Кі­но на... при­ча­лі

Із 8 до 10 ли­пня в Оде­сі від­бу­де­ться фе­сти­валь «Ні­мі но­чі»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ГЕНИК, Оде­са

Гля­да­чі по­ба­ча­тьші­стьфіль - мів 1920 — 1930-х з Укра­ї­ни, США, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Ки­таю та Ні­меч­чи­ни (всі кар­ти­ни ви­сві­тлю­ва­ти­му­тьжі­но­чу те­му і те­му жі­но­чої еман­си­па­ції).

Зокре­ма, у про­гра­мі дві сві­то­ві ре­прем’єри укра­їн­ських філь­мів, які три­ва­лий час вва­жа­ли­ся втра­че­ни­ми. Ре­став­ро­ва­ний На­ціо­наль­ним цен­тром Дов­жен­ка фільм Пе­тра Чар­ди­ні­на «Та­рас Тря­си­ло» — най­до­рож­чий кі­но­про­ект епо­хи, який бу­ло зна­йде­но 1998 ро­ку у Фран­ції. Го­лов­ні ро­лі в ньо­му зі­гра­ли Амв­ро­сій Бу­чма і На­та­лія Ужвій. А аван­гар­дист­ський екс­пе­ри­мент Ми­хай­ла Ка­у­фма­на «Не­бу­ва­лий по­хід» (1931) опо­від­ає істо­рію ко­ле­кти­ві­за­ції (ін­ду­стрі­а­лі­за­ції) укра­їн­сько­го се­ла — 2015 ро­ку стрі­чку бу­ло на­но­во від­кри­то Цен­тром Дов­жен­ка зав­дя­ки но­вій му­зи­ці, на­пи­са­ній ком­по­зи­то­ром Ан­то­ном Бай­ба­ко­вим).

На фе­сті фільм «Та­рас Тря­си­ло» озву­ча­тьо­десь кі джа­зо­ві му­зи­кан­ти Ан­дрій По­каз та Яків Та­рун­цов.

— Ви по­ба­чи­те справ­жні ба­ро­ко­ві укра­їн­ські ко­стю­ми, фор­ти­фі­ка­цій­ну ар­хі­те­кту­ру, яка бу­ла від­тво­ре­на на Оде­ській кі­но­сту­дії. На її те­ри­то­рії ство­ри­ли аб­со­лю­тно но­ве се­ре­дньо­ві­чне мі­сто. Там бу­ла ве­ли­че­зна ма­сов­ка на де­ся­тьти­сяч лю­дей, — роз­по­від­ає пре­зи­дент фе­сти­ва­лю, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор На­ціо­наль­но­го цен­тру Дов­жен­ка Іван КОЗЛЕНКО.

Пер­ший де­ньфе­сти­ва­лю бу­де при­свя­че­но пам’яті оде­сько­го джа­зо­во­го му­зи­кан­та Юрія Ку­знє­цо­ва, ба­га­то­рі­чно­го уча­сни­ка і «та­лі­сма­на» фе­сти­ва­лю «Ні­мі но­чі». Зокре­ма, уче­ни­ця Ку­знє­цо­ва, пі­а­ніс­тка і во­ка­ліс­тка Юлія За­по­ро­же­цьра­зом із про­е­ктом Julinoza озву­чить ні­ме­цьку кар­ти­ну «Чор­ний хід». Го­стя­ми фо­ру­му ста­нуть­бі­ло­русь - кий акор­де­о­ніст Ягор За­бє­лов та ме­кси­кан­ський му­зи­чний про­ект La Escalera.

ФОТО З САЙТА UKRKINO.COM.UA

КАДР ІЗ «НЕБУВАЛОГО ПОХОДУ». ЦЕ ФІЛЬМ-РЕ­ПОР­ТАЖ ПРО РУХ «25-ТИСЯЧНИКІВ», ЯКІ 1929-го «ПІДІЙМАЛИ» УКРАЇНСЬКЕ СЕЛО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.