сці, зро­би­мо оцін­ки, щоб роз­ро­би­ти про­е­кти для при­їзду фа­хів­ців екс­пер­тної гру­пи».

У пер­ший день ін­спе­кції пред­став­ни­ки Єв­ро­ко­мі­сії зу­стрі­ли­ся з фа­хів­ця­ми про­філь­ни­хмі­ні­стерств та ві­домств Укра­ї­ни. А вже у вів­то­рок від­ві­да­ли Со­ло­твин­ський со­ле­ру­дник, де ма­ли мо­жли­вість на вла­сні очі по­ба­чи­ти й оці­ни­ти си­ту­а­цію. Тож бу­де­мо спо­ді­ва­ти­ся, що на­сту­пним пі­сля єв­ро­ін­спе­кції бу­де крок по вря­ту­ван­ню Со­ло­тви­на та со­ле­ру­дни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.