«Дві кон­кре­тні ці­лі й одне на­дзав­да­н­ня»

По­сол Ан­дрій ШЕВЧЕНКО — про очі­ку­ва­н­ня Укра­ї­ни від пер­шо­го ві­зи­ту ка­над­сько­го прем’єра Джа­сті­на Трю­до

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

На­сту­пно­го ти­жня, 11— 12 ли­пня, Україну впер­ше з ві зи том від ві дає прем’ єр­мі ністр Ка на ди Джас тін Трю­до, який став гла­вою уря­ду пі­сля пе­ре­мо­ги Лі­бе­раль­ної пар­тії на пар ла мен­тсь ких ви бо рах на вес ні цьо го ро ку. Де які екс пер ти в Укра ї ні до сить на­сто­ро­же­но сприй ня ли змі ну вла ди у Краї ні Кле­но­во­го Ли­ста, адже до цьо­го в Ка на ді був кон сер ва тив ний уряд на чо­лі зі Сті­ве­но Гар­пе­ром, який по стій но за яв ляв про свою під - трим­ку Укра­ї­ни і ча­сто від­ві­ду­вав із ві зи та ми Ки їв. То му не див но, що за яву мі ніс т ра за кор дон них справ Сте­фа­на Діо­на про ба­жа­н­ня від­но­ви­ти «справ­жній діа­лог між Ка­на­дою та Ро­сі­єю» чи­ма­ло хто сприйняв як зра­ду Укра­ї­ни. І са­ме з пи­та­н­ня, чи мають під­ста­ву ви­ще зга­да­ні по­бо­ю­ва­н­ня і як змі­ни­ли­ся акцен­ти зов­ні­шньої по­лі­ти­ки Ка­на­ди пі­сля при­хо­ду лі­бе­ра­лів до вла ди, роз по ча ла ся роз мо ва з по - слом Укра­ї­ни в Ка­на­ді Ан­дрі­єм ШЕВЧЕНКОМ. В ін­терв’ю по Skype ук ра їнсь кий дип ло мат та - кож роз по вів про очі ку ван ня Укра­ї­ни від цьо­го ві­зи­ту, а та­кож на­звав дві ре­чі, які бу­ло б вар­то за­по­зи­чи­ти на­шій кра­ї­ні в Ка­на­ди.

«МИ БАЧИМО ІНШУ СТИЛІСТИКУ ТА ІН­ШЕ ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ»

— По­бо­ю­ва­н­ня ви­яви­ли­ся пе­ре­біль­ше­ни­ми. Оче­ви­дно, що це ін­ший уряд, і ми бачимо іншу стилістику та ін­ше сми­сло­ве наповнення. Уряд під­кре­сле­но на­ма­га­є­ться бу­ти від­кри­тим та під­кре­сле­но ува­жним до ген­дер­ної рів­но­сті. Це пер­ший уряд, в яко­му кіль­кість чо­ло­ві­ків та жі­нок одна­ко­ва. І він на­ма­га­є­ться бу­ти най­лі­бе­раль­ні­шим уря­дом в істо­рії Ка­на­ди.

Що­до змі­стов­но­го наповнення, то у зов­ні­шній по­лі­ти­ці є но­ві акцен­ти. По-пер­ше, цей уряд ду­же пе­ре­йма­є­ться пи­та­н­ня­ми гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня, пи­та­н­ня­ми прав лю ди ни. По- дру ге, ду же від чут - ним є акцент на між­на­ро­дні ор­га­ні за ції, в яких Ка на да хо че ві ді - гра­ва­ти біль­шу роль. Ра­зом із тим у клю­чо­вих по­зи­ці­ях Ка­на­да не­за­ле­жно від пар­тій чі­тко по­сі­дає по­зи­цію під­трим ки на­шої не­за­леж - нос ті. Окрім то го, на мою дум ку, нам твер­до мо­жна роз­ра­хо­ву­ва­ти, що От та ва бу де під три му ва ти сан­кції.

