...У кар­тяр­ській грі шу­ле­рів би­ли кан­де­ля­бра­ми

Де­пу­тат від «БПП» спро­бу­вав пе­ре­ко­на­ти пар­ла­мент про­го­ло­су­ва­ти за під­мі­не­ний склад Ра­ди НБУ

Den (Ukrainian) - - День України - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Учо­ра під ка­ме­ри ЗМІ на очах, пра­кти­чно, усі­єї кра­ї­ни пар­тія Пре­зи­ден­та спро­бу­ва­ла зму­си­ти пар­ла­мент прийня­ти сфаль­шо­ва­ний до­ку­мент. Спі­кер Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­ру­бій ого­ло­сив роз­гляд про­е­кту по­ста­но­ви № 4324 (по­да­ний го­ло­вою фі­нан­со­во­го ко­мі­те­ту Сер­гі­єм Ри­бал­кою ще 29 бе­ре­зня) від­ра­зу пі­сля то­го, як був звіль­не­ний по­пе­ре­дній склад Ра­ди НБУ, при­зна­че­ний за кво­тою пар­ла­мен­ту.

Однак ко­ли пер­ший зам гла­ви ко­мі­те­ту Ми­хай­ло Дов­бен­ко роз­по­чав пре­зен­та­цію про­е­кту, в Ра­ді по­ча­ли кри­ча­ти про «ша­храй­ство». Адже прі­зви­ща від­ра­зу трьох з чо­ти­рьох кан­ди­да­тів в чле­ни Ра­ди НБУ не від­по­від­а­ли тим, що за­твер­див за ре­зуль­та­та­ми кон­кур­су про­філь­ний ко­мі­тет.

«Про­по­ну­є­ться при­зна­чи­ти чле­на­ми Ра­ди НБУ Оле­ксан­дра Па­сха­ве­ра тер­мі­ном на сім ро­ків, На­та­лію Гре­бен­ко тер­мі­ном на ші­стьро­ків, Ти­мо­фія Ми­ло­ва­но­ва тер­мі­ном на п’ятьро­ків, Ві­кто­ра Ко­зю­ка тер­мі­ном на чо­ти­ри ро­ки», — за­чи­тав Дов­бен­ко.

Оле­ксандр Па­сха­вер — пре­зи­дент Цен­тру еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку, На­та­лія Гре­бен­ко пра­цю­ва­ла ра­ні­ше ди­ре­кто­ром мо­не­тар­но­го де­пар­та­мен­ту НБУ, Ві­ктор Ко­зюк — за­ві­ду­вач ка­фе­дри еко­но­мі­чної те­о­рії Тер­но­піль­сько­го на­ціо­наль­но­го еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту.

«Сьо­го­дні ми ста­ли свід­ка­ми спро­би вла­ди про­ве­сти мас­шта­бну фаль­си­фі­ка­цію! Во­ни спро­бу­ва­ли при­зна­чи­ти лю­дей до Ра­ди НБУ від пар­ла­мен­ту, прі­зви­ща яких ви­тя­гли з ки­ше­ні пря­мо пе­ред го­ло­су­ва­н­ням!», — за­явив го­ло­ва ко­мі­те­ту Сер­гій РИБАЛКА.

За сло­ва­ми Ри­бал­ки, « це бу­ла спро­ба гру­бо по­ру­ши­ти за­кон про ре­гла­мент Вер­хов­ної Ра­ди, адже на під­ста­ві рі­ше­н­ня ко­мі­те­ту бу­ло за­ре­є­стро­ва­но по­ста­но­ву №4324, яка про­по­нує при­зна­чи­ти чле­на­ми Ра­ди НБУ: гла­ву ра­ди Асо­ці­а­ції укра­їн­ських бан­ків Ста­ні­сла­ва Ар­же­ві­ті­на на 7 ро­ків, звіль­не­ні з НБУ Ві­ру Ри­ча­ків­ську та Оле­ну Щер­ба­ко­ву — на 4 і 6 ро­ків від­по­від­но, про­фе­со­ра Піт­тс­бурзь­ко­го уні­вер­си­те­ту Ти­мо­фія Ми­ло­ва­но­ва — на 5 ро­ків.

«По­ста­но­ва не про­йшла, але на­хаб­ство спро­би фаль­си­фі­ка­ції про­сто вра­жає!» — на­го­ло­сив Рибалка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.