«Лю­ди­на в по­шу­ках справ­жньо­го сен­су» Ві­ктор Франкл, Хар­ків, ви­дав­ни­цтво «Книж­ко­вий клуб «Клуб сі­мей­но­го до­зві­л­ля», 2016. — 160 с.

Den (Ukrainian) - - Культура -

Все­сві­тньо ві­до­мий пси­хі­атр, пси­хо­те­ра­певт і фі­ло­соф Ві­ктор Франкл у 1942 р. по­тра­пив до кон­цта­бо­ру, де про­йшов че­рез при­ни­же­н­ня, го­лод, хво­ро­би, на­вчив­ся, по­при не­люд­ські умо­ви, ви­жи­ва­ти. Ана­лі­зу­ю­чи свою по­ве­дін­ку та по­ве­дін­ку ін­ших в’язнів, Франкл від­на­йшов стра­те­гії, які утри­му­ють лю­ди­ну над прір­вою, за­хи­ща­ють ро­зум від бо­же­ві­л­ля та да­ють сенс жи­т­тю. Свій до­свід ви­жи­ва­н­ня він опи­сав у книж­ці, яка до­по­мо­гла міль­йо­нам лю­дей від­най­ти се­бе та змі­ни­ти жи­т­тя. Ві­ктор Франкл до­во­дить: щой­но лю­ди­на зна­хо­дить сенс сво­го існу­ва­н­ня, во­на отри­мує си­ли, щоб здо­ла­ти будь-які ви­про­бу­ва­н­ня!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.