ВРАЖЕННЯ

Den (Ukrainian) - - День України -

Оль­га КУДЕРЯВЕЦЬ, Львів­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет ім. І. Фран­ка:

— Сьо­го­дні Вар­шав­ський са­міт НАТО обго­во­рю­ють усі. На­та­лія Немилівська на­го­ло­си­ла, що Укра­ї­на му­сить ви­хо­ди­ти і го­во­ри­ти про се­бе, а спів­пра­ця на­шої кра­ї­ни з НАТО до­по­мо­же до­ся­гну­ти за­хі­дних стан­дар­тів, які Укра­ї­на хо­че здо­бу­ти для всьо­го сво­го су­спіль­ства.

Оле­на КУРЕНКОВА, абі­ту­рі­єн­тка Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Т. Шев­чен­ка:

— Ме­не вра­зи­ла ка­над­ська гро­ма­дян­ка, ко­тра зна­йшла свій зв’язок з Укра­ї­ною у спри­ян­ні спів­пра­ці дер­жа­ви з НАТО, і своє при­зна­че­н­ня — у ство­рен­ні мир­но­го, ін­фор­ма­цій­но об’єктив­но­го, до­ско­на­ло­го су­спіль­но­го про­сто­ру. Стан­дар­ти НАТО — це та план­ка, до якої ми ма­є­мо тя­гну­ти­ся в усі­х­сфе­ра­хжи­т­тя, усві­дом­лю­ва­ти, що до­сяг­ти їхмо­жна ли­ше рі­шу­чи­ми та по­стій­ни­ми ді­я­ми. Во­на пе­ре­ко­нує, що «єв­ро­а­тлан­ти­чна ін­те­гра­ція по­чи­на­є­ться в Укра­ї­ні», а то­му ра­дить ко­жно­му пра­цю­ва­ти над ви­гі­дним імі­джем кра­ї­ни у сві­ті — ли­ше то­ді мо­жна спо­ді­ва­ти­ся, що Укра­ї­ну зна­ти­муть з най­кра­що­го бо­ку, і її го­лос бу­де по­чу­тий на За­хо­ді. Ві­та ШНАЙДЕР, Окса­на КОВАЛЬ, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2016

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.