У Тер­но­по­лі пред­ста­ви­ли «Ан­ти­ра­дян­ські істо­рії» Оле­га Пан­фі­ло­ва

Den (Ukrainian) - - День України -

Книж­ку з при­свя­тою Ва­ле­рії Но­во­двор­ській не­вдов­зі по­ба­чать і в Єв­ро­пар­ла­мен­ті

Це пер­ша книж­ка ві­до­мо­го пу­блі­ци­ста, про­фе­со­ра Дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту Ілії (Гру­зія) Оле­га Пан­фі­ло­ва, яку пе­ре­кла­де­но укра­їн­ською мо­вою. Її ви­да­ли в тер­но­піль­сько­му ви­дав­ни­цтві «Ман­дрі­вець» на­ве­сні цьо­го ро­ку. До книж­ки уві­йшли пу­блі­ка­ції ав­то­ра, на­пи­са­ні упро­довж кіль­кох остан­ніх ро­ків для про­е­кту «Ра­діо Сво­бо­да» «Крим. Ре­а­лії», а та­кож ма­те­рі­а­ли кур­су ле­кцій «Ро­сія на Кав­ка­зі: істо­рія мен­таль­ної оку­па­ції».

«Ця книж­ка бу­ла впер­ше ви­да­на в Укра­ї­ні. По­тім бу­ла пе­ре­кла­де­на бол­гар­ською, пі­зні­ше че­ською мо­вою. За­раз пра­цю­ю­тьнад її пе­ре­кла­дом у Гру­зії, пла­ну­ю­тьви­да­ти її у жов­тні. Ан­глій­ською мо­вою книж­ка бу­де ви­да­на в Бель­гії за фі­нан­су­ва­н­ням Єв­ро­пар­ла­мен­ту. І кіль­ка днів то­му ме­ні ска­за­ли, що хо­чу­тьви­да­ти її у Вір­ме­нії вір­мен­ською мо­вою», — роз­по­від­ає ав­тор.

Книж­ку «Ан­ти­ра­дян­ські істо­рії» Олег Пан­фі­лов при­свя­тив по­кій­ній жур­на­ліс­тці, по­лі­ти­ку та пу­блі­ци­сту Ва­ле­рії Но­во­двор­ській. У ви­дан­ні йде­ться про ма­ло­ві­до­мі по­дії ра­дян­ських ча­сів і про істо­рію Ро­сії. Ав­тор зі­брав фа­кти, про які бу­ло за­бо­ро­не­но го­во­ри­ти під час ра­дян­ської цен­зу­ри та які до­сі при­хо­вує ро­сій­ська про­па­ган­да.

«Ця книж­ка — про те, як лю­ди не зна­ю­тьсво­єї істо­рії, — ка­же Олег Пан­фі­лов. — Не зна­ю­чи сво­єї ре­аль­ної істо­рії, не­мо­жли­во пе­ред­ба­чи­ти май­бу­тнє. По­рів­ня­но з гру­зи­на­ми та укра­їн­ця­ми, які зна­ю­тьсвою істо­рію, що від­бу­ва­ло­ся з на­ро­дом, кра­ї­ною, які го­то­ві бо­ро­ти­ся за свою не­за­ле­жність, — у ро­сі­ян та­ко­го пра­кти­чно не­має».

Крім роз­по­від­ей про ми­ну­ле, в «Ан­ти­ра­дян­ських істо­рі­ях» зі­бра­ні фа­кти про су­ча­сні кри­ва­ві по­дії — дві ро­сій­сько-че­чен­ські вій­ни, ро­сій­сько­гру­зин­ську вій­ну, ане­ксію Кри­му, ро­сій­сько-укра­їн­ську вій­ну. Тут ви­сві­тле­но не ли­ше во­єн­ний та по­лі­ти­чний аспе­кти ро­сій­ської агре­сії, а й аспе­кти ін­фор­ма­цій­ної вій­ни і про­па­ган­ди Ро­сії про­ти ін­ших дер­жав.

Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.