«Жін­ка у пі­сках» — 14 ли­пня, те­а­траль­на май­стер­ня «Су­зір’я»

Den (Ukrainian) - - Культура -

Ці­ка­ву сце­ні­чну вер­сію ро­ма­ну­при­тчі япон­сько­го пи­сьмен­ни­ка Ко­бо Абе зро­бив ре­жи­сер Ан­дрій Бі­ло­ус. Це істо­рія про те, як один про­фе­сор-ен­то­мо­лог, по­лю­ю­чи за ко­ма­ха­ми в пі­ща­ній пу­сте­лі, опиняється у за­бу­то­му се­лі на­о­дин­ці з са­мо­тньою жін­кою... Мов­ча­зна, за­мкне­на у сво­їй ма­лень­кій ре­аль­но­сті Жін­ка вчить Чо­ло­ві­ка іна­кше ди­ви­тись на жи­т­тя, ра­ді­ти ко­жній ми­ті, за­бу­ти про «вчо­ра» і «зав­тра», а жи­ти ли­ше сьо­го­де­н­ням. По­сту­по­во із не­на­ви­сної ви­кра­да­чки ге­ро­ї­ня стає най­ближ­чою і най­ба­жа­ні­шою лю­ди­ною в йо­го жит­ті, а йо­го пі­ща­на ка­ме­ра стає ці­лим Все­сві­том... У ви­ста­ві фан­та­сти­чне по­єд­на­н­ня тра­ди­цій Кра­ї­ни сон­ця, що схо­дить і Єв­ро­пи, ми­ну­ло­го і те­пе­рі­шньо­го, ци­ві­лі­за­ції та ди­кої, не­кон­тро­льо­ва­ної при­ро­ди. Ре­жи­сер роз­бав­ляє фі­ло­соф­ськи сум­ну істо­рію гу­мо­ром і тан­ця­ми, а текс­то­ві діа­ло­ги транс­фор­му­ю­ться у мо­ву же­стів. У ви­ста­ві зайня­ті: Іри­на Ка­ла­шні­ко­ва, Сер­гій Мель­ник та На­та­лія Бе­гма ( сце­но­гра­фія та ко­стю­ми — На­дія Ку­дряв­це­ва, пла­сти­чне рі­ше­н­ня — Оле­на Дань­ши­на, му­зи­чне оформ­ле­н­ня — Ка­те­ри­на Ти­жно­ва). По­ста­нов­ка «Жін­ка у пі­сках» отри­ма­ла пре­мію «Ки­їв­ська пе­кто­раль-2004» у но­мі­на­ці­ях «За кра­щу ви­ста­ву ка­мер­ної (ма­лої) сце­ни» та «За кра­ще му­зи­чне оформ­ле­н­ня».

ФО­ТО НАДАНО ТЕАТРОМ «СУ­ЗІР’Я»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.