А що сто­су­є­ться діа­ло­гу Ка­на­ди з Ро­сі­єю, ми не змо­же­мо за­бло­ку­ва­ти кон­такт От­та­ви з Мо­сквою. Єди­не, на що ми мо­же­мо впли­ва­ти, так це на зміст роз­мо­ви. І всі ці мі ся ці пе ре бу ван ня но во го уря ду при вла ді ми ду же доб ре йо го ви­ко­ри­ста­ли, аби по­ясни­ти, за що ми бо­ре­мо­ся, що Укра­ї­на за­раз за­хи­щає не тіль­ки се­бе, а весь віль­ний світ. І те­пер ми спо­ді­ва­є­мось, якщо та­кий кон­такт Ка­на­ди з Ро­сі­єю від­бу­де­ться, то От­та­ва бу­де в ньо­му, як і ра­ні­ше, твер­до від­сто­ю­ва­ти на­ші по­зи­ції.

«В КАНАДСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ЕЛІТІ ВІДСУТНІ СЕНТИМЕНТИ ДО ПУ­ТІ­НА»

— Чи від­чу­ва­є­ться в ка­над­сько­му парламенті вплив 11 ка­на­дій­ців укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня на по­лі­ти­ку уря­ду?

— Зви­чай­но, во­ни впли­ва­ють. І Хри­стя Фрі­ланд, і Ма­рія Ми­гай­чук — це на­ші по­ту­жні го­ло­си. Але тре­ба ро­зу­мі­ти, що во­ни в уря­ді пра­цю­ють мі­ні­стра­ми Ка­на­ди, а не мі­ні­стра­ми зі зв’яз­ків з Укра­ї­ною і не мі­ні­стра­ми від укра­їн­ської ді­а­спо­ри. З ін­шо­го бо­ку, тре­ба ро­зу­мі­ти, що в канадській політичній еліті відсутні сентименти до Пу­ті­на й до Ро­сії, яка за­раз по­ру­шує між­на­ро­дне пра­во. Тож у цьо­му сен­сі у нас хо­ро­ші, силь­ні по­зи­ції.

Ми по­вин­ні ро­зу­мі­ти ін­ше. При то­му, що Ка­на­да нас під­три­мує і обі­цяє під­три­му­ва­ти да­лі, тут від­чу­ва­є­ться вто­ма від то­го, що змі­ни в Укра­ї­ні від­бу­ва­ю­ться не на­стіль- ки швид­ко, як хо­ті­ло­ся. То­му ми не бо­ре­мо­ся за ува­гу ка­над­сько­го уря­ду до Укра­ї­ни, во­на ве­ли­ка. Пи­та­н­ня в ін­шо­му: ми не мо­же­мо про­сто по­стій­но да­ви­ти на спів­чу­т­тя ка­над­ців, на від­чу­т­тя мо­раль­ної со­лі­дар­но­сті. Ми по­вин­ні по­ка­зу­ва­ти змі­ни, шля­хи до рі­ше­н­ня і про­грес Укра­ї­ни.

— А не­що­дав­ній укра­їн­сько-ка­над­ський бі­знес-фо­рум у То­рон­то хі­ба не по­ка­зав, що в нас від­бу­ва­ю­ться змі­ни?

— Ме­ні зда­є­ться, що так. Ка­на­да по­ба­чи­ла но­ве облич­чя укра­їн­сько­го уря­ду. Всі ці мо­ло­ді мі­ні­стри, які при­їжджа­ють у Ка­на­ду і го­во­рять зро­зумі­лою для бі­зне­су мо­вою, це — аб­со­лю­тно но­ва якість. Ме­ні хо­че­ться ві­ри­ти, що ця но­ва якість бу­де по­чу­та.

