Бі­знес на «хма­рах»,

Або Як укра­їн­ські стар­та­пи роз­ви­ва­ю­ться в вір­ту­аль­но­му аксе­ле­ра­то­рі Cloud Business City

Den (Ukrainian) - - Хай-тек - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Ство­ре­н­ня стар­та­пів ча­сто май­же не­мо­жли­ве без бі­зне­сін­ку­ба­то­рів та аксе­ле­ра­то­рів. За час ро­бо­ти у про­гра­мі роз­ви­тку ко­ман­да отри­мує, перш за все, кон­суль­та­ції від мен­то­рів та мі­сце для ро­бо­ти.

Втім, в укра­їн­сько­му офі­сі Microsoft ви­рі­ши­ли від­мо­ви­ти­ся від остан­ньої скла­до­вої і про­по­ну­ють стар­та­пе­рам но­ву фор­му для спів­пра­ці — у «хма­рі», за до­по­мо­гою вір­ту­аль­но­го бі­знес-цен­тру Cloud Business City. Основ­на йо­го від­мін­ність від уже існу­ю­чих ін­ку­ба­то­рів — мо­жли­вість пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді над іде­я­ми з будь-яко­го мі­сця, ма­ти без­ко­штов­ний до­ступ до ре­сур­сів Microsoft, а та­кож спіл­ку­ва­ти­ся з мен­то­ра­ми та ін­ве­сто­ра­ми на­пря­му.

«Наш кон­цепт вір­ту­аль­но­го аксе­ле­ра­то­ра — пер­ший, як мінімум, у Схі­дній Єв­ро­пі. Все­ре­ди­ні са­мо­го Cloud Business City ви мо­же­те акти­ву­ва­ти ажур­ні під­пи­ски, які на­да­ю­ться по про­гра­мі Bizspark від Microsoft, спе­ці­а­лі­зо­ва­ній для стар­та­пів. Та­ким чи­ном, мо­жна на­пря­му ство­ри­ти ро­бо­чу еко­си­сте­му і ко­му­ні­ку­ва­ти че­рез єди­ний сер­віс. Тоб­то стар­тап мо­же існу­ва­ти з роз­ро­бни­ка­ми з най­рі­зно­ма­ні­тні­ших ло­ка­цій че­рез єди­ний центр управ­лі­н­ня про­е­кта­ми», — роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту Де­нис Па­сі­чник.

Дру­гий, і чи не най­ва­жли­ві­ший, мо­мент, який ре­а­лі­зу­ва­ли ор­га­ні­за­то­ри — до­по­ма­га­ють стар­та­пам зв’яза­ти­ся з по­тен­цій­ним за­мов­ни­ком. «Ми ма­є­мо еко­си­сте­му, в якій ми, по-пер­ше, отри­му­є­мо рі­ше­н­ня від роз­ро­бни­ків, яке ми мо­же­мо оці­ни­ти, по-дру­ге, ми одра­зу мо­же­мо ви­ко­ри­ста­ти еко­си­сте­му, в яку мо­жна за­про­по­ну­ва­ти ідею як за­мов­ле­н­ня від наших пар­тне­рів, яку мо­жна та­кож і ада­пту­ва­ти до вже існу­ю­чих рі­шень, і, по-тре­тє, ми на­ма­га­є­мо­ся роз­вер­ну­ти еко­си­сте­му в бік по­ку­пців. Ко­ли є про­дукт, на­ша ко­ман­да ак­ка­унт-ме­не­дже­рів го­то­ва вла­што­ву­ва­ти для стар­та­пе­рів зу­стрі­чі із за­мов­ни­ка­ми», — по­яснює Па­сі­чник.

По-тре­тє, ор­га­ні­за­то­ри Cloud Business City став­лять за ме­ту на­вчи­ти ко­ман­ду перш за все ро­би­ти якісний про­дукт.

«Ми ка­же­мо, що го­лов­на їхня ро­бо­та — це ство­ри­ти які­сні про­ду­кти, а вже на­ше зав­да­н­ня — про­да­ти їх, да­ти ко­ман­дам по­ра­ди, що мо­жна про­да­ти ком­па­ні­ям, які ку­пу­ють у нас, і що мо­жна зро­би­ти, щоб про­да­ти про­ду­кти, як мінімум, на рів­ні Схі­дної Єв­ро­пи», — до­дає Де­нис Па­сі­чник.

Тим біль­ше, ком­па­нія не пре­тен­дує на володіння роз­ро­бле­ним у рам­ках про­гра­ми про­ду­ктом. «Ми хо­че­мо зро­би­ти чі­тке ада­птив­не мі­сце роз­ви­тку стар­та­пів, ко­ри­сних для укра­їн­ської еко­но­мі­ки. Зві­сно, зго­дом ці ком­па­нії бу­дуть за­тре­бу­ва­ні й за кор­до­ном. І во­ни мо­жуть за­ро­бля­ти, ство­рю­ва­ти но­ві про­ду­кти у вза­є­мо­дії з Microsoft», — го­во­рить ке­рів­ник про­е­кту Cloud Business City.

