Ро­бот за­мі­нив жур­на­лі­стів у на­пи­сан­ні но­вин про спорт

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Агент ст во Associated Press по ча ло ви ко рис то ву ва ти штуч - ний ін те лект для ви світ лен ня ігор ниж чих бей с боль них ліг США, по ві дом ляє « Но вое вре­мя » . При чи ною та ко го рі - шен ня ста ло те, що ра ні ше ко­рес пон ден ти агент ст ва не при ді ля ли ува ги ви світ лен ню цих ігор. Но ви ни ге не ру ють ся шту­чним ін­те­ле­ктом. Про­грам­не забезпечення, яке за­сто­со­ву­ють для на пи сан ня ма те рі а лів, роз­ро­би­ла ком­па­нія Automated Insights. Для на пи сан ня но вин ви­ко­ри­сто­ву­ють да­ні офі­цій­но­го ста тис тич но го про вай де ра ниж­чих бей с боль них ігор MLB Advanced Media ( MLBAM). Як за зна ча єть ся, перш ніж під­пу­сти ти ШІ до на пи сан ня ма­те­рі а лів, спор тив ний під роз - діл агент ст ва тес ту вав сис те му про­тя гом ро ку. За сло ва ми ди­рек то ра AP Sports Бар рі Бе­дла­на, з те­хні­чної то­чки зо­ру ство рен ня сис те ми не бу ло важ­ким. На­га­да є мо, ра ні ше агент ст во ви­ко­рис то ву ва ло штуч ний ін те­лект для освіт - ле­н­ня біз нес- те­ма ти ки, на - при­клад зві­тів про до­хо­ди ком­па ній. Як за зна чає Бед лан, AP використовує ШІ, щоб роз­ван­та­жи­ти ре­да­кто­рів і ав­то­рів і за­дія ти їх у більш ве­ли ких про ек - тах, що ви­ма­га­ють до­слі­дни­цької ро бо ти. А за да ни ми ви дан - ня Nieman Reports, про­цес ав­то­ма­ти­за­ції но­вин уже пра­кти­ку­ють Forbes, The New York Times і Yahoo.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.