Щоб ро­ман­ти­чна фор­те­ця не ста­ла ру­ї­ною

На За­кар­пат­ті три­ває бла­го­дій­ний ма­ра­фон для по­ря­тун­ку Не­ви­цько­го зам­ку

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Окса­на ДУДАШ, Ужго­род

■ Одна з ро­дзи­нок За­кар­па­т­тя — Не­ви­цький за­мок, про істо­рію яко­го хо­дять ле­ген­ди та пе­ре­ка­зи — во­лає по до­по­мо­гу. Ни­ні най­більш ро­ман­ти­чний за­мок краю пе­ре­бу­ває у ста­ні руй­на­ції. Зва­жа­ю­чи на це, за іні­ці­а­ти­ви низ­ки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій у дня­ми в За­кар­пат­ській ОДА від­був­ся кру­глий стіл, на яко­му й ви­рі­шу­ва­ла­ся подаль­ша до­ля ко­ли­шньої твер­ди­ні.

■ Зна­хо­ди­ться ця істо­ри­чна бу­дів­ля по­бли­зу се­ла Кам’яни­ця на Ужго­род­щи­ні. Про­їжджа­ю­чи тра­сою Ужго­род — Львів не­мо­жли­во не по­ба­чи­ти спра­ва над вер­ши­на­ми де­рев ви­со­ку ве­жу. Щоб ді­ста­ти­ся до ру­їн фор­те­ці, зве­де­ної на вер­ши­ні кра­те­ра вул­ка­на, і до­ни­ні ото­че­ної зем­ля­ним ва­лом та гли­бо­ким ро­вом, до­ве­де­ться під­ні­ма­ти­ся зви­ви­стою до­ро­гою вго­ру.

■ Пер­ша пи­сьмо­ва згад­ка про Не­ви­цький за­мок да­то­ва­на XIV сто­лі­т­тям, хо­ча зга­ду­є­ться і 1248 рік, ко­ли цей, то­ді ще де­рев’яний, фор­пост на­ле­жав Обо Омо­дею, який пов­став про­ти ко­ро­ля Угор­щи­ни Кар­ла- Ро­бер­та Ан­жуй­сько­го. У 1321 ро­ці ко­ро­лів­ські вій­ська за­хо­пи­ли остан­ній оплот пов­стан­ців, Не­ви­цький за­мок. У 1328 ро­ці за­мок ді­став­ся ро­ди­ні Дру­ге­тів, які йо­го пе­ре­бу­ду­ва­ли, звів­ши му­ро­ва­ну фор­те­цю, фор­ми не­пра­виль­но­го елі­пса із вну­трі­шнім по­двір’ям із за­ли­шка­ми кри­ни­ці, де зби­ра­ла­ся до­що­ва во­да. У 1644 ро­ці за­мок бу­ло час­тко­во зруй­но­ва­но війсь- ка­ми Д’єр­дя Ра­ко­ці ІІ. І ли­ше у 1923 ро­ці че­ська вла­да від­да­ла ру­ї­ну ту­ри­сти­чно­му клу­бо­ві, який мав на­мір від­ро­джу­ва­ти за­мок. Ре­став­ра­цій­ні ро­бо­ти про­во­ди­ли­ся і в 1970 ро­ці.

■ Спе­ці­а­ліст від­ді­лу охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни управ­лі­н­ня куль­ту­ри За­кар­пат­ської ОДА То­маш Со­пко ка­же, що ни­ні ситуація ускла­дню­є­ться ще й тим, що ця пам’ятка ар­хі­те­кту­ри рі­ше­н­ням Ужго­род­сько­го мі­ськра­йон­но­го су­ду від 12 жов­тня 2010 ро­ку пе­ре­да­на у вла­сність те­ри- то­рі­аль­ної гро­ма­ди Кам’яни­цької сіль­ської ра­ди. А ще — «за всі ро­ки не­за­ле­жно­сті За­кар­пат­ська область не отри­ма­ла на фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми збе­ре­же­н­ня ар­хі­те­ктур­них пам’яток жо­дної ко­пій­ки з бю­дже­ту. Якщо бра­ти Не­ви­цький за­мок, то це — пам’ятка ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня На­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. Ві­дра­дно, що ни­ні Дер­жін­сти­тут «Ук р за­хід про­ект ре­став­ра­ція» роз­ро­бляє прое­кт­но-ко­што­ри­сну до­ку­мен­та­цію на пе­ре­кри­т­тя цен­траль­ної ве­жі зам­ку. Роз­по­ря­дже­н­ням го­ло­ви За­кар­пат­ської ОДА на ці по­тре­би ви­ді­ле­но 100 ти­сяч гри­вень».

■ Уча­сни­ки за­сі­да­н­ня ви­рі­ши­ли звер­ну­ти­ся до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни з кло­по­та­н­ням ство­ре­н­ня н аба­зі зам­ку істо­рик о-куль­тур­но­го­за­по­від­ни­ка.Атим­ча­сом­не­бай­ду­жі­за­кар­па­тців­же­по­ча­ли­ді­я­ти:по­ка­зомв­се­сві­тньо­ві­до­мо­ї­о­пе­ре­ти«Ле­тю­ча­ми­ша»Йо­га­на­Штра­у­са­стар­ту­вав бла­го­дій­ний ма­ра­фон« Му­зи­ка ка­ме­ню», який має на ме­ті збір ко­штів на ре­став­ра­цію го­лов­ної ве­жі Не­ви­цької фор­те­ці.

ФО­ТО З САЙ­ТА MAPIO.NET

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.