Під час аксе­ле­ра­цій­ної про­гра­ми спо­ча­тку для ко­манд про­во­дять се­мі­на­ри з прое­кт­но­го ме­не­джмен­ту. «Адже ко­ман­да зби­ра­є­ться з до­сить мо­ло­дих лю­дей, і во­ни ще не­до­ста­тньо зрі­лі. І для то­го, щоб на­пра­цю­ва­ти пра­виль­ний під­хід, у них не ви­ста­чає на­ви­чок з ко- му­ні­ка­ції, оцін­ки по­тре­би одне одно­го, ви­зна­че­н­ня ці­лей ро­бо­ти», — роз­по­від­ає Де­нис Па­сі­чник.

Пі­сля цьо­го уча­сни­ки про­гра­ми пра­цю­ва­ли над те­хно­ло­гі­чною під­го­тов­кою. Як роз­по­від­ає Де­нис Па­сі­чник, на жаль, ча­сто ко­ман­ди по­зи­ціо­ну­ють се­бе як до­свід­че­них роз­ро­бни­ків, але під час ро­бо­ти їм не­рід­ко бра­кує знань для ре­а­лі­за­ції за­ду­ма­но­го фун­кціо­на­лу. «Це сто­су­є­ться і про­грам­ної ін­же­не­рії — як здій­сню­ва­ти не­об­хі­дний рі­вень те­сту­ва­н­ня, яко­сті, де­мон­стра­ції мо­жли­во­стей і те­хно­ло­гій, які до­по­мо­жуть отри­ма­ти по­ту­жний ре­зуль­тат під час ре­а­лі­за­ції до­да­тків», — го­во­рить він.

На тре­тьо­му ета­пі ко­ман­дам за­про­по­ну­ва­ли ско­ри­ста­ти­ся «хмар­ни­ми» те­хно­ло­гі­я­ми ком­па­нії, та­ки­ми як Bizspark, і на­вчи­ли ро­бо­ти з ни­ми. На фі­наль­ній ста­дії ко­ман­да ак­ка­унт-ме­не­дже­рів Microsoft, які одно­ча­сно є мен­то­ра­ми для ко­манд, про­во­дить оцін­ку за­тре­бу­ва­но­сті про­е­кту на рин­ку. Адже, за сло­ва­ми Де­ни­са Па­сі­чни­ка, 99,9% ве­ли­ких ком­па­ній у сві­ті ко­ри­сту­ю­ться сер­ві­са­ми Microsoft. Тож, та­ким чи­ном, ме­не­дже­ри, про­по­ну­ю­чи про­дукт за­мов­ни­ку, мо­жуть отри­ма­ти фіт­бек і до­по­мог­ти роз­ро­бни­ку йо­го вдо­ско­на­ли­ти.

По­тра­пи­ти до вір­ту­аль­но­го ін­ку­ба­то­ру про­сто — для цьо­го до­ста­тньо від­ві­да­ти ха­ка­тон, який про­во­дить ком­па­нія, або за­ли­ши­ти від­по­від­ну за­яв­ку на сай­ті Cloud Business City.

«Мо­дель ха­ка­то­нів, які про­во­дять два дні, ба­зу­є­ться на то­му, що роз­ро­бни­ки са­мі по со­бі — ду­же до­свід­че­ні. Але є ба­га­то ці­ка­вих про­е­ктів, яким не ви­ста­чає на­ви­чок. І в них це мо­же не спра­цю­ва­ти. То­му під час наших ха­ка­то­нів ми бу­де­мо го­то­ві ви­тра­ти­ти час на ви­ро­бле­н­ня пла­ну, ре­ко­мен­да­ції що­до ко­ман­ди, а та­кож їх на­вча­ти», — роз­по­від­ає Де­нис Па­сі­чник.

За пів­ро­ку ро­бо­ти до про­е­кту Cloud Business City до­лу­чи­ло­ся май­же 400 ко­манд. Усі во­ни роз­по­ді­ле­ні на рі­зні рів­ні. Так, най­біль­ше про­е­ктів — 300 — вклю­че­но в про­гра­му Bizspark, і во­ни ли­ше по­чи­на­ють роз­ро­бля­ти про­дукт. Ще 60 про­е­ктів за­йма­ю­ться роз­роб­кою рі­ше­н­ня і вже про­йшли мен­тор­ські се­сії, при цьо­му 20 із них — вже ве­дуть пе­ре­го­во­ри із за­мов­ни­ка­ми. А на най­ви­що­му ща­блі зна­хо­ди­ться 12 ко­манд, які вклю­че­ні у про­гра­му Bizspark Plus — уні­каль­ний гранд у роз­мі­рі 120 ти­сяч до­ла­рів у ви­гля­ді пе­ред­пла­че­них сер­ві­сів «хмар­ної» пла­тфор­ми Microsoft, що дає біль­ше мо­жли­во­стей для про­су­ва­н­ня про­ду­кту.

