Акт по­лі­ти­чно­го аб­сур­ду

У че­твер одні де­пу­та­ти бло­ку­ва­ли три­бу­ну, щоб її не за­бло­ку­ва­ли ін­ші

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Вчо­ра­шнє ран­ко­ве за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту роз­по­ча­ло­ся із чер­го­во­го акту по­лі­ти­чно­го аб­сур­ду. Одні на­ро­дні де­пу­та­ти («БПП» і «На­ро­дний фронт») за­бло­ку­ва­ли три­бу­ну пар­ла­мен­ту, аби її не за­бло­ку­ва­ли ін­ші на­ро­дні де­пу­та­ти («Ба­тьків­щи­на» і «Ра­ди­каль­на пар­тія»). На­га­да­є­мо, у се­ре­ду чле­ни РПЛ та «Ба­тьків­щи­ни» бло­ку­ва­ли три­бу­ну Вер­хов­ної Ра­ди із ви­мо­гою ство­ри­ти ТСК із роз­слі­ду­ва­н­ня офшор­них скан­да­лів та зни­же­н­ня ці­ни на газ. В ре­зуль­та­ті го­ло­ва ВРУ Ан­дрій Па­ру­бій за­крив за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту, а центр по­дій пе­ре­ніс­ся на ву­ли­цю, де зі­бра­ли­ся кіль­ка ти­сяч чле­нів проф­спі­лок із ана­ло­гі­чни­ми «та­ри­фни­ми» ви­мо­га­ми.

Тож, ко­ли си­ту­а­ція про­дов­жи­ла­ся у че­твер, пі­сля 9 хви­лин ро­бо­ти, Па­ру­бій ого­ло­сив пе­ре­р­ву на пів­го­ди­ни, пі­сля якої пар­ла­мен­та­рі по­вер­ну­ли­ся на ро­бо­чі мі­сця і про­дов­жи­ли ро­бо­ту у « шта­тно­му ре­жи­мі » . І « ра­ди­ка­лам » не ли­ши­ло­ся ні­чо­го ін­шо­го, як ого­ло­си­ти «си­дя­чу за­ба­стов­ку» бі­ля три­бу­ни і пре­зи­дії пар­ла­мен­ту. Фра­кція ж « Ба­тьків­щи­ни » в облич­чі її лі­дер­ки Юлії Ти­мо­шен­ко ого­ло­си­ла, що біль­ше не го­ло­су­ва­ти­ме у ВРУ за жо­дні за­ко­но­про­е­кти.

В ку­лу­а­рах пар­ла­мен­ту по- рі­зно­му оці­ни­ли та­кі дії опо­зи­ції. Одні на­ро­дні де­пу­та­ти за­зна­чи­ли, що РПЛ та «Ба­тьків­щи­на» на­ма­га­ю­ться за­бло­ку­ва­ти ро­бо­ту пар­ла­мен­ту, аби до­би­ти­ся пе­ре­ви­бо­рів. Ін­ші ж ви­сло­ви­ли дум­ку, що «це не про ви­бо­ри, це спро­ба хоч яко­го­сьпо­зи­ціо­ну­ва­н­ня у по­лі­ти­ці » . А от на­ро­дний де­пу­тат від «БПП» Бо­ри­слав Ро­зен­блат за­зна­чив, що йо­го хви­лю­ю­тьне ви­со­кі та­ри­фи, оскіль­ки во­ни одні з най­ниж­чих в Єв­ро­пі, а збі­дні­н­ня на­се­ле­н­ня, то­му тре­ба пі­клу­ва­ти­ся про мо­жли­ві­стьлю­дей за­ро­бля­ти від­по­від­ну зар­пла­тню, аби ма­ти змо­гу пла­ти­ти. До­ре­чне за­ува­же­н­ня, про­те й во­но зву­чить як по­пу­лізм, оскіль­ки це «пал­ка о двох кін­цях». В Укра­ї­ні на фо­ні то­таль­но­го зу­бо­жі­н­ня на­се­ле­н­ня аб­со­лю­тно за­кри­тою є по­лі­ти­ка фор­му­ва­н­ня та­ри­фів.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.