У Ми­ко­ла­є­ві лі­кар­ню обла­дна­ли со­ня­чни­ми ба­та­ре­я­ми

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

У по­ло­го­во-гі­н­еко­ло­гі­чно­му від­ді­лен­ні Ми­ко­ла­їв­ської цен­траль ної рай он ної лі кар ні бу ли вста­нов­ле­ні сонячні батареї, які змен­шать кіль­кість спо­жи­ва­н­ня елек т ро енер гії в сім ра зів. Про це йдеть ся на сто рін ці со ці аль - но го про ек ту « ЕКОНОМ - ЕНЕРГО Укра ї на » в Facebook. «Ди­тя­чі і по­ло­го­ві від­ді­ле­н­ня не мо жуть нор маль но фун к ці о ну - ва ти без га ря чої во ди. Вста нов - ле­на на да­ху ге­ліо­си­сте­ма до­зво­лить ви­тра­ча­ти у 5—7 ра­зів мен­ше кош тів на енер го но сії » , — за зна чив фа хі вець ком па нії. Про­тя­гом п’яти днів у по­ло­го­во­гі не ко ло гіч но му від ді лен ні об - лаш ту ва ли во до наг рі ва чі, бой - ле­ри та пов­ні­стю за­мі­ни­ли лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня на сві­тло­діо­дні. Устат ку ван ня пе ред ба чає дво сту пе не ву сис те му на грі ву во ди з фік со ва ною тем пе ра ту - рою в 45 гра­ду­сів. Як йде­ться у по ві дом лен ні, мо дер ні за ція лі - кар ні бу ла про ве де на в рам ках про ек ту « Со няч ні лі кар ні » , го - лов ною іде­єю яко го є впро вад - жен ня аль тер на тив них дже рел енер го пос та чан ня в лі ку валь - них уста­но­вах Укра­ї­ни.

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.