Вже чу­ти «Го­лос Дон­ба­су»

Го­лов­ний ре­да­ктор до­не­цької ра­діо­стан­ції Юрій ТАБАЧЕНКО: «На­ша ау­ди­то­рія — це не­бай­ду­жі лю­ди»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Хри­сти­на ПЕТРЕНКО, Лі­тня шко­ла жур­на­лі­сти­ки «Дня»

з гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку ві­до­ма ра­діо­стан­ція «Го­лос Дон­ба­су», ва­жли­вість якої важ­ко пе­ре­оці­ни­ти для ме­шкан­ців при­фрон­то­вої зо­ни, пра­цю­ва­ла в те­сто­во­му ре­жи­мі. З по­ча­тку ли­пня во­на роз­по­ча­ла пов­но­цін­не мов­ле­н­ня. Про про­бле­ми під час від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти, свій кон­тент та ау­ди­то­рію «Го­ло­су Дон­ба­су» «День» роз­пи­тав у го­лов­но­го ре­да­кто­ра ра­діо­стан­ції Юрія Та­ба­чен­ка.

«Ко­ли До­не­цька обла­сна те­ле­ра­діо­ком­па­нія бу­ла за­хо­пле­на бо­йо­ви­ка­ми, вся те­хні­ка за­ли­ши­ла­ся на під­кон­троль­ній те­ри­то­рії. У нас не бу­ло змо­ги її ви­вез­ти. Та­кож ком­па­нія по­збу­ла­ся ве­ли­кої ча­сти­ни жур­на­лі­стів та пра­ців­ни­ків, — роз­по­від­ає Юрій Табаченко. — Нам до­ве­ло­ся на­пра­цьо­ву­ва­ти все спо­ча­тку. Тож основ­на про­бле­ма по­ля­га­ла са­ме у те­хні­чній ба­зі. Крім то­го, система бу­ла так по­бу­до­ва­на, що всі пе­ре­да­ва­чі сто­су­ва­ли­ся До­не­цька. На­віть щоб по­ши­ри­ти си­гнал з яко­го­сьін­шо­го мі­сця, тре­ба бу­ло по­да­ва­ти йо­го че­рез До­нецьк. До­ки пра­цю­ва­ли у те­сто­во­му ре­жи­мі, па­ра­лель­но роз­бу­до­ву­ва­ли ме­ре­жу і отри­му­ва­ли но­ві тим­ча­со­ві до­зво­ли на мов­ле­н­ня в На­ціо­наль­ній ра­ді з пи­тань­те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня».

Про осо­бли­во­сті кон­тен­ту, те­ма­ти­ку про­грам та за­про­ше­них до уча­сті в ефі­рі го­стей го­лов­ний ре­да­ктор ра­діо­стан­ції до­дає: «Го­лос Дон­ба­су» — це ін­фор­ма­цій­на ра­діо­стан­ція, то­му основ­на ча­сти­на про­грам — ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чні. Наш кон­тент скла­да­є­ться з про­грам вла­сно­го ви­ро­бни­цтва і пар­тне­рів. Із ча­сом, ми, зві­сно, бу­де­мо на­ро­щу­ва­ти кіль­кість вла­сних пе­ре­дач і змен­шу­ва­ти про­дукт ін­ших ви­ро­бни­ків. Пе­ред­усім, це про­гра­ми про Дон­бас та до­неч­чан, які бу­ду­тьїм ко­ри­сні, які до­по­мо­жу­тьїм у пов­сяк­ден­но­му жит­ті, а та­кож які по­ясню­ю­ть­про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться за­раз в Укра­ї­ні. Яким чи­ном До­не­цька область мо­же бу­ти за­ді­я­на у цих про­це­сах, як во­ни впли­ва­ю­тьна жи­т­тя до­неч­чан... Крім то­го, це про­гра­ми по­лі­ти­чно­го, еко­но­мі­чно­го, со­ці­аль­но­го ха­ра­кте­ру, є та­кож пе­ре­да­чі більш лег­ко­го жан­ру, які да­ють мо­жли­ві­стьві­дво­лі­кти­ся від сер­йо­зних тем, за­ми­сли­ти­ся про свій вну­трі­шній світ, мо­жли­во, на­ві­тьо­три­ма­ти яку­сьпід­трим­ку. До уча­сті в ефі­рі ми на­сам­пе­ред за­про­шу­є­мо лю­дей, так чи іна­кше пов’яза­них із Дон­ба­сом».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка «Го­ло­су Дон­ба­су», одні­єю з про­блем за­ли­ша­є­ться бо­роть­ба з ро­сій­ською про­па­ган­дою, в по­ло­ні якої пе­ре­бу­ва­ю­тьме­шкан­ці при­фрон­то­вої зо­ни.

«Є лю­ди, які пе­ре­бу­ва­ю­тьпід сер­йо­зним впли­вом ро­сій­ських ЗМІ й ро­сій­ської про­па­ган­ди, — про­дов­жує пан Табаченко. — Во­ни в прин­ци­пі не ці­кав­ля­ться тим, що від­бу­ва­є­ться за лі­ні­єю роз­ме- жу­ва­н­ня. Але є та­кож ве­ли­ка ча­сти­на тих, хто все-та­ки хо­че по­чу­ти аль­тер­на­тив­ну то­чку зо­ру. І са­ме їм ми пла­ну­є­мо її на­да­ти. На­ша ау­ди­то­рія — це пе­ред­усім не­бай­ду­жі лю­ди, які хо­чу­тьма­ти об’ єктив­ну ін­фор­ма­цію й отри­му­ва­ти її з рі­зних дже­рел. Лю­ди, які хо­чу­тьчу­ти укра­їн­ські про­гра­ми і но­ви­ни про Україну, про Дон­бас, це лю­ди ми­сля­чі. На­ші слу­ха­чі, зві­сно, сприйня­ли по­вер­не­н­ня ра­діо­стан­ції з ра­ді­стю. Фа­кти­чно до­не­цьке обла­сне мов­ле­н­ня на цій те­ри­то­рії бу­ло три­ва­лий час, але во­но зни­кло на пев­ний пе­рі­од оку­па­ції ча­сти­ни До­не­цької обла­сті. Єди­не, що во­ни від нас про­сять, очі­ку­ють і на­віть ви­ма­га­ють, — це роз­ши­ре­н­ня ме­ре­жі пе­ре­да­ва­чів, осо­бли­во в FM-ді­а­па­зо­ні, над чим ми за­раз і пра­цю­є­мо».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ЮРІЙ ТАБАЧЕНКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.