СПРАВЖНI ГЕРОЇ

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

На тлі роз­мов про не­об­хі­дність уни­ка­ти «мо­ви во­ро­жне­чі» та про «по­шук діа­ло­гу» три­ває вій­на. Вій­на, в якій що­дня є по­ра­не­ні й май­же що­дня — за­ги­блі. На­ші вій­сько­ві за­хи­ща­ють ці­лі­сність і не­за­ле­жність Укра­ї­ни, не ози­ра­ю­чись на «ком­про­мі­си» й «до­го­вор­ня­ки». То­му й ги­нуть. І са­ме во­ни — ті, ко­му ма­є­мо від­да­ти най­біль­шу ша­ну й по­дя­ку, ті, чий при­клад ма­є­мо на­слі­ду­ва­ти. Ми про­дов­жу­є­мо пу­блі­ку­ва­ти роз­по­віді про за­ги­блих за­хи­сни­ків на­шої зем­лі. Сьо­го­дні по­да­є­мо істо­рії во­ї­нів 3-го окре­мо­го пол­ку спец­при­зна­че­н­ня ЗСУ — Оле­ксан­дра Кон­да­ко­ва та Оле­ксія Во­ло­хо­ва,— ко­трі бу­ли у зби­то­му бо­йо­ви­ка­ми вер­то­льо­ті 24 черв­ня 2014 ро­ку, та бій­ця 92-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди Оле­ксан­дра Гор­но­ста­є­ва і во­ї­на 53-ї окре­мої ме­хбри­га­ди Ва­си­ля Вар­ги, які від­да­ли свої жи­т­тя в черв­не­ві дні вже 2016 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.