Iмі­та­ція ре­а­бі­лі­та­ції

СБУ з’ясо­вує, чо­му за­мість лі­ку­ва­н­ня в са­на­то­рії «Дже­рель­це» уча­сни­ки АТО отри­ма­ли від­ку­пну. Держ­слу­жба, яка бу­ла за­мов­ни­ком по­слуг, від­мов­чу­є­ться

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пів­то­ри ти­ся­чі гри­вень за­мість кіль­ка­ти­жне­во­го кур­су ре­а­бі­лі­та­ції — та­кий обмін про­по­ну­ва­ли уча­сни­кам АТО в са­на­тор­но-оздо­ров­чо­му ком­пле­ксі «Дже­рель­це», що на Рів­нен­щи­ні. Са­на­то­рій то­рік ви­грав тен­дер на 3,23 міль­йо­на гри­вень від Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни у спра­ва­хве­те­ра­нів вій­ни та учасників АТО, тут ма­ли про­лі­ку­ва­ти 600 бій­ців, та за­мість цьо­го вій­сько­вим за­про­по­ну­ва­ли від­ку­пну. При цьо­му ре­аль­на вар­тість пу­тів­ки — по­над п’ять ти­сяч гри­вень. Ди­ре­ктор­ка са­на­то­рію Ал­ла Ку­чер в інтерв’ю мі­сце­вим ви­да­н­ням ствер­джує, що на­да­ли по­слу­ги 198 осо­бам. Та по фа­кту ви­хо­дить, що жо­дних по­слуг ні­хто не отри­мав. Ку­ди ж пі­шли дер­жав­ні ко­шти?

«НІ ВІД КО­ГО НЕ ЧУЛА ПРО ПЕ­РЕ­БУ­ВА­Н­НЯ У СА­НА­ТО­РІЇ»

Про імі­то­ва­ну ре­а­бі­лі­та­цію у «Дже­рель­ці» ді­зна­ли­ся рів­нен­ські во­лон­те­ри, які і за­би­ли на спо­лох. « Хло­пці ще у гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку роз­по­від­а­ли, що до ни­хте­ле­фо­ну­ва­ли з са­на­то­рію, про­по­ну­ва­ли гро­ші за те, що ні­би­то во­ни про­хо­ди­ли ре­а­бі­лі­та­цію. Спо­ча­тку в це не ві­ри­ло

ся, — роз­по­від­ає го­ло­ва прав­лі­н­ня бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Фонд РУЄВИТ» Ді­а­на ГОРДІЙ

ЧУК. — Зго­дом дзвін­ків від хло­пців по­біль­ша­ло, та­кож ста­ло ві­до­мо, що де­які бій­ці отри­ма­ли ці ко­шти за на­пи­са­ні звер­не­н­ня, а жо­дної ре­а­бі­лі­та­ції ні­ко­му не на­да­ва­ли. В уся­ко­му ра­зі, я від жо­дно­го бій­ця не чула, щоб по­їхав ту­ди на якісь про­це­ду­ри, не ка­жу­чи про те, чи спо­до­ба­лось у са­на­то­рії за­га­лом. Ко­ли ми ді­зна­ли­ся, що «Дже­рель­це» у трав­ні цьо­го ро­ку зно­ву ви­гра­ло тен­дер від Держ­слу­жби, це ста­ло остан­ньою кра­плею. Ми ще раз опи­та­ли всіхх ло­пців, зі­ста­ви­ли фа­кти, їхні сло­ва і зро­зумі­ли, що тре­ба щось ро­би­ти».

Дру­гий тен­дер ком­плекс справ­ді ви­грав, із ним укла­де­но уго­ду на по­слу­ги з пси­хо­ло­гі­чної ре­а­бі­лі­та­ції учасників АТО на су­му близь­ко міль­йо­на гри­вень. Сум­ні­ва­ю­чись, що на­да­ні ко­шти пі­дуть за при­зна­че­н­ням, во­лон­те­ри роз­по­ві­ли про про­бле­му мі­сце­вим жур­на­лі­стам, і ті під­го­ту­ва­ли те­ле­сю­жет про ма­хі­на­ції в са­на­то­рії. Те­пер за­клад пе­ре­ві­ря­ють СБУ та Дер­жав­на фі­нан­со­ва ін­спе­кція.

У Держ­слу­жбі у спра­ва­хве­те­ра­нів вій­ни та учасників АТО «Дню» за­яви­ли, що по­ки три­ває пе­ре­вір­ка, ні­чо­го ска­за­ти не мо­жуть. «Ко­ли са­ме бу­дуть ре­зуль­та­ти, теж важ­ко про­гно­зу­ва­ти, все за­ле­жить від ко­мі­сії. Ми ні­як не впли­ва­є­мо на їхню ро­бо­ту», — за­зна­чи­ли у прес-слу­жбі ві­дом­ства.

ЯК ВРЯТУВАТИ БІЙ­ЦЯ ВІД КРИЗИ?