Зви чай но, за вдан ня цьо го фо - ру­му по­ля­га­ло в то­му, щоб на­ла­го­ди­ти кон­та­кти між ка­над­ським та ук ра їнсь ким біз не сом. Ми за фік - су ва ли біль ше ста зу стрі чей між ка­надсь ки­ми та укра­їнсь ки­ми струк ту ра ми. Але це всьо го- нав­сьо го пер ші кон так ти, що бу де да­лі — це в ру­ках бі­зне­су та двох уря дів, які по вин ні ство ри ти для цьо­го хо­ро­ші умо­ви. Теж по­трі­бно ро зу мі ти, що пев на час ти на ка - над­сько­го бі­зне­су вже бу­ла в Укра­ї­ні й на­ма­га­ла­ся пра­цю­ва­ти. Але, на жаль, не зав­жди все бу­ло до­бре. У ко­гось віджи­ма­ли бі­знес, хтось здав­ся че­рез бю­ро­кра­тію й ко­ру­пцію. І нам для тих лю дей тре ба зна­хо­ди­ти но­ві ар­гу­мен­ти.

ЧОРНОБИЛЬСКА ЗОНА, СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ Й БІОПАЛИВНІ ЗАВОДИ

— Про­дов­жу­ю­чи те­му бі­зне­су, у ЗМІ бу­ли по­ві­дом­ле­н­ня, що ка­на­дій­ські ком­па­нії за­ці­кав­ле­ні ве­сти бі­знес у Чор­но­биль­ській зо­ні, де існує пев­на ін­фра­стру­кту­ра, зокре­ма для пе­ре­да­чі еле­ктро­енер­гії. Що ска­же­те на це?

— Справ­ді, бу­ли ці­ка­ві кон­та­кти у на­шо­го міністра еко­ло­гії Оста- па Се­ме­ра­ка, який у рам­ках фо­ру­му зу­стрі­чав­ся з низ­кою ка­над­ських ком­па­ній. Де­я­ких ін­ве­сто­рів за­ці­ка­ви­ла мо­жли­ві­сть­бу­дів­ни­цтва со­ня­чних еле­ктро­стан­цій, а та­кож біо­па­лив­них за­во­дів у Чор­но­биль­ській зо­ні. Осо­бли­во вар­то звер­ну­ти ува­гу на сонячні еле­ктро­стан­ції. — Чо­му? — В цьо­му бі­зне­сі ве­ли­ка час­тка со­бі­вар­то­сті за­ле­жи­тьвід вар­то­сті орен­ди зем­лі. І то­му, мо­жли­во, роз­ра­ху­нок ін­ве­сто­рів на те, що в Чор­но­биль­ській зо­ні за від­но­сно не­до­ро­гу пла­ту мо­жна роз­мі­сти­ти сонячні батареї. Це ці­ка­вий на­прям, і я ду­маю, що є сенс над ним да­лі по­пра­цю­ва­ти. Від на­шо­го міністра еко­ло­гії Се­ме­ра­ка я знаю, що для то­го, щоб ру­ха­ти­ся да­лі в цьо­му на­пря­мі, по­трі­бно під­пра­ви­ти законодавство. То­му що у нас не все за­раз вре­гу­льо­ва­но в то­му, як ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти зо­ну від­чу­же­н­ня в та­ких ці­лях. Це мо­же бу­ти ці­ка­во.

— Як що­до ка­над­ських те­хно­ло­гій CANDY, які ви­ко­ри­сто­ву­ють низь­ко­зба­га­че­ний уран в АЕС, чи є якесь про­су­ва­н­ня у цьо­му на­пря­мі, зва­жа­ю­чи зокре­ма на те, що у нас є ве­ли­кі по­кла­ди ура­но­вої ру­ди?

— Це дав­ня істо­рія. Я зі­ткнув­ся з ці­єю те­мою на пер­ших бри­фін­гах, які сто­су­ва­ли­ся Ка­на­ди. Те­ма за­ли­ша­є­ться від­кри­тою. Моє від­чу­т­тя, що це пи­та­н­ня які­сної енер­ге­ти­чної стра­те­гії з укра­їн­сько­го бо­ку. І ко­ли ми бу­де­мо кра­ще уяв­ля­ти, де ми хо­че­мо бу­ти за 20 ро­ків, то­ді бу­де кра­ще впи­су­ва­ти ту- ди від­по­від­ні те­хно­ло­гії, в то­му чи­слі ка­над­ські.

