Су­спіль­ство – за НАТО, а вла­да?

Джон КЕРРІ: «По­ро­шен­ко сам ска­зав, що і він, і ва­ша кра­ї­на ще не прийня­ли рі­ше­н­ня, чи хо­чуть во­ни по­да­ва­ти за­яв­ку на член­ство до Альян­су»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

До Ки­є­ва в че­твер при­ле­тів Держ­се­кре­тар США Джон Керрі, який до то­го від­ві­дав Гру­зію. Слід за­зна­чи­ти, що цей ві­зит від­був­ся на­пе­ре­до­дні від­кри­т­тя са­мі­ту НАТО в Вар­ша­ві. Керрі зу­стрів­ся з Пре­зи­ден­том Пе­тром По­ро­шен­ко, спі­ке­ром ВР Во­ло­ди­ми­ром Грой­сма­ном та ін­ши­ми по­са­до­ви­ми осо­ба­ми. Ро­сій­ська агре­сія да­ла за­хі­дно­му сві­ту зро­зу­мі­ти, що час де­мон­стра­ції ней­траль­но­сті скін­чив­ся. На­став пе­рі­од кон­кре­тних ре­а­кцій, які мають по­ля­га­ти не ли­ше в сан­кці­ях про­ти РФ. Са­ме то­му зга­да­ний са­міт про­во­ди­ться у Вар­ша­ві, по су­сід­ству з кра­ї­ною яка два ро­ки пе­ре­жи­ває вій­ну і оку­па­цію, а Керрі ре­гу­ляр­но від­ві­дує кра­ї­ни схі­дної Єв­ро­пи. Фа­кти­чно НАТО по­си­ли­ло «зби­ра­н­ня зе­мель» (і по­го­дже­н­ня на вступ до НАТО Чор­но­го­рії це до­во­дить) са­ме то­му, що Кремль ви­рі­шив про­я­ви­ти ім­пер­ську агре­сив­ну су­тність.

Ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки гла­ви мі­сії Укра­ї­ни при Альян­сі Єгор Бо­жок по­ві­до­мив: «Па­кет до­по­мо­ги, який на­ра­зі отри­мує Укра­ї­на від НАТО, є най­біль­шим, який на­да­вав НАТО кра­ї­ні-пар­тне­ру за всю істо­рію існу­ва­н­ня Альян­су». От­же по­сил від НАТО в бік Укра­ї­ни до­сить ясний.

«В Укра­ї­ні очі­ку­ють, що за ре­зуль­та­та­ми зу­стрі­чі у фор­ма­ті са­мі ту НАТО, і в фор ма ті ко мі сії Укра ї на— НАТО, і у фор ма ті Ве - ли­кої п’ятір­ки плюс Укра­ї­на, ми ско­ор­ди­ну­є­мо за­хо­ди подаль­шо­го забезпечення при­му­су РФ до пов­ної ім пле мен та ції Мінсь ких до - мов­ле­но­стей і по­ча­тку де­о­ку­па­ції Кри му » , — ска зав Пет ро По ро - шен ко під час бри фін гу ра зом з Джо­ном Керрі. «Якщо РФ не ви­ко­нає всі свої зо­бов’яза­н­ня по де­е­ска­ла­ції си­ту­а­ції на Дон­ба­сі, то - ді сан­кції за­ли­ша­ться в си­лі», — за­зна­чив, у свою чер гу, Джон Керрі і до­дав, що це ж тор­ка­є­ться і си­ту­а­ції з Кри мом.