Скан­дал дов­ко­ла «Дже­рель­ця» до­во­дить, що в Укра­ї­ні не про­сто не на­ла­го­дже­на си­сте­ма со­ці­аль­ної ада­пта­ції вій­сько­ви­хпі­сля по­вер­не­н­ня до­до­му, а з’яв­ля­ю­ться но­ві схе­ми від­ми­ва­н­ня гро­шей на ва­жли­вій спра­ві. За­мість під­трим­ки тих, хто за­хи­щав нас та жер­тву­вав здо­ров’ям у бо­йо­вих­ді­я­хна Дон­ба­сі, чи­нов­ни­ки ви­га­ду­ють но­ві спосо­би за­ро­бі­тку. Ре­аль­на ре­а­бі­лі­та­ція чи, як ра­дять на­зи­ва­ти пси­хо­ло­ги, со­ці­аль­на ада­пта­ція про­хо­дить для «га­ло­чки».

«Дер­жа­ва ні­би про­во­дить тен­де­ри, хо­че, щоб щось від­бу­ва­лось, але це не­мо­жли­во ви­мі­ря­ти, про­щу­па­ти. То­му і став­ле­н­ня до цьо­го якесь по­вер­хо­ве. А це ду­же гли­бо­ка проблема, пост­трав­ма­ти­чний син­дром про­яв­ля­є­ться че­рез п’ять ро­ків. Тре­ба вже сьо­го­дні ду­ма­ти, що ро­би­ти, щоб бій­цям і ни­ні бу­ло ком­фор­тно, і че­рез п’ять ро­ків для ни­хне по­чав­ся стра­шний пе­рі­од», — до­дає Ді­а­на Гор­дій­чук.

Її ко­ле­га, во­лон­тер­ка Юлія Да­ниль­чен­ко, го­во­рить, що пси­хо­ло­гів для ро­бо­ти з вій­сько­ви­ми ви­ста­чає, у цьо­му пе­ре­ко­на­ла­ся за ба­га­то мі­ся­ців до­по­мо­ги по­ра­не­ним у го­спі­та­лях. Проблема в ін­шо­му: не всі бій­ці ви­зна­ють, що їм по­трі­бна са­ме та­ка до­по­мо­га. «Бій­ці не хо­чуть ви­зна­ва­ти, що по­тре­бу­ють та­кої під­трим­ки. Во­ни вва­жа­ють, що з ни­ми все га­разд, якщо во­ни по­вер­ну­ли­ся з вій­ни ці­ли­ми та не­у­шко­дже­ни­ми», — до­дає во­лон­тер­ка. Цим теж ма­ли би за­йма­ти­ся ре­а­бі­лі­та­цій­ні за­кла­ди.

«ЧИНОВНИКАМ БАЙДУЖЕ, КУ­ДИ ВІДПРАВЛЯТИ ДІ­ТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ»

Во­лон­те­ри роз­по­від­а­ють про ін­ші зло­вжи­ва­н­ня у сфе­рі со­ці­аль­ної під­трим­ки учасників АТО та їхніх ро­дин. Так, не­що­дав­но ки­їв­ські акти­ві­сти бла­го­дій­но­го фон­ду «Дні­пров­ська ініціатива» за­яви­ли, що є по­ру­ше­н­ня у мі­сько­му тен­де­рі на оздо­ров­ле­н­ня ді­тей із сі­мей учасників АТО. Чо­мусь кон­курс ви­грав та­бір «Дель­фін» у Ска­дов­ську, ко­трий має бор­ги пе­ред бан­ком та від­кри­ту з цьо­го при­во­ду су­до­ву спра­ву, а умо­ви про­жи­ва­н­ня у за­кла­ді не від­по­від­а­ють са­ні­тар­но-гі­гі­є­ні­чним нор­мам. Крім то­го, та­бір роз­та­шо­ва­ний на узбе­реж­жі ли­ма­ну, а не від­кри­то­го мо­ря. Во­лон­те­ри БФ «Дні­пров­ська ініціатива» вва­жа­ють, що рі­ше­н­ня тен­дер­но­го ко­мі­те­ту свід­чить про ко­ру­пцій­ну скла­до­ву.

«Скла­да­є­ться враження, що де­яким чи­нов­ни­ка­ми все одно, ку­ди відправляти ді­тей. Мо­жна на мо­ре, мо­жна на ли­ман, в яко­му ку­па­ти­ся за­бо­ро­не­но. У тен­дер­ни­ху­мо­ва­хя не по­ба­чив по­ня­т­тя «мо­ре», за­те там є «ба­сейн» із хло­ро­ва­ною во­дою. Але мі­сько­му бю­дже­ту це вар­тує, як оздо­ров­ле­н­ня на мо­рі. І рі­зни­ці в цьо­му чи­нов­ни­ки не ба­чать, за­те ба­чать ді­ти», — ко­мен­тує у со­цме­ре­жі Facebook акти­віст «Дні­пров­ської іні­ці­а­ти­ви» Ана­то­лій Ве­лі­мов­ський.

Те­пер за­сту­пник мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва Ган­на Ста­ро­стен­ко роз­по­ря­ди­ла­ся пе­ре­ві­ри­ти са­ні­тар­но-епі­де­міо­ло­гі­чний стан усіх та­бо­рів-учасників тен­де­ру, а про­це­ду­ру тор­гів на­ра­зі ви­вчає Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет Укра­ї­ни. Але час втра­че­но — ді­ти ма­ли їха­ти на від­по­чи­нок ще на по­ча­тку черв­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.