«До­брий, по­ря­дний, ці­ле­спря­мо­ва­ний»

Ва­силь Вар­га за­ги­нув 17 черв­ня від мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу бо­йо­ви­ків

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

Не всти­гли за­кар­па­тці огов­та­ти­ся від важ­кої втра­ти, про­вів­ши 15 черв­ня в остан­ню путь па­ра­ме­ди­ка «Пра­во­го се­кто­ру» Ро­бер­та Ма­слея з по­зив­ним «Док» із Ху­ста, як з фрон­ту на­ді­йшла сум­на звіс­тка про за­ги­бель ужго­род­ця Ва­си­ля Вар­ги.

Ті­ло бій­ця 53-ї окре­мої ме­хбри­га­ди до­ста­ви­ли в Ужго­род 22 черв­ня, ав­тів­кою во­лон­те­рів мі­сії «Чор­ний тюль­пан». На в’їзді до мі­ста по­бли­зу се­ла Бар­ві­нок 31-рі­чно­го ге­роя зу­стрі­ча­ли ро­ди­чі, дру­зі, бо­йо­ві по­бра­ти­ми та во­лон­те­ри. Він за­ги­нув 17 черв­ня по­бли­зу До­не­цька вна­слі­док мі­но­ме­тно­го об­стрі­лу ро­сій­ськи­ми бо­йо­ви­ка­ми, ви­ко­ну­ю­чи бо­йо­ві зав­да­н­ня із за­хи­сту те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті та су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни.

Не­лег­ка жит­тє­ва до­ля ви­па­ла Ва­си­ле­ві. У мо­ло­до­му ві­ці він за­ли­шив­ся без ба­тьків­сько­го пі­клу­ва­н­ня: ба­тько по­мер два­над­цять ро­ків то­му, а чо­ти­ри ро­ки то­му по­ли­ши­ла цей світ і ма­ти. Те­пер без ба­тьків­ської лю­бо­ві й опі­ки до­ве­де­ться жи­ти й йо­го ма­лень­ко­му си­но­чко­ві.

Ко­ли­шня одно­кла­сни­ця Те­тя­на, з якою Ва­силь Вар­га на­вчав­ся ра­зом в ужго­род­ській ЗОШ № 12, при­га­дує: «Ва­силь був ду­же до­брим і по­ря­дним. Він до­бре вчив­ся, по­до­бав­ся дів­ча­там. Ми си­ді­ли з ним за одні­єю пар­тою упро­довж кіль­кох ро­ків. Але Ва­силь за­ли­шив шко­лу пі­сля дев’ято­го кла­су, всту­пив­ши до учи­ли­ща осво­ю­ва­ти про­фе­сію слю­са­ря, і на­да­лі на­ші шля­хи ро­зі­йшли­ся».

Та все ж хло­пець не по­ки­нув мрії здо­бу­ти ви­щу осві­ту і всту­пив до Хар­ків­сько­го ін­сти­ту­ту. А вже 11 черв­ня 2015 ро­ку Ва­силь Вар­га, не хо­ва­ю­чись, не ті­ка­ю­чи «на за­ро­бі­тки», не шу­ка­ю­чи ли­по­вих ме­ди­чних по­сві­док-звіль­не­н­ня, пі­шов за­хи­ща­ти свою Ба­тьків­щи­ну, свій на­род, бу­ду­чи мо­бі­лі­зо­ва­ним до ар­мії...

Ва­си­ля Вар­гу з по­че­стя­ми про­во­джа­ли в остан­ню путь 23 черв­ня. Пі­сля мо­ле­бну бі­ля За­кар­пат­сько­го обла­сно­го му­здрам­те­а­тру ім. Ше­ре­гі­їв, під су­про­від ду­хо­во­го ор­ке­стру тра­ур­на ко­ло­на ру­ши­ла мі­стом. Вій­сько­ві не­сли ті­ло ге­роя че­рез центр мі­ста до Па­гор­ба Сла­ви ге­ро­їв, де й від­бу­ло­ся по­хо­ва­н­ня. А 28 черв­ня, як за­явив вій­сько­вий ко­мі­сар Ужго­ро­да Ми­ко­ла Жу­рав­льов, на пло­щі іме­ні Ві­та­лія По­сто­ла­кі, який ге­рой­ськи за­ги­нув під Де­баль­це­вим, від­бу­ло­ся від­кри­т­тя Ме­мо­рі­а­лу за­ги­блим на схо­ді Укра­ї­ни вій­сько­вим — жи­те­лям Ужго­ро­да, де впи­са­но й ім’я Ва­си­ля Вар­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.