ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1445 — у би­тві по­бли­зу Су­зда­ля вій­сько та­тар­ських ца­ре­ви­чів Ма­хму­да і Яку­ба, си­нів ка­зан­сько­го ха­на Улу-Му­хам­ме­да, вщент роз­би­ла ве­ли­ко­го кня­зя Мо­ско­вії і взя­ло йо­го в по­лон. 1572 — зі смер­тю ко­ро­ля Ре­чі По­спо­ли­тої Си­гі­змун­да на тро­ні став Ген­ріх ІІІ Ва­луа. 1659 — вій­ська геть­ма­на Іва­на Ви­гов­сько­го та йо­го со­ю­зни­ка, крим­сько­го ха­на, роз­би­ли в пе­ре­бі­гу дво­ден­ної би­тви під Ко­но­то­пом мо­сков­ське вій­сько Оле­ксія Тру­бе­цько­го. То бу­ла одна з клю­чо­вих битв мо­сков­сько-укра­їн­ської вій­ни 1658—1659 рр. 1768 — в хо­ді при­ду­ше­н­ня Ко­лі­їв­щи­ни ро­сій­ські ча­сти­ни ото­чи­ли пов­стан­ський та­бір під Уман­ню і схо­пи­ли ке­рів­ни­ків пов­стан­ців Іва­на Гон­ту та Ма­кси­ма За­лі­зня­ка, яких по­тім бу­ло під­да­но лю­тим тор­ту­рам. 1807 — у мі­сті Тіль­зит (Схі­дна Прус­сія) ім­пе­ра­тор На­по­ле­он та ро­сій­ський ім­пе­ра­тор Оле­ксандр І під­пи­са­ли мир­ний до­го­вір, згі­дно з яким Ро­сія ви­зна­ва­ла всі за­во­ю­ва­н­ня На­по­ле­о­на і при­єд­ну­ва­ла­ся до Фран­ції у спра­ві «кон­ти­нен­таль­ної бло­ка­ди» Ан­глії. 1933 — за­стре­лив­ся, пе­ред­чу­ва­ю­чи не­ми­ну­чий арешт і не ба­жа­ю­чи йти на компроміс із со­ві­стю, Ми­ко­ла Скри­пник, укра­їн­ський по­лі­ти­чний і дер­жав­ний ді­яч, нар­ком осві­ти УРСР (1927—1933 рр.). На­ро­див­ся 1872 р. 1941 — роз­по­ча­лась би­тва за Ки­їв між ні­ме­цькою гру­пою ар­мій « Пів­день » і « Центр » та вій­ська­ми Пів­ден­но­За­хі­дно­го фрон­ту. Би­тва три­ва­ла до 26 ве­ре­сня. В її пе­ре­бі­гу ра­дян­ські вій­ська втра­ти­ли 700 ти­сяч лю­дей вби­ти­ми і по­ло­не­ни­ми. 2005 — у Лон­до­ні при­хиль­ни­ка­ми іслам­сько­го фун­да­мен­та­лі­зму здій­сне­но се­рію те­ра­ктів, вна­слі­док яких за­ги­ну­ло 56 лю­дей і по­над 700 бу­ло по­ра­не­но. Смер­тни­ки бу­ли гро­ма­дя­на­ми Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства, а троє з чо­ти­рьох те­ро­ри­стів на­ро­ди­ли­ся, ви­ро­сли і на­вча­ли­ся у Ве­ли­ко­бри­та­нії. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1659 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.