Iм­пор­то­за­ле­жність кри­ти­чно­го рів­ня

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

На при кін ці чер в ня Каб мін схва лив про ект Основ них на­пря­мів бю­дже­тної по­лі­ти­ки на 2017 рік. Він ґрун ту - ється на по­ло­же­н­нях про­грам спів­пра­ці з МВФ та ін­ши­ми між­на­род - ни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми; ви­зна­чає орі - єн ти ри для фор му ван ня бюд же ту на 2017 рік.

Обмін­ний курс грив­ні до до­ла­ра на на­сту­пний рік за­кла­де­но на рів­ні 27,2 грн.

У «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті» ви­рі­ши­ли про ана лі зу ва ти, на скіль ки та - кий про­гноз є ре­а­лі­сти­чним, адже на цей рік у Дер­жбю­дже­ті бу­ло за­кла де но 24,1 грн/ 1$, а на ра зі, ко - ли за ли ша єть ся ще шість мі ся ців до за­вер­ше­н­ня ро­ку, курс уже про­бив від­мі­тку в 25,5 грн.

ТЕМПИ ЕКО­НО­МІ­ЧНО­ГО ЗРОСТАННЯ, ІНФЛЯЦІЯ

Якщо роз­ра­хо­ву­ва­ти курс грив­ні до до­ла­ра, не­об хі­дно по­рів­ню­ва­ти про­гно­зні по­ка­зни­ки обох кра­їн, роз­по­від­а­ють екс­пер­ти. Так, за черв не ви ми про гно за ми Фе де раль ної ре­зерв­ної си­сте­ми США, зростання ВВП у кра­ї­ні на 2016 — 2018 ро­ки про­гно­зу­є­ться в се­ре­дньо­му на рів­ні 2%. Ін­фля­ції в кра­ї­ні ста­но­ви­ти­ме 1,4% 2016 ро ку, 1,9% — 2017-го, 2% — 2018-го.

Що ж до Укра­ї­ни, то темпи зростання ВВП на 2017 рік за­пла­но­ва­ні на рів­ні 3%, 4% — на 2018 і 2019 ро­ки. Інфляція 2017 ро­ку має ся­гну ти 8,1%, 2018 ро ку — 5,5%, 2019-го — 5,2%.

«Як бачимо, зростання цін на то­ва­ри, ро­бо­ти і по­слу­ги в Укра­ї­ні бу­де ви­щим, аніж ана­ло­гі­чне під­ви­ще­н­ня цін у Шта­тах. Во­дно­час про­гно­зні по­ка­зни­ки ро­сту ВВП в Укра­ї­ні де­що ви­щі за ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки в США — важливо ро­зу­мі­ти, що йде­ться не про аб­со­лю­тні ци­фри, бо в цьо­му по­ка­зни­ку нам ні­чо­го рів­ня­ти­ся на США, а са­ме про ди­на­мі­ку ро­сту від­но­сно ба­зо­во­го пе­рі­о­ду, тоб­то від­со­тки. То­му якщо ку­пі­вель­на зда­тність грив­ні зни­жу­ва­ти­ме­ться ви­щи­ми тем­па­ми, аніж ку­пі­вель­на спро­мо­жність до­ла­ра, курс грив­ні зни­жу­ва­ти­ме­ться, а до­лар, нав­па­ки, змі­цни­ться», — по­яснює за­сту­пник ке­рів­ни­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ан­дрій Ві­гі­рін­ський.

ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС

Платіжний баланс так са­мо, як і курс грив­ні до іно­зем­них ва­лют, до то­го мо­мен­ту, до­ки ми не ди­вер­си­фі­ку­ва­ли екс­пор­ту і не пе­ре­про­фі­лю­ва- ли зна­чної йо­го ча­сти­ни на ви­со­ко­лі­кві­дну про­ду­кцію з до­да­ною вар­ті­стю, за­ле­жи­тьвід цін на між­на­ро­дних рин­ках на си­ро­ви­ну, сталь­та про­ду­кцію сіль­сько­го го­спо­дар­ства.

Якщо на рин­ках у на­сту­пних мар­ке­тин­го­вих пе­рі­о­дах від­бу­де­ться зни­же­н­ня цін, то й від­по­від­но па­да­ти­ме ви­торг, — це спри­чи­нить не­ста­чу ва­лю­ти на вну­трі­шньо­му рин­ку, що в по­єд­нан­ні зі збіль­ше­н­ням ви­трат на енер­ге­ти­чний ім­порт (вна­слі­док зростання вар­то­сті на­фти, а та­кож при­ро­дно­го га­зу), а крім то­го, — аку­му­лю­ва­н­ня ко­штів для по­вер­не­н­ня за­по­зи­че­ньв іно­зем­ній ва­лю­ті, ма­ти­ме не­га­тив­ний вплив на грив­ню.

«От­же, Укра­ї­на за­ле­жи­тьвід стану си­ро­вин­них рин­ків, що в ча­сти­ні про­ду­кції, яку ми ім­пор­ту­є­мо, на­ра­зі де­мон­стру­ю­тьзро­ста­н­ня. То­ді як ці­ни на сталь, які нам до­зво­ли­ли по­кра­щи­ти платіжний баланс про­тя­гом остан­ніх де­кіль­кох мі­ся­ців, за про­гно­за­ми, « про­ся­дуть » і не ма­ти­му­тьтен­ден­цій до ро­сту, а це — екс­порт­ний ви­торг», — по­яснює Ві­гі­рін­ський.

