По­ка­ра­н­ня зна­йде те­ро­ри­стів

Бан­ди­ту Іго­рю Пло­тни­цько­му СБУ за­о­чно по­ві­до­ми­ло про пі­до­зру у ско­єн­ні те­ра­кту по зби­то­му лі­та­ку Іл-76

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Ва­таж­ко­ві «ЛНР» Іго­рю Пло­тни­цько­му і двом ко­ман­ди­рам бо­йо­ви­ків слід­чі СБУ за­о­чно по­ві­до­ми­ли про пі­до­зру у ско­єн­ні те­ра­кту по лі­та­ку Іл-76, який був зби­тий 14 черв­ня 2014 ро­ку. Про це роз­по­вів на прес-кон­фе­рен­ції в Дні­прі за­сту­пник про­ку­ро­ра обла­сті Юрій Чер­ка­шин, про що по­ві­дом­ляє «Ін­тер­факс-Укра­ї­на».

« В да­ний час у за­зна­че­но­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні по­ві­дом­ле­но про пі­до­зру трьом осо­бам: Пло­тни­цько­му — го­ло­ві те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції «ЛНР», який на мо­мент ско­є­н­ня зло­чи­ну був ко­ман­ди­ром не­за­кон­но­го зброй­но­го фор­му­ва­н­ня « Зо­ря » , Па­тру­ше­ву — ко­ман­ди­ру ба­таль­йо­ну « Зо­ря » ( на той час — за­сту­пник ко­ман­ди­ра ба­таль­йо­ну « Зо­ря » ) і Гу­рє­є­ву, який на час ско­є­н­ня зло­чи­ну ко­ман­ду­вав не­за­кон­ним зброй­ним фор­му­ва­н­ням «Ви­тязь», — ска­зав Чер­ка­шин.

Оскіль­ки пре­дме­том роз­слі­ду­ва­н­ня є зло­чин про­ти на­ціо­наль­ної без­пе­ки дер­жа­ви, а пі­до­зрю­ва­ні пе­ре­бу­ва­ють за ме­жа­ми під­кон­троль­ної Укра­ї­ні те­ри­то­рії, то, як по­яснив Чер­ка­шин, пра­во­охо­рон­ці отри­ма­ли до­звіл на про­ве­де­н­ня що­до ни­хспе­ці­аль­но­го роз­слі­ду­ва­н­ня. Во­но пе­ред­ба­чає мо­жли­вість про­ве­де­н­ня слід­чи­хта про­це­су­аль­них­дій за від­су­тно­сті пі­до­зрю­ва­но­го і за обов’яз­ко­вої уча­сті адво­ка­тів.

На­га­да­є­мо, що в ніч на 14 черв­ня 2014 ро­ку над ае­ро­пор­том під Лу­ган­ськом бо­йо­ви­ки з ПЗРК зби­ли Іл-76 з укра­їн­ськи­ми де­сан­тни­ка­ми, вна­слі­док чо­го за­ги­ну­ло 49 осіб.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.