Але при цьо­му з йо­го вуст про­лу­на­ло кіль­ка вкрай три­во­жних фраз. Пер­ша: «Укра­ї­на до­кла­ла ве­ли­че­зні зу­си­л­ля для ви­ко­на­н­ня «Мін­ську» і по­ча­ла про­цес на­да­н­ня спе­ці­аль­но­го ста­ту­су, де­цен­тра­лі­за­ції, ам­ні­стії, і го­то­ва зро­би­ти біль­ше, якщо від­бу­де­ться про­су­ва­н­ня в сфе­рі без­пе­ки». Тоб­то Керрі ви­знав, що те­ма так зва­но­го «спе­ці­аль­но­го ста­ту­су» обго­во­рю­ва­лась з По­ро­шен­ком. І дру­гий вкрай три­во­жний мо­мент. Керрі по­ві­до­мив: «Ми го­то­ві ві­та­ти но­вих чле­нів, ко­ли во­ни бу­дуть го­то­ві. Як ска­зав Пе­тро По­ро­шен­ко, у кра­ї­ни ще дов­гий шлях ре­форм в обо­рон­но­му се­кто­рі. ... І він (По­ро­шен­ко) сам ска­зав, що і він, і ва­ша кра­ї­на ще не прийня­ли рі­ше­н­ня, чи хо­чуть во­ни по­да­ва­ти за­яву на член­ство до НАТО».

А те­пер на­ве­де­мо остан­ні ре­зуль­та­ти со­ціо­ло­гі­чно­го опи­ту­ва­н­ня, яке бу­ло про­ве­де­не Фон­дом «Де­мо­кра­ти­чні іні­ці­а­ти­ви» іме­ні Іль­ка Ку­че­рі­ва та со­ціо­ло­гі­чною слу­жбою Цен­тру Ра­зум­ко­ва 78% гро­ма­дян на­шої кра­ї­ни під­три­ма­ли б вступ Укра­ї­ни до Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го со­ю­зу. От­же, ви­хо­дить обо­рон­ний се­ктор ра­зом з Пре­зи­ден­том до НАТО не го­то­ві, в той час як укра­їн­ський на­род май­же одно­стай­но ви­слов­лю­є­ться за та­кий ве­ктор. Пі­сля та­ких за­яв не­що­дав­ні сло­ва На­дії Савченко про «осо­бли­вий ста­тус» Дон­ба­су про­тя­гом най­ближ­чих пів­ро­ку та фра­зи ке­рів­ни­ка фра­кції «Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка» Іго­ря Гри­ні­ва про те, що «в нас не­має вій­ни з Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю...» — зна­хо­дять свої по­ясне­н­ня. Але не ви­прав­да­н­ня.

На­га­да­є­мо, що крім са­мі­ту НАТО, пла­ну­є­ться зу­стріч у фор­ма­ті Ро­сія—НАТО, тоб­то Альянс і да­лі бу­де про­дов­жу­ва­ти пе­ре­ко­ну­ва­ти Кремль не во­ю­ва­ти в Укра­ї­ні. На­справ­ді си­ту­а­ція дій­сно ту­пи­ко­ва, адже пла­ни Крем­ля оче­ви­дні — по­збу­тись впли­ву Заходу на те­ре­нах схі­дної Єв­ро­пи. А це означає ні­ве­лю­ва­н­ня існу­ю­чої си­сте­ми ко­ле­ктив­ної без­пе­ки, що є вкрай три­во­жним пре­це­ден­том для спо­кою всьо­го сві­ту.

Ві­зит Керрі до Укра­ї­ни пев­ною мі­рою від­рі­зня­є­ться від йо­го дво­до­бо­во­го ві­зи­ту до Гру­зії. Гру­зія, яка не пе­ре­бу­ває в ста­ні вій­ни, але окре­мі те­ри­то­рії якої так са­мо пе­ре­бу­ва­ють під оку­па­ці­єю, ясно окре­сли­ла свій курс до НАТО. Укра­ї­на ж не див­ля­чись на де­мон­стра­цію кро­ків що­до ре­фор­му­ва­н­ня Зброй­них сил, по-пер­ше, зна­хо­ди­ться в ста­ні вій­ни, а, по-дру­ге, як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, до­сить кво­ло ро­бить по­си­ли що­до ін­те­гра­ції з Альян­сом.