Він акцен­тує, що Укра­ї­ні по­трі­бно від­хо­ди­ти від си­ро­вин­но­го ти­пу еко­но­мі­ки. Це під­твер­джує й онов­ле­на ста­ти­сти­ка НБУ — си­ро­вин­ний то­вар­ний екс­порт фа­кти­чно се­бе по­тро­ху ви­чер­пує. Так, за сі­чень— тра­вень2016 ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 ро­ку за­галь­ний об­сяг то­вар­но­го екс­пор­ту зни­зив­ся на $1,8 млрд, або ж на 12,6%. За гру­па­ми, ста­ти­сти­ка ви­гля­дає та­ким чи­ном:

екс­порт мі­не­раль­них про­ду­ктів — мі­нус 22,1% ($255 млн);

про­ду­кція хім­про­ми­сло­во­сті — мі­нус 34,4% ($357 млн);

про­ми­сло­вих ви­ро­бів — мі­нус 13,3% ($25 млн);

чор­ні та ко­льо­ро­ві ме­та­ли — мі­нус 25,9 % ($1,06 млрд);

ма­ши­ни, уста­тку­ва­н­ня та транс­порт­ні за­со­би — мі­нус 19,4 % ($250 млн).

Єди­на гру­па, яка по­ка­за­ла при­ріст, — про­до­воль­чі то­ва­ри та си­ро­ви­на для їхньо­го ви­ро­бни­цтва — плюс 2,6%, або $144 млн.

«Тоб­то об­сяг екс­пор­ту зро­стає, хо­ча й не стрім­ки­ми тем­па­ми, тіль­ки за про­ду­кці­єю сіль­сько­го го­спо­дар­ства. Екс­порт усіх ін­ших то­вар­них груп при цьо­му ско­ро­чу­є­ться», — ко­мен­тує Ві­гі­рін­ський.

Ра­зом з тим, фа­кти­чно за ко­жною ана­ло­гі­чною то­вар­ною гру­пою в стру­кту­рі ім­пор­ту Укра­ї­на про­де­мон­стру­ва­ла зростання: про­до­воль­чі то­ва­ри і си­ро­ви­на для їхньо­го ви­ро­бни­цтва — на $150 млн біль­ше; про­ду­кції хім­про­ми­сло­во­сті — на $415 млн біль­ше; ма­ши­ни та уста­тку­ва­н­ня — $1 млрд біль­ше.

Ра­зом з тим, від­по­від­но до ста­ти­сти­ки НБУ, об­сяг ім­пор­ту за сі­чень— тра­вень2016 ро­ку по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2015 ро­ку ско­ро­тив­ся на 10,2%, або на $1,63 млрд.

ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ? НІ, НЕ ЧУЛИ

«Зда­ва­ло­ся б, як та­ке мо­же тра­пи тись, як що за всі ма то вар ним гру­па­ми ми на­ро­щу­є­мо об­сяг про - дук ції, яка вво зить ся? По тріб но про­сто по­ди­ви­ти­ся гру­пу мі­не­раль­них про­ду­ктів у стру­кту­рі ім­пор­ту: основ­не та єди­не ско­ро­че­н­ня сто­су­є­ться са­ме ці­єї то­вар­ної гру­пи (мі - нус 53,9%, або $2, 85 млрд). До ці­єї гру­пи на­ле­жить, зокре­ма, при­ро­дний газ. Те­пла зи­ма до­зво­ли­ла ско­ро ти ти об ся ги ім пор ту. Крім то го, на цей по­ка­зник впли­ну­ло змен - ше­н­ня цін на між­на­ро­дних рин­ках», — за­зна­чає Ві­гі­рін­ський.

Він на­го­ло­шує, що це від­бу­ва­є­ться не за ра­ху­нок вну­трі­шніх ком­пен­са­то­рів, бо як­би ми по­ча­ли ви­ро­бля­ти щось та­ке, що ра­ні­ше ім­пор­ту­ва­ли, ско­ро­че­н­ня ім­пор­ту від­бу­ло­ся б че­рез не­за­ле­жні від нас фа­кто­ри і тіль­ки за одні­єю то­вар­ною гру­пою. Всі ін­ші гру­пи, не­зва­жа­ю­чи на ста­гна­цію еко­но­мі­ки та низь­ку ку­пі­вель­ну спро­мо­жність як юри­ди­чних, так і фі­зи­чних осіб, зро­ста­ють. Це свід­чить най­ві­ро­гі­дні­ше про те, що ми ста­є­мо де­да­лі більш за­ле­жни­ми від за­кор­дон­них ви­ро­бни­ків на­віть у тих то­ва­рах, по­пит на які ра­ні­ше ком­пен­со­ву­вав­ся вну­трі­шнім ви­ро­бни­цтвом.

То­му на сьо­го­дні мо­жна го­во­ри­ти про те, що на­при­кін­ці 2016-го і на по­ча­тку 2017 ро­ків фа­кти­чний курс бу­де ли­хо­ма­ни­ти за ме­жа­ми по­зна­чки в 27 — 28 грн/$, що за­га­лом не впли­не і не дасть ви­йти за ме­жі се­ре­дньо­рі­чно­го про­гно­зу, бо що­най­мен­ше чо­ти­ри-п’ять мі­ся­ців 2016 ро­ку він про­три­ма­є­ться на рів­ні 25 грн/$.

«Про­те вар­то ро­зу­мі ти, що, за від­су­тно­сті ін­ве­сти­цій та ро­сту еко­но­мі­ки, її ди­вер­си­фі­ка­ції, в по­єд­нан­ні з не­спри­я­тли­ви­ми трен­да­ми на зов­ні­шніх рин­ках у прі­о­ри­те­тних для нас ім­порт­них то­ва­рах, хо­ло­дною зи­мою, від­тя­гу­ва­н­ням про­це­су впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­сті, про­гно­зу­ва­н­ня кур­су грив­ні не вар­те ні­чо­го», — пе­ре­ко­на­ні в «Пу­блі­чно­му ау­ди­ті».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.