Па­кет ін­ве­сти­цій­них сти­му­лів

«За­кон про ство­ре­н­ня ін­ду­стрі­аль­них пар­ків до­зво­лить Укра­ї­ні хо­ча б час­тко­во «під­тя­гну­тись» до рів­ня Ту­реч­чи­ни та Поль­щі», — на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На чет вер бу ло вне се но до по ряд ку ден но го пар ла - мен­ту па­кет за­ко­но­про­е­ктів № 2554а- д і 2555а- д, спря­мо­ва­них на ство­ре­н­ня і роз­ви ток в Укра ї ні ін дус т рі аль них пар ків. А на пе ре дод ні пар ла - мент­ський ко­мі­тет з пи­тань про­мис ло вої по лі ти ки і під при єм - ни­цтва спіль­но з Асо­ці­а­ці­єю ін­ду­стрі­аль­них пар­ків Укра­ї­ни і за учас тю Укра їнсь ко го спів то ва - ри­ства лі­де­рів бу­ді­вель­ної га­лу­зі (UBC) та­кож роз­гля­да­ли це пи­та­н­ня в ре­жи­мі дис­ку­сії.

■ На га да є мо, що ін дус т рі - аль­ні пар­ки — це ви­ро­бни­чі май­дан чи ки, ку ди ін вес тор мо же прий ти і, не ви тра ча ю чи ба га то ча­су і зу­силь, і, зві­сно, без ха­ба­рів, отри­ма­ти то­чки під­клю­че­н­ня до ін­фра­стру­кту­ри і тим­ча­со­ві по дат ко ві сти му ли, що мо ти ву - ють йо­го на ство­ре­н­ня но­во­го ви­ро­бни­цтва. На­при­клад, у Ту­реч­чи ні з 2002- го по 2010 рік бу ло ство­ре­но 148 ін­ду­стрі­аль­них пар­ків. І сьо­го­дні ВВП кра­ї­ни і екс­порт збіль­ши­ли­ся май­же втри­чі.

■ Ін­дус т рі аль ні пар ки по - вин­ні за­без­пе­чу­ва­ти при­ва­бли­ві умо ви і для іно зем них ін вес то - рів. Не­зва­жа­ю­чи на всі ри­зи­ки, йо­му по­вин­но бу­ти ви­гі­дно за­хо­ди­ти в Україну і ство­рю­ва­ти тут ви роб ниц т ва, ро бо чі міс ця, по - ста ча ти до Єв­ро пи про дук цію, ко­ри­сту­ю­чись на­шою уго­дою про віль­ну тор­гів­лю з ЄС.

■ « За ко но про ект 2554а- д ство рює на леж ні ін стру мен ти під трим ки учас ни ків ін дус т рі - аль­них пар ків на осно ві кра щих між на род них прак тик, — упев - не ний сек ре тар ко мі те ту пром - по лі ти ки і під при єм ниц т ва Ми - хай ло Хмель. — Це ме ха нізм звіль нен ня від спла ти ввіз но го ми та, особ ли вий ре жим опо дат - ку­ва­н­ня на пер­ші 5—10 ро­ків ді­яль­но­сті». На­ро­дний де­пу­тат на­га дує: « Оскіль ки чин ним ме ха - ні­змом не ско­ри­став­ся ще жо­ден ре зи дент ін дус т рі аль но го пар ку в Укра ї ні — за раз для за твер д - жен ня спис ку об лад нан ня і ма - те рі а лів, що вво зять ся на те ри - то рію Укра ї ни без спла ти ми та, не об хід но прой ти узгод жен ня в чо ти рьох ін стан ці ях, що в на - ших ре алі ях, бу де мо від вер ти - ми, пов’яза­но або з ко­ру­пцій­ною про це ду рою, або вза га лі не мож - ли во,— то про по ну є мо за ко но - про ект 2555а- д, який спро щує ви ще за зна че ний ме ха нізм ввіз - но го ми та » .

■ За­кли­ка­ю­чи Вер­хов­ну Ра­ду під­три­ма­ти цю іні­ці­а­ти­ву, Хміль за­зна­чає: пре­зен­ту­ю­чи план прі­о­ри­те­тних кро­ків на 2016 рік, прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман на­звав ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки осе­ред­ка­ми но­вої ін­ду­стрі­аль­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни, чим ще раз під­кре­слив прі­о­ри­те­тність цьо­го ін­стру­мен­ту за­лу­че­н­ня ін­ве­сти­цій в Україну.

■ За сло ва ми сек ре та ря ко - мі­те­ту ВР із пи­тань по­да­тко­вої і мит ної по лі ти ки Оле га Кри ши - на, актив­ні під­при­єм­ці, сти­ка­ю­чись сьо год ні з низ кою усклад - нень, пов’ яза них із від крит тям но во го ви роб ниц т ва, час то від - мов ля ють ся від ре алі за ції сво їх про­е­ктів. «На­ше зав­да­н­ня — за- без­пе­чи­ти та­кий ком­плекс вза­є­мин між вла­сни­ка­ми пар­ку і під­при­єм­ця­ми, які до­зво­лять ство­ри ти там ви роб ниц т во, щоб це бу ло ви гід но всім » , — під крес - лює Кри­шин.

