«Дні­про та Ки­їв­ська га­вань» — Му­зеї істо­рії Ки­є­ва

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На вер­ні­са­жі мо­жна по­ба­чи­ти уні­каль­ні, рід­кі­сні і ду­же ці­ка­ві екс­по­на­ти про Ки­їв як пор­то­ве мі­сто і як мі­сто су­дно­бу­ду­ва­н­ня. Ек­спо­зи­цію при­уро­че­но до 200-річ­чя су­дно­плав­ства по Дні­пру, 120-річ­чя Ки­їв­ської га­ва­ні. Екс­по­на­ти, зі­бра­ні в рі­зних ку­то­чках сві­ту — від Нью-Йор­ка до Рейк’яві­ка, до­зво­ля­ють за­гля­ну­ти в ми­ну­ле, ді­зна­ти­ся но­ві та ці­ка­ві фа­кти на­шо­го слав­но­го ми­ну­ло­го (із ко­ле­кції І.Кір­ке­ви­ча). Крім то­го, на ви­став­ці де­мон­стру­ю­ться ста­ро­вин­ні кар­ти, гра­вю­ри, фо­то­гра­фії па­ро­пла­вів, кар­ти­ни, кни­ги і пу­тів­ни­ки, зна­хід­ки, ви­яв­ле­ні по­бли­зу ру­сла Дні­пра, а та­кож мо­жна ді­зна­ти­ся за­хо­пли­ві ві­до­мо­сті з гео­гра­фії, при­ро­ди та етно­гра­фії По­дні­пров’я. Ба­га­то пред­став­ле­них зраз­ків існу­ють в єди­но­му ек­зем­пля­рі. Ви став­ка ді­я­ти­ме до 31 лип ня.

ФО­ТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.