Пе­ред ві­зи­том Керрі до Ки­є­ва в те­ле­фон­ній роз­мо­ві Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма за­кли­кав пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на вжи­ти за­хо­дів для при­пи­не­н­ня сут­тє­вої еска­ла­ції бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі. А за день до то­го го­ло­ва Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ РФ Сер­гій Лав­ров за­явив держ­се­кре­та­рю США Джо­ну Керрі, що існу­ють «на­мі­ри спро­во­ку­ва­ти пов­но­мас­шта­бні бо­йо­ві дії на Дон­ба­сі» і за­кли­кав США не допу­сти­ти цьо­го. Вра­хо­ву­ю­чи те, що на Дон­ба­сі основ­ним дже­ре­лом де­ста­бі­лі­за­ції є са­ма РФ, то пе­ре­кла­сти сло­ва Лав­ро­ва мо­жна так: за­будь­те про схі­дну Єв­ро­пу. Не­о­дно­зна­чна ж по­зи­ція офі­цій­них пред­став­ни­ків Укра­ї­ни що­до єв­ро­ін­те­гра­ції ли­ше грає на ру­ку та­кій ім­пер­ській стра­те­гії Крем­ля.

«Кра­ї­на го­то­ва до член­ства у НАТО, і це де­мон­стру­ють со­цо­пи­ту­ва­н­ня. Ін­ша спра­ва, що сам По­ро­шен­ко не го­то­вий до цьо­го — вла­сне в цьо­му по­ля­гає про­бле­ма, — ко­мен­тує «Дню» кон­флі­кто­лог-між­на­ро­дник Гри­го­рій Пе­ре­пе­ли­ця. — В цьо­му кон тек сті по лі­ти ка ни ні­шньо го Пре­зи­ден­та від­но­сно НАТО ма­ло в чо­му від­рі­зня­є­ться від по­лі­ти­ки Яну­ко­ви­ча. Рі­зни­ця тіль­ки в то­му, що остан­ній офі­цій­но за­крі­пив по­за­бло­ко­вий ста­тус, під­твер­див­ши юри­ди­чно, що Укра­ї­на не ба­жає всту­па­ти до Альян­су, а кла­но­во-олі­гар­хі­чні ін­те­ре­си, які він ре­пре­зен­ту­вав, роз­хо­дя­ться із цін­но­стя­ми НАТО. По­ро­шен­ко цьо­го хоч і не за­крі­пив юри­ди­чно, але він ре­пре­зен­тує ті ж са­мі ін­те­ре­си, то­му ви­сту­пає про­ти член­ства Укра­ї­ни в Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му альян­сі. Ду­же при­кро, що Пре­зи­дент, від­по­від­а­ю­чи за на­ціо­наль­ну без­пе­ку і обо­ро­ну, фа­кти­чно не ви­ко­нує цьо­го кон­сти­ту­цій­но­го обов’яз­ку. До цьо­го ча­су без­пе­ко­вий курс Укра­ї­ни за­ли­ша­є­ться не­ви­зна­че­ним. А ка­му­фляж про «на­бу­т­тя кри­те­рі­їв НАТО» (але ми не бу­де­мо йо­го чле­на­ми че­рез те, що ми ні­би­то не го­то­ві) вза­га­лі на­га­дує по­лі­ти­ку РФ. У від­но­си­нах із НАТО Ро­сія так са­мо де­кла­ру­ва­ла на­бу­т­тя стан­дар­тів Альян­су. В той же час По­ро­шен­ко, як Вер­хов­ний го­лов­но­ко­ман­ду­вач не ро­бить май­же ні­чо­го для змі­цне­н­ня обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни, і в цьо­му є ве­ли­ка про­бле­ма, бо на­ша обо­ро­но­зда­тність по­сла­блю­є­ться. І в умо­вах, ко­ли ми фа­кти­чно є жер­тва­ми ро­сій­ської агре­сії, ми від­мов­ля­є­мо­ся від си­сте­ми ко­ле­ктив­ної обо­ро­ни. Це або пов­ний аб­сурд, або при­хо­ва­на ка­пі­ту­ля­ція пе­ред Ро­сі­єю».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.