■ За ступ ник го ло ви бюд - жет но го ко мі те ту Ра ди Вік тор Кри вен ко ра дить ко ле гам пе ре - ста ти орі єн ту ва тись на за кли ки «псев­до­лі­бер­та­рі­ан­ців», згі­дно з яки ми дер жа ва має бу ти ви - клю­чно «ні­чним сто­ро­жем» бю­дже­ту. На йо­го дум­ку, еко­но­мі­ка сві ту бу ду єть ся на до да ній вар - тос ті і « вій ні » за ін вес ти ції та люд­ські ре­сур­си. Він вва­жає, що Укра­ї­на не має бу­ти в цих пи­та­н­нях об’єктом, їй по­трі­бно пі­клу­ва ти ся про еко но міч ний роз ви - ток і об’єд­ну­ва­ти­ся в бо­роть­бі за по­ту­жну кра­ї­ну.

■ Ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції ін­дуст рі аль них пар ків Укра ї ни Ігор Ні­ко­лін оха­ра­кте­ри­зу­вав си­ту­а­цію з роз­ви­тком ін­ду­стрі­аль­них пар ків в Укра ї ні як « спо віль не - ну ста біль ність » . За йо го сло ва - ми, за два з по­ло­ви­ною ро­ки в ре­є­стрі з’явив­ся ли­ше один но­вий ін­ду­стрі­аль­ний парк: «За на­ши­ми оцін­ка­ми, існує 43 те­ри­то­рії, пер­спе­ктив­ні для ство­ре­н­ня пар­ків у різ них об лас тях Укра ї - ни, — по­ві­до­мив Ні­ко­лін, — але ді­ю­чих ін­ду­стрі­аль­них пар­ків у кра­ї­ні ли­ше три. Ми від­ста­є­мо за їхнім роз­ви­тком від кра­їн Єв­ро­пи на ро­ків 15—20, і якщо не по - спі ши мо — втра ти мо всі пер с - пе­кти­ви для роз­ви­тку».

■ У Львівсь кій об лас ті від - ве де но 53 зе мель­ні ді лян ки, на яких мож на роз гор ну ти ін дус т - рі аль ні пар ки, по ві до мив ке рів - ник управ лін ня ін вес ти цій ної по­лі­ти­ки Львів­ської ОДА Ро­ман Ма­тіс. Про­те, на йо­го дум­ку, існує про­бле­ма за­лу­че­н­ня в них ін­ве­сто­рів. «Усі під­при­єм­ці в один го лос ствер д жу ють, що єди ний шлях — це по дат ко ва мо ти ва - ція», — під­кре­слив він. Ви­ко­ну­вач обов’яз­ків ди­ре­кто­ра Де­пар­та мен ту еко но мі ки Ки ївсь кої ОДА Дми­тро Бе­ру­ла­ва за­зна­чив, що в об лас ті бу ло роз роб ле но про­гра­му що­до за­лу­че­н­ня ін­ве­сти цій і по ліп шен ня ін вес ти цій - но го клі ма ту на 2016— 2018 ро - ки, якою пе ред ба ча єть ся ство - ре­н­ня на те­ри­то­рії обла­сті 25 ін­дус т рі аль них пар ків. За йо го сло ва ми, во ни по вин ні за без пе - чи ти точ ки зро стан ня кож но го ра­йо­ну і по­ту­жний еко­но­мі­чний роз­ви­ток ре­гіо­ну в ці­ло­му.

■ « Для на шої дер жа ви ін - дус т рі аль ні пар ки — це пе ре хід від мо­де­лі еко­но­мі­чно­го дрей­фу, яку ма­є­мо сьо­го­дні, до мо­де­лі ке­ро ва но го про мис ло во го ін но ва - цій­но­го роз­ви­тку, де темпи зростання бу­дуть мінімум 7—8% на рік, а не 1%, як за­раз про­гно­зу­ють», — за­зна­чає го­ло­ва ко­мі те­ту пром­по­лі­ти­ки і під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк. Він під­кре­слює, що ство­ре­н­ня та­ких пар­ків за без пе чує кра ї ні ре гі о наль ний роз ви ток, на пов нен ня міс це вих бюд же тів і ство рен ня ро бо чих місць, до­зво­лить за­пу­сти­ти жит­тє­во ва­жли­вий ме­ха­нізм роз­ви­тку віт чиз ня но го ви роб ниц т ва шля­хом сти­му­лю­ва­н­ня ін­ве­сти - цій у ре­аль­ний се­ктор еко­но­мі­ки че­рез ін­ду­стрі­аль­ні пар­ки. Го­ло­ва ко мі те ту спо ді ва єть ся, що в ук ра їнсь ко му пар ла мен ті знай - дуть ся го ло си, щоб під три ма ти пер­спе­ктив­ні за­ко­но­про­е­кти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.