«КАНАДСЬКА ПІВНІЧ — КОЛОСАЛЬНИЙ РИНОК ДЛЯ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ВАНТАЖНОЇ АВІАЦІЇ»

— Якось нам ка­над­ський по­сол го­во­рив про мо­жли­вість спіль­но­го ви­ро­бни­цтва лі­та­ків, бе­ру­чи до ува­ги, що в Укра­ї­ні ви­ро­бля­ють лі­та­ки, а в Ка­на­ді дви­гу­ни. Щось тут роз­ви­ва­є­ться?

— Я ба чу тут пер с пек тив ний на пря мок, пов’ яза ний з ка надсь - кою пів ніч чю. Не що дав но ка - над­ське мі­ні­стер­ство ор­га­ні­зу­ва­ло для по­слів, які акре­ди­то­ва­ні в От­та­ві, по­їзд­ку на північ. Ми до­бра­ли ся до 74 гра ду су пів ніч ної ши - ро ти. На моє від чут тя, це ко ло - саль ний ри нок для ук ра їнсь кої ван таж ної аві а ції. Наш Ан- 70, який мо же пе ре во зи ти 20 тонн ван­та­жу на 2 тис. км і при­зем­ля­ти ся та злі та ти у ду же важ ких умо вах, у то му чис лі ар к тич них, це — аб­со­лю­тно уні­каль­ний лі­так для ка­над­ської пів­но­чі.

У Ка­на­ді зна­ють про ці лі­та­ки. То­му це той на­прям, в яко­му, ме­ні зда­є­ться, є пер­спе­кти­ва. На да­но­му ета пі ми чу є мо од не про од но - го, обмі­ню­є­мось ін­фор­ма­ці­єю і бу­де­мо шу­ка­ти спо­сіб, як про­су­ва­ти­ся да лі. Пред с тав ни ки Ан­то но ва бу ли на біз нес- фо ру мі в То рон то, знаю, що в них бу ли ці­ка­ві зу­стрі­чі. Ми у по соль ст ві ба чи мо це як один із прі о ри тет них на пря мів. Але яс но, що ніх то на блюд ці ці за мов лен ня прос то так не дасть, нам тре­ба ду­же сер­йо­зно го­ту­ва­ти­ся до кон­ку­рен­ції, за­хо­ди­ти в тен - де ри, чіт ко по яс ню­ва ти тех ніч ні пе­ре­ва­ги на­шо­го авіа­транс­пор­но­го лі­та­ка, які є ду­же пе­ре­кон­ли­ви­ми, шу ка ти ка­надсь ких пар т не - рів, на­ла­го­джу­ва­ти спіль­не ви­ро­бни­цтво, спіль­ні про­е­кти. Сло­вом, тут тре­ба сто­я­ти за се­бе і пра­цю­ва­ти лі­ктя­ми.

— А що ви мо­же­те ска­за­ти про війсь ко во- тех ніч ну спів пра цю між Ка­на­дою та Укра­ї­ною?

— Це рух із дво сто рон нім на - прям­ком. Ми ду­же вдя­чні ка­над­цям за їх ній до свід. Але я знаю, що ка надсь кі війсь ко ві по вер та - ються в Ка­на­ду з ко­ло­саль­ним до­сві дом із Укра ї ни. Во ни ка жуть, що отри­му­ють аб­со­лю­тно уні­каль­ні знан ня від ук ра їнсь ких офі це - рів та сол да тів. Ми ма є мо за раз зов­сім уні каль­ний до свід ве ден ня бо­йо­вих дій про­ти дру­гої за ве ли­чи­ною ар­мії сві­ту. При­чо­му за цей до свід ми пла ти мо кров’ ю і жит - тям на ших сол да тів. Ідеть ся про аб­со­лю­тно кон­кре­тні зна­н­ня з ви­ко ри стан ня без пі лот них лі таль - них апа ра тів в умо вах бой о вих дій, про­ти­дії су­ча­сним ро­сій­ським ме то дам ве ден ня ра діо елек т рон - ної бо роть би. Сло вом, ми за раз є но­сі­я­ми уні­каль­них знань. І осо­бли­во за­раз, ко­ли го­ту­є­мо­ся до са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві, ми по­вин­ні по­ду­ма­ти, як ті зна­н­ня най­кра­ще по­да­ти, про­да­ти, по­ши­ри­ти се­ред наших по­тен­цій­них парт не­рів.

