«Вій­сько­во­слу­жбов­ці ді­я­ли вправ­но та зла­го­дже­но»

Сьо­го­дні за­вер­шу­ю­ться між­на­ро­дні на­вча­н­ня «Ре­під Трай­дент-2016»

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Укра ї нсько- а ме ри кансь кі вій­сько­ві на­вча­н­ня три ва­ють у Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки На­ціо­наль­ної ака­де­мії су­хо­пу­тних військ іме­ні геть­ма­на Пе­тра Са­гай­да­чно­го. На­га­да­є­мо, у ма­нев­рах за­ді­я­но понад 1800 осіб, і це вій­сько­ві з Укра­ї­ни та США, та­кож — Ка­на­ди, Ве­ли­ко­бри­та­нії, Бол­га­рії, Ли­тви, Ту­реч­чи­ни, Ру - му­нії, Гру­зії, Мол­до­ви, Поль­щі, Нор­ве­гії та Шве­ції. Най­біль­ші іно­зем­ні кон­тин­ген­ти — від ар­мій США та Ка­на­ди. «Ми по­ба­чи­ли рі­вень су­мі­сно­сті, зла­го­дже­но­сті та на­вче­но­сті під­роз­ді­лів Укра­ї­ни та кра­їн-пар­тне­рів, — за­зна­чив за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча Су­хо­пу­тних військ ЗС Укра­ї­ни ге­не­рал-лей­те­нант Ру­слан Хом­чак. — При­су­тність тут та­кої по­ту­жної гру­пи то- ва­ри­шів по зброї за­свід­чує ши­ро­ку між­на­ро­дну підтримку у бо­роть­бі укра­їн­сько­го на­ро­ду за су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то рі­аль­ну ці­лі­сність — як де­мо­кра­ти­чної єв­ро­пей­ської дер­жа­ви».

«Ве­ли­кий об­сяг ро­бо­ти ви­ко­на­но на рів­ні ба­таль­йо­ну та бри­га­ди що­до пла­ну­ва­н­ня, — вва­жає за­сту­пник ко­ман­ду­ва­ча Су­хо­пу­тних військ ЗС США в Єв­ро­пі ге­не­рал­ма­йор Ті­мо­ті Ма­кГу­а­єр. — Вій­сько­во­слу­жбов­ці ді­я­ли вправ­но та зла­го­дже­но. Та й за­га­лом ці на­вча­н­ня ві­ді­гра­ють зна­чну роль у під­го­тов­ці військ у кон­текс­ті за­галь­но­єв­ро­пей­ської без­пе­ки». «Я уже втре­тє спо­сте­рі­гаю за на­вча­н­ня­ми се­рії «Ре­під Трай­дент», — роз­по­вів на бри­фін­гу на­чаль­ник Ген­шта­бу ЗС Гру­зії ге­не­рал-ма­йор Ва­хтанг Ка­па­на­дзе. — Цьо­го­рі­чні ме­не над­зви­чай­но вра­зи­ли тим, як ді­ють на­ші вій­ська: я по­ба­чив но­ву ар­мію, з ін­шим ми­сле­н­ням — її вій­сько­во­слу­жбов­ці зна­ють, як пра­виль­но ве­сти та­кти­чні бої. Осо­бли­во вра­жає те, що укра­їн­ська ар­мія мо­же ве­сти бо­йо­ві дії на схо­ді Укра­ї­ни та одно­ча­сно швид­ко мо­дер­ні­зу­ва­ти Зброй­ні cи­ли».

Ме­тою цьо­го­рі­чних ма­нев­рів «Ре­під Трай­дент» бу­ло за­про­ва­дже­н­ня у ЗС Укра­ї­ни пе­ре­до­вих ме­то­дик під­го­тов­ки осо­бо­во­го скла­ду ар­мій про­від­них кра­їн сві­ту, обмін до­сві­дом, по­кра­ще­н­ня рів­ня вза­є­мо­дії між під­роз­ді­ла­ми Су­хо­пу­тних військ США, Укра­ї­ни, ар­мій кра­їн-уча­сниць НАТО і чле­нів про­гра­ми «Пар­тнер­ство за­ра­ди ми­ру».

Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

ФОТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.