Пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції по­вер­нув­ся на фронт...

Оле­ксандр Гор­но­ста­єв за­ги­нув під час бою в се­ли­щі Верх н ь о то­рець ко­му

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ал­ла АКІМЕНКО, Су­ми

23черв­ня сум­ча­ни про­ща­ли­ся зі сво­їм зем­ля­ком — бій­цем укра­їн­ської ар­мії Оле­ксан­дром Гор­но­ста­є­вим, який за­ги­нув під час бою в се­ли­щі Вер­хньо­то­рець-ко­му До­не­цької обла­сті.

Оле­ксан­дро­ві Гор­но­ста­є­ву бу­ло 52 ро­ки, в мир­ний час він пра­цю­вав на мі­сце­во­му ма­ши­но­бу­дів­но­му за­во­ді. До лав ар­мії був при­зва­ний 2014 ро­ку, пі­сля де­мо­бі­лі­за­ції зно­ву ви­рі­шив по­вер­ну­ти­ся на фронт — за кон­тра­ктом.

Ті­ло за­ги­бло­го, в яко­го за­ли­ши­ли­ся ма­ти, се­стра, до­ро­слий син, до­пра­ви­ли до Сум во­лон­те­ри. Про­ве­сти в остан­ню путь ге­ро­я­зем­ля­ка при­йшли со­тні сум­чан. Від­спі­ву­ва­ли Оле­ксан­дра Гор­но- ста­є­ва у Свя­то-Во­скре­сен­сько­му со­бо­рі. Ко­ли тру­ну з ті­лом ви­не­сли з хра­му, лю­ди зу­стрі­ли за­ги­бло­го вій­сько­во­го ша­но­бли­ви­ми опле­ска­ми та ви­гу­ка­ми: «Ге­ро­ям сла­ва!»

По­хо­ва­ли бій­ця з по­че­стя­ми на Алеї Сла­ви, де спо­чи­ва­ють ін­ші йо­го по­бра­ти­ми, — ті, хто від­дав жи­т­тя за Укра­ї­ну.

Під час вій­ни на схо­ді за­ги­ну­ли де­ся­тки сум­чан. На вша­ну­ва­н­ня їхньо­го по­дви­гу то­рік у Сумах бу­ло від­кри­то пам’ятний знак, а зго­дом — По­клон­ний Хрест. П’ятьом по­ле­глим ге­ро­ям по­смер­тно при­сво­є­но зва­н­ня По­че­сно­го гро­ма­дя­ни­на мі­ста Су­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.