«СВІ­ТУ І НАТО ТРЕ­БА БІЛЬ­ШЕ КА­НА­ДИ»

— Ви, ма буть, чу ли про мо ву Оба­ми в ка­над­сько­му парламенті і йо­го сло­ва, що канадська ар­мія чу­до­ва. Що, на­справ­ді, в канадській ар­мії є ці­ка­во­го?

— На мою дум­ку, тут ва­жли­ві сло ва не про те, яка хо ро ша ка - над­ська ар­мія, а що сві­ту і НАТО тре­ба біль­ше Ка­на­ди. Дня­ми Оба­ма ска зав, що за раз кри тич но важливо те, щоб чле­ни НАТО мо­гли збіль­ши­ти і зро­би­ти на­ле­жний фі нан со вий вне сок у спіль ні обо - рон­ні про­гра­ми. Оче­ви­дно, ка­над­ці від чу ли цей на стрій, і тим са - мим аме ри кансь кий пре зи дент дав до­брий пас сво­їм ка­надсь ким пар­тне­рам, які йо­го на­ле­жним чи­ном прий ня ли, ого ло сив ши своє рі­ше­н­ня на­пра­ви­ти 1000 сол­дат у Лат вію й вод но час очо ли ти в цій кра­ї­ні ба­таль­йон. Я ду­маю, що це ду­же по­ту­жний си­гнал. І ко­ли не­що­дав­но я зу­стрі­чав­ся з мі­ні­стром за кор дон них справ Ка на ди Ді - оном, то пря мо ска зав, що ми це спри­йма­є­мо не ли­ше як си­гнал на під трим ку Лат вії чи бал тійсь ких кра їн, а як сиг нал для всьо го на - шо­го ре­гіо­ну.

До ре­чі, це й від­по­відь най­біль­шим ске­пти­кам, які на­пе­ред по­хо­ва­ли цей ка­над­ський уряд і го­во - ри­ли, що ми ма­є­мо спра­ву ма­ло не з про­ро­сій­ським са­те­лі­том. Це не так. Я ду­маю, що це ін­ший уряд, який шу­кає свої шля­хи рі­ше­н­ня, але рі шен ня про на прав лен ня вій­сько­вих ще біль­ше по­ка­зує, що цей уряд не зби­ра­є­ться про­сто так за гра ва ти з Ро сі­єю й від мов ля ти - ся від сво­їх зо­бов’язань що до без­пе­ки.

«НАМ ПОТРІБЕН ЯКІСНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОН­ТАКТ МІЖ КЕРІВНИЦТВОМ КА­НА­ДИ ТА УКРА­Ї­НИ»

— Які очі­ку­ва­н­ня в Укра­ї­ні від цьо­го пер­шо­го ві­зи­ту в на­шу кра­ї­ну Трю­до?

— У нас є дві кон­кре­тні ці­лі й од не над зав дан ня. Пер ше — це під­пи­са­н­ня уго­ди про зо­ну віль­ної тор­гів­лі. Ве­ли­че­зний об­сяг ро­бо­ти зроб ле но. Це іс то рич на до мов ле - ність. У най ближ чі кіль ка ро ків бу­де зня­то 98-99% та­ри­фів у тор­гів лі між на ши ми кра ї на ми. Це аб­со­лю­тно дося­жна ціль, і ми спо­ді­ва­є­мо­ся, що ні­що не за­шко­дить під пи сан ню ці­єї уго ди під час ві - зи­ту Трю­до. Дру­га аб­со­лю­тно конк рет на ціль. Нам по трі бен якіс - ний пер со наль ний кон такт між керівництвом Ка­на­ди та Укра­ї­ни. Ми зна­є­мо, що при по­пе­ре­дньо­му уря­ді ду­же ба­га­то рі­шень ухва­лю-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.