Без жан­ро­вих обме­жень!

Із 8 до 10 ли­пня у Ки­є­ві три­ва­ти­ме най­біль­ший фе­сти­валь цьо­го­рі­чно­го лі­та — ATLAS WEEKEND

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Як на­го­ло­шу­ють ор­га­ні­за­то­ри фо­ру­му, по­при не­про­сту фі­нан­со­ву си­ту­а­цію в Укра­ї­ні ATLAS WEEKEND не ли­ше від­бу­де­ться, а й ста­не цьо­го ро­ку ще мас­шта­бні­шим. Про­тя­гом трьох­днів свої про­гра­ми пред­став­лять му­зи­кан­ти з Укра­ї­ни, Гру­зії, Бі­ло­ру­сі, США, Ро­сії і кра­їн ЄС, зокре­ма Джа­ма­ла, Ні­но Ка­та­ма­дзе, Іван Дорн, Kwabs, Apocalyptica, GusGus, Nneka, The Subways, Dirkschneider, Yoav, Royal Republic, « Ма­ши­на вре­ме­ни», «Аква­ри­ум», «Сплин», Noize МС, « Бум­бокс » , « Дру­га рі­ка » , BRUTTO& Ля­пис, 5’ nizza, MONATIK, Pianoбой, «Ан­ти­ті­ла», С.К.А.Й., SunSay и др.

До­пов­не­н­ням до му­зи­чної ча­сти­ни ста­нуть: те­а­траль­ні ви­ста­ви, арт-пер­фор­ман­си, спор­тив­ні і ди­тя­чі зо­ни, де­ся­тки від­кри­ти­хло­ка­цій з роз­ва­га­ми для всі­єї сім’ї, яр­мар­ки...

На­га­да­є­мо, фе­сти­валь ATLAS WEEKEND бу­ло за­сно­ва­но 2015 ро­ку. Йо­го ор­га­ні­за­то­ра­ми ви­сту­па­ють ні­чний клуб ‘ ATLAS, на честь яко­го фест отри­мав свою на­зву, і PMK Event Agency. Основ­на ме­та ATLAS WEEKEND — роз­ви­ток фе­сти­валь­ної куль­ту­ри у на­шій кра­ї­ні, за­лу­че­н­ня іно­зем­них ту­ри­стів до Укра­ї­ни і сві­то­ва по­пу­ля­ри­за­ція укра­їн­ської му­зи­ки.

ФО­ТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ОДНИМ ІЗ УЧАСНИКІВ ФО­РУ­МУ СТА­НЕ ПОПУЛЯРНА ГРУЗИНСЬКА СПІВАЧКА НІ­НО КА­ТА­МА­ДЗЕ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.