«Спа­си­бі, що від­ві­да­ли нас!»

Джа­ма­ла при­ві­та­ла кр­ама­тор­чан із рі­чни­цею звіль­не­н­ня сво­їм кон­цер­том

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­ва­ла Оль­га ХАРЧЕНКО, «День»

« Спа­си­бі, що від­ві­да­ли нас. Ва­ша пі­сня « Шлях до­до­му» — крик ду­ші. На­жи­во по­чу­ти її та де­які пі­сні з ва­шої твор­чо­сті — ве­ли­ка честь. Дя­кую за на­стіль­ки яскра­ві й одно­ча­сно змі­ша­ні емо­ції. Ви — гор­дість На­шої Кра­ї­ни!!! » — на­пи­са­ла Yanka Shevchuk у ко­мен­та­рі на Facebook- сто­рін­ці Джа­ма­ли. Та­кий і ще ба­га­то схо­жих від­гу­ків з’ яви­ло­ся в со­цме­ре­жах у се­ре­ду пі­сля кон­цер­ту пе­ре­мо­жни­ці Єв­ро­ба­че­н­ня- 2016 до дня звіль­не­н­ня міст До­не­цької обла­сті від про­ро­сій­ських те­ро­ри­стів. На цен­траль­ну пло­щу Кр­ама­тор­ська при­йшло близь­ко 10 ти­сяч гля­да­чів, мі­сце­ві ви­да­н­ня пи­шуть, що лю­ди їха­ли на­віть за со­тні кі­ло­ме­трів. Гля­да­чі зу­стрі­ча­ли спів­а­чку укра­їн­ськи­ми та крим­сько­та­тар­ськи­ми пра­по­ра­ми.

ФО­ТО З ОФІЦІЙНОЇ FACEBOOK-СТОРІНКИ ДЖА­МА­ЛИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.