Се­ред про­е­ктів, які пра­цю­ють у си­сте­мі Bizspark Plus, і сер­віс WaiterOk. Це ін­но­ва­цій­на система ко­му­ні­ка­ції від­ві­ду­ва­ча з офі­ці­ан­том у за­кла­дах хар­чу­ва­н­ня. За йо­го до­по­мо­гою клі­єнт мо­же здій­сню­ва­ти за­мов­ле­н­ня че­рез спе­ці­аль­ний до­да­ток, вста­нов­ле­ний на йо­го смар­тфо­ні або план­ше­ті.

«Ми по­спіл­ку­ва­ли­ся із ре­сто­ра­то­ра­ми і ви­зна­чи­ли для них «бо­льо­ву то­чку» — їм скла­дно бу­ло ор­га­ні­зо­ву­ва­ти ро­бо­ту в шум­них за­кла­дах чи в та­ких, що мають кіль­ка при­мі­щень. Щоб ви­рі­ши­ти цю про­бле­му, ми ство­ри­ли си­сте­му з трьо­ма мо­ду­ля­ми. Пер­ший — до­да­ток на ба­зі IOS та Android, че­рез який від­ві­ду­ва­чі мо­жуть пе­ре­гля­да­ти ме­ню, ви­кли­ка­ти офі­ці­ан­та чи про­си­ти ра­ху­нок без жо­дних очі­ку­вань та мов­но­го бар’єру. З ін­шо­го бо­ку, офі­ці­ант має план­шет, на яко­му від­обра­жа­ю­ться всі за­мов­ле­н­ня, а адмі­ні­стра­тор та власник за­кла­ду мають свою веб-па­нель, за до­по­мо­гою якої на­пов­ню­ють ме­ню, вно­сять не­об­хі­дні змі­ни, ство­рю­ють акції та про­по­зи­ції дня то­що», — роз­по­від­ає СЕО про­е­кту В’яче­слав Сніж­ко.

Пра­цю­ва­ти із Cloud Business City ко­ман­да по­ча­ла ще в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку. За час ро­бо­ти у вір­ту­аль­но­му ін­ку­ба­то­рі іні­ці­а­то­рам вда­ло­ся сфор­му­ва­ти стра­те­гію роз­ви­тку про­е­кту, ви­рі­ши­ти пи­та­н­ня пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції за­ши­фро­ва­ни­ми ка­на­ла­ми (сер­ве­ри до­да­тку зна­хо­дя­ться в Єв­ро­пі), при­швид­ши­ти про­це­си пе­ре­да­чі ін­фор­ма­ції та ор­га­ні­зу­ва­ти за­хи­ще­ність ін­фор­ма­ції, яка пе­ре­да­є­ться ци­ми ка­на­ла­ми. Для цьо­го роз­ро­бни­ки ча­сто кон­суль­ту­ва­ли­ся не ли­ше з укра­їн­ськи­ми мен­то­ра­ми, а й зі спе­ці­а­лі­ста­ми з аме­ри­кан­сько­го офі­су Microsoft.

Пі­сля вклю­че­н­ня на­при­кін­ці трав­ня цьо­го ро­ку в про­гра­му Bizspark Plus, роз­ро­бни­ки за­вер­ши­ли пра­цю­ва­ти над си­сте­мою, про­ве­ли всі не­об­хі­дні те­сту­ва­н­ня і за­раз роз­по­чи­на­ють її впро­ва­джу­ва­ти в за­кла­дах Ки­є­ва, де во­на за­пра­цює вже до кін­ця цьо­го мі­ся­ця.

Та­кож зав­дя­ки про­гра­мі ко­ман­да роз­по­ча­ла про­ект за­пу­ску на єв­ро­пей­сько­му рин­ку. Пер­шою кра­ї­ною ЄС, в якій за­пра­цює WaiterOk, ста­не Поль­ща. «Ми по­пе­ре­дньо про­во­ди­ли ана­ліз поль­сько­го рин­ку — Вар­ша­ви та Кра­ко­ва, ви­зна­чи­ли не­об­хі­дний для них фун­кціо­нал, оскіль­ки ве­де­н­ня ре­сто­ран­но­го бі­зне­су від­рі­зня­є­ться не ли­ше від кра­ї­ни до кра­ї­ни, а й від мі­ста до мі­ста. Га­даю, до кін­ця цьо­го ро­ку ми вже бу­де­мо пра­цю­ва­ти в цих мі­стах», — го­во­рить В’яче­слав Сніж­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.