«Укра­ї­на. Кор­дон. АТО»

У Хер­со­ні три­ває ви­став­ка ли­тов­ської ху­до­жни­ці Бе­а­ти Кур­куль про «не­при­кра­ше­не жи­т­тя наших за­хи­сни­ків»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Уро­чи­ста пред­став­ле­н­ня кар­тин Бе­а­ти Кур­куль­ві­дбу­ла­ся в Хер­сон­сько­му обла­сно­му ху­до­жньо­му му­зеї ім. О. Шов­ку­нен­ка. При­ві­та­ти ху­до­жни­цю при­йшли пер­ші осо­би мі­ста й обла­сті, во­лон­те­ри, а пе­ред­усім — при­кор­дон­ни­ки, жи­т­тя і слу­жба яких від­обра­же­на у біль­шо­сті ро­біт ав­тор­ки.

Бе­а­та Кур­куль­ра­ні­ше жи­ла в Ли­тві, де пра­цю­ва­ла в ме­ди­ци­ні. Одру­жи­ла­сьз укра­їн­цем і пе­ре­їха­ла до Ки­є­ва. Ху­до­жни­ця пра­цює в на­пря­мі комп’ ютер­ної гра­фі­ки. Під впли­вом остан­ніх по­дій в Укра­ї­ні Бе­а­та ство­ри­ла се­рію кар­тин на вій­сько­ву те­ма­ти­ку, ге­ро­я­ми в яких є при­кор­дон­ни­ки, бій­ці ЗСУ і На­ціо­наль­ної гвар­дії Укра­ї­ни.

Ро­бо­ти Бе­а­ти — яскра­ві, ви­ра­зні, емо­цій­ні, ба­га­ті на укра­їн­ські мотиви сте­пу й не­ба. Як го­во­рить ху­до­жни­ця, май­же усі ге­рої її кар­тин — ре­аль­ні лю­ди, які не­суть слу­жбу в укра­їн­ських зброй­них фор­му­ва­н­нях у зо­ні АТО. Із їхніх роз­по­від­ей про слу­жбу і по­бут ав­тор­ка ви­би­ра­ла го­лов­ні й три­во­жні мо­мен­ти, пе­ре­о­сми­слю­ва­ла і від­обра­жа­ла у сво­їх кар­ти­нах. В обра­зах вій­сько­вих зав­жди про­сте­жу­є­ться му­жність, упев­не­ність, спо­кій, го­тов­ні­стьви­ко­на­ти свій го­лов­ний обов’язок — за­хи­сти­ти вла­сний на­род і дер­жа­ву по­при будь-які тру­дно­щі і мі­цьво­ро­га.

«Для ме­не ду­же ве­ли­ка честь пред­ста­ви­ти свої ро­бо­ти в хер­сон­сько­му му­зеї. Ство­рю­ю­чи ці кар­ти­ни, я ні­ко­ли не ду­ма­ла, що во­ни ма­ти­му­тьта­кий ши­ро­кий від­гук се­ред вій­сько­вих. Це по­чи­на­ло­ся як ви­ра­же­н­ня ін­ди­ві­ду­аль­ної по­зи­ції, — го­во­ри­тьБе­а­та Кур­куль. — Оскіль­ки я не є гро­ма­дян­кою Укра­ї­ни, на по­ча­тку цьо­го кон­флі­кту я ви­зна­ча­ла­ся, на який бік ста­ти. По­се­ре­ди­ні ли­ша­ти­ся не­мо­жли­во. Яко­сьв одно­го при­кор­дон­ни­ка за­пи­та­ла: а я мо­жу го­во­ри­ти, що ви і мої за­хи­сни­ки, моя ар­мія? Він усмі­хнув­ся і ска­зав: «Зві­сно, мо­жеш». Я ду­же вдя­чна на­шим при­кор­дон­ни­кам за те, що ви є. Ці ро­бо­ти — не­при­кра­ше­не жи­т­тя наших за­хи­сни­ків, жи­т­тя лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ю­тьсе­ред нас. І я пе­ре­ко­на­на, що Укра­ї­на ви­бо­ре кра­ще май­бу­тнє. У вас все для цьо­го є, пе­ред­усім — та­кі лю­ди